Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen Stord/Haugesund

DatoFOR-2009-03-05-290
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2009
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-16-731
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort13.03.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om bachelor ved HSH

Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen Stord/Haugesund 5. mars 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3 annet ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter krav til bachelorgraden ved Høgskolen Stord/Haugesund. For studier hvor det i medhold av universitets- og høyskolelovens § 3-2 nr. 2 er fastsatt rammeplaner med bestemmelser om eksamener eller prøver som avviker fra denne forskrift, gjelder rammeplanens bestemmelser.

§ 2.Definisjoner

I forskriften gjelder følgende definisjoner: 

Grad: Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål, jf. § 6. 

Studieprogram: En samling emner som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad med et definert innhold i henhold til studie- eller fagplan. 

Fag: Beslektede emner som er samlet under felles betegnelse. 

Emnesamling: Emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom en studieplan er angitt å utgjøre en enhet. 

Emne: Den minste studiepoengberegnede lærings-/undervisningsenhet som inngår i et fag, bachelorprogram eller en emnesamling, og som fører til en endelig karakter. 

Praksisstudie: studiepoengberegnende eller karaktersatt praksisperiode. 

Integrert yrkesrettet utdanning/profesjon: En utdanning hvis målsetting er å gi yrkeskompetanse. Utdanningen vil bygge på en nasjonal rammeplan eller en lokal studieplan.

§ 3.Krav til bachelorgradens omfang og innhold

Graden bachelor oppnås på grunnlag av vurdering i fag, emner, emnesamling eller praksisstudie av minimum 180 studiepoengs omfang, hvorav minimum 60 studiepoeng skal være avlagt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende:

a.integrert yrkesrettet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang,
b.integrert yrkesrettet utdanning eller annet studieprogram av minimum 120 studiepoengs omfang kombinert med godkjent påbygging/spesialisering av minimum 60 studiepoengs omfang, eller eventuelt minimum 30+30 studiepoengs omfang,
c.integrert yrkesrettet utdanning eller fordypning i fag, emner, emnesamling eller praksisstudie av minimum 90 studiepoengs omfang kombinert med fordypning i ytterligere fag, emner, emnesamling eller praksisstudier av minimum 30 studiepoengs omfang. Studenten må i tillegg fylle opp gradsstudiene med fag, emner, emnesamling eller praksisstudie av minimum 60 studiepoengs omfang.

Med unntak av enkelte rammeplanstyrte bachelorprogram, skal utdanning som nevnt under bokstav a-c inneholde et selvstendig arbeid på minst 10 studiepoeng.

§ 4.Krav til innpassing

Utdanning tatt ved andre institusjoner under universitets- og høyskoleloven skal etter søknad godskrives med det samme antall studiepoeng i kandidatens grad ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Utdanning tatt ved institusjoner utenfor loven eller i utlandet kan godskrives kandidaten etter en konkret vurdering.

§ 5.Overlapping

Overlapping i faginnhold mellom fag/emner/emnesamling/praksisstudier som inngår i grunnlaget for bachelorgraden kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt. Overlapping ut over 10 studiepoeng må kompenseres.

§ 6.Vitnemål og vitnemålstillegg

For å få vitnemål for bachelorgrad ved Høgskolen Stord/Haugesund må kandidaten tilfredsstille kravene til omfang og innhold som går frem av § 3 i denne forskriften.

Vitnemålet utstedes kun på norsk. Sammen med vitnemålet gis Diploma Supplement og karakterutskrift på engelsk for de eksamener som er avlagt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

§ 7.Overgangsordning

En student som tidligere er tildelt graden candidata/candidatus (Cand. Mag.-graden), kan ikke tildeles bachelorgraden på grunnlag av samme utdanning/studium.

§ 8.Utfyllende bestemmelser

Styret for Høgskolen Stord/Haugesund kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2009. Forskrift 16. juni 2005 nr. 731 om krav til bachelorgraden ved Høgskolen Stord/Haugesund faller bort.