Forskrift om bruk av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) på Svalbard

DatoFOR-2009-02-27-243
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse27.02.2009
Sist endretFOR-2014-04-11-539
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2005-06-17-101-§2
Kunngjort03.03.2009   kl. 13.10
KorttittelForskrift om matrikkellova på Svalbard

Heimel: Fastsett ved Kronprinsreg.res. 27. februar 2009 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 2 andre ledd. Fremja av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringar: Endra ved vedtak 11 april 2014 nr. 539.

§ 1.Matrikkellova § 1, § 2, § 3, § 4, § 5a, § 22, § 28, § 30, § 31, § 32 andre og tredje ledd, § 50 og § 51 andre og tredje ledd gjeld på Svalbard.
§ 2.Delegering av mynde til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å fastsetje nærare reglar om føringa av matrikkelen på Svalbard.
0Endra ved vedtak 11 april 2014 nr. 539.
§ 3.Forskrifta trer i kraft straks.