Forskrift om grasrotandel

DatoFOR-2009-02-27-238
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2009
Sist endretFOR-2013-09-13-1074 fra 01.10.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§10
Kunngjort27.02.2009   kl. 14.55
KorttittelForskrift om grasrotandel

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 27. februar 2009 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 10. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1670, 19 april 2013 nr. 388, 13 sep 2013 nr. 1074.

§ 1.Formål

Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig, allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå. Med allmennyttig menes at enhetens virksomhet må ivareta allmenne samfunnsinteresser og være tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Beregning av grasrotandel

Spillere hos Norsk Tipping kan bestemme at 5 prosent (grasrotandelen) av spillinnsatsen skal gå til en enhet registrert i Frivillighetsregisteret som oppfyller kravene i § 3.

Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix og Instaspill er grasrotandelen 10 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster.

Spillene fysiske Flax-lodd, Extra og Belago er ikke omfattet av grasrotandelsordningen.

0Endret ved forskrifter 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 1), 13 sep 2013 nr. 1074 (i kraft 1 okt 2013).
§ 3.Kriterier for deltagelse

En enhet i Frivillighetsregisteret kan motta grasrotandel dersom enheten er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats.

Gratis arbeidsinnsats, medlemskontingent og gaver likestilles når det gjelder kravet til frivillig innsats. Gratis styreinnsats tilfredsstiller ikke kravet til frivillig innsats. Det må ikke være for tett knytning mellom kontingent, gaver eller gratis arbeidsinnsats og gjenytelser.

I tvilstilfeller avgjør Lotteri- og stiftelsestilsynet om en enhet oppfyller kriteriene for deltagelse i grasrotordningen.

Følgende enheter i Frivillighetsregisteret kan likevel ikke motta grasrotandel:

a)enheter som har reservert seg mot grasrotandelsordningen
b)enheter som ikke har registrert gyldig bankkontonummer i Frivillighetsregisteret
c)virksomhet som er organisert av det offentlige, herunder forvaltningsvirksomhet som er delegert til frivillige organisasjoner, og virksomhet som er organisert privatrettslig, men som det offentlige står bak
d)enheter som har mistet retten til å motta grasrotmidler i medhold av § 9
e)enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Utdanning og forskning
f)enheter innenfor hovedkategorien Helse som driver sykehus, psykiatriske institusjoner, pleiehjem eller noen former for private helseklinikker
g)enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Bolig- og lokalmiljø. Velforeninger kan likevel motta grasrotandel
h)enheter innenfor hovedkategorien Politiske og interesseorganisasjoner som er politiske partier. Politiske partiers ungdomsorganisasjoner kan likevel motta grasrotandel
i)enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Yrkes-, bransje- og fagforeninger. Elev- og studentorganisasjoner kan likevel motta grasrotandel.

Hvis en enhet er registrert i en kategori som er grasrotberettiget, kan enheten motta grasrotandel selv om enheten også er registrert i kategorier som ikke er grasrotberettigede.

En enhet mister retten til å motta grasrotandeler fra den datoen enheten slettes fra Frivillighetsregisteret.

0Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1670 (i kraft 1 jan 2011), 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 2).
§ 4.Utbetaling

Norsk Tipping skal utbetale grasrotandelen til enhetenes bankkonto tre ganger årlig. Utbetalingene skal skje 1. januar, 1. mai og 1. september. Er en enhets grasrotandel under kr 300, utstår utbetalingen til den utbetalingsdatoen da grasrotandelen er minst kr 300.

Hvis en utbetaling av grasrotandel til en enhet avvises på grunn av feil kontoopplysninger i Frivillighetsregisteret, inngår den aktuelle grasrotandelen i Norsk Tippings overskudd.

0Endret ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 3).
§ 5.Bruk av grasrotandel

Bruk av grasrotandel skal skje i tråd med enhetens vedtekter og forskriftens bestemmelser. Andelen skal ikke gå til berikelse for en lukket krets.

Grasrotandelen skal brukes til å styrke lokal eller regional virksomhet. Grasrotandel skal ikke anvendes av sentralledd.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Informasjon om grasrotandelsordningen

Norsk Tipping skal via sine kommisjonærer og elektroniske tjenester gi spillere kommunevis oversikt over grasrotberettigede enheter per kategori i Frivillighetsregisteret. I de av Norsk Tippings formidlingskanaler hvor det er hensiktsmessig, skal oversikt over grasrotberettigede enheter også inneholde organisasjonsnummer og postnummer.

Norsk Tipping skal hvert år offentliggjøre oversikt over hvilke enheter i Frivillighetsregisteret som har mottatt grasrotandeler og hvor mye den enkelte enhet har mottatt av slike midler.

0Endret ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 4).
§ 7.Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet fører tilsyn med hele verdikjeden samt mottagerorganisasjonenes tilgang til og bruk av grasrotandelen, og skal føre kontroll med at bestemmelser i denne forskriften blir overholdt.

Organisasjon som mottar grasrotandel plikter å gi Lotteri- og stiftelsestilsynet de opplysninger tilsynet krever for å kunne utføre sine gjøremål etter denne forskriften. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist.

Departementet kan gi generelle pålegg til Lotteri- og stiftelsestilsynet, men ikke instruere Lotteri- og stiftelsestilsynet i enkeltsaker.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Lotterinemnda

Lotterinemnda er klageinstans for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak. Departementet kan gi generelle pålegg til Lotterinemnda, men ikke instruere Lotterinemnda i enkeltsaker.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013).
§ 9.Vedtak om utestenging fra Grasrotandelen

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan vedta at en enhet skal miste retten til å motta grasrotmidler i opp til fem år dersom tilsynet finner at:

a)enheten ikke kan godtgjøre at mottatte grasrotmidler har blitt brukt til egen frivillig virksomhet,
b)enheten ikke kan godtgjøre at mottatte grasrotmidler har blitt brukt i samsvar med enhetens vedtekter,
c)enheten ikke kan godtgjøre at vilkårene i § 3 første ledd er oppfylt,
d)enheten har drevet med kommersiell reklamekampanje med formål å fremme tilslutning om egen enhet i grasrotordningen gjentatte ganger, eller
e)enheten på andre måter har misbrukt grasrotordningen.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan i slike tilfeller pålegge enheten å betale tilbake samtlige eller deler av mottatte grasrotandelsmidler. Kravet om tilbakebetaling er tvangsgrunnlag for utlegg.

Tilbakebetalte grasrotandelsmidler inngår i Norsk Tippings overskudd.

Ved mistanke etter andre ledd, kan Lotteri- og stiftelsestilsynet gjøre vedtak om midlertidig stans i utbetaling til den aktuelle enhet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også gjøre vedtak om midlertidig stans i utbetaling til enheter som er under gransking for misbruk av andre statlige støtteordninger.

0Tilføyd ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Iverksetting av grasrotandelsordningen

Grasrotandelsordningen iverksettes 1. mars 2009. For spill på Norsk Tippings terminalspill Multix iverksettes grasrotandelsordningen 1. juli 2009.

0Endret ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 5).
§ 11.Ikraftsetting

Forskriften gjelder fra 1. mars 2009.

0Endret ved forskrift 19 april 2013 nr. 388 (i kraft 1 juli 2013, tidligere § 6).