Forskrift om krav til mastergrad ved Høgskolen Stord/Haugesund

DatoFOR-2009-03-05-291
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-6
Kunngjort13.03.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om mastergrad ved HSH

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen Stord/Haugesund 5. mars 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-7 tredje og femte ledd samt § 3-6 sjuende ledd.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder utdanning på mastergradsnivå ved Høgskolen Stord/Haugesund.

§ 2.Definisjoner

I forskriften gjelder følgende definisjoner: 

Grad: Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål, jf. § 6. 

Studieprogram: En samling emner som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad med et definert innhold i henhold til studie- eller fagplan. 

Fag: Beslektede emner som er samlet under felles betegnelse. 

Emnesamling: Emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom en studieplan er angitt å utgjøre en enhet. 

Emne: Den minste studiepoengberegnede lærings-/undervisningsenhet som inngår i et fag, bachelorprogram eller en emnesamling, og som fører til en endelig karakter.

§ 3.Omfang og innhold

Det faglige innholdet i hvert enkelt masterstudie framkommer av studieplan som er vedtatt av høgskolens styre i samsvar med universitets- og høgskolelovens § 3-3 (3) og forskrift om krav til mastergrad § 3, § 4, og § 5.

§ 4.Krav til opptak/forkunnskap

Det skal være eget opptak til høyere grads studier. UH-lov § 3-7 (3).

Krav til opptak og forkunnskaper bygger på utdanningsløp beskrevet i forskrift om krav til mastergrad § 3, § 4 og § 5.

Minstekrav for opptak til masterprogram er karakteren C eller bedre for bachelorgrader. Karakteren 2,7 eller bedre for cand.mag.-grader. For grader som består av tall og bokstavkarakterer gjelder som prinsipp C=2,7.

Høgskolens styre kan vedta særskilte krav til faglig dybde ved opptak til det enkelte masterstudiet. Disse må fremgå i studieplanen for det enkelte studiet.

§ 5.Innpassing

Utdanning tatt ved andre institusjoner under universitets og høyskoleloven skal etter søknad godskrives med det samme antall studiepoeng i kandidatens grad ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Utdanning tatt ved institusjoner utenfor loven eller i utlandet kan godskrives kandidaten etter en konkret vurdering.

Innpass innvilges kun for utdanning på masternivå.

Studenten har ikke rett til å delta eller få veiledning i emner det er gitt innpassing for. Det same gjelde for tilgang til læringsplattform eller andre ressurser knyttet til innpasset emne.

§ 6.Vitnemål

For bestått mastergrad utferdiges et vitnemål som skal inneholde karakterer for hvert emne og vektingen av disse. Vitnemålet skal angi hvilket semester kandidaten er uteksaminert. Vilkåret for å få utskrevet vitnemål er at studieplanen er oppfylt og bestått.

Emner som er innpasset fra andre læresteder angis på karakterutskrift og vitnemål som «innpass».

Vitnemålet utstedes kun på norsk. Et eget vitnemålsvedlegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet. Det vedlegges også karakterutskrift på engelsk for de eksamener som er avlagt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner. Jf. UH-lov § 3-11.

§ 7.Overgangsordning

En student som tidligere har fullført hovedfag eller mastergrad, kan ikke oppnå mastergraden på grunnlag av det tidligere fullførte hovedfag eller mastergrad.

§ 8.Utfyllende bestemmelser

Styret for Høgskolen Stord/Haugesund kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. april 2009.