Forskrift om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd for visse typer erverv av verdipapirer

DatoFOR-2009-03-09-292
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 3 (Merknader)
Ikrafttredelse01.04.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§19
Kunngjort13.03.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om unntak fra konkurranseloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 9. mars 2009 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 19 annet ledd annet punktum.

§ 1.Unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd

Konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for gjennomføringen av et offentlig overtakelsestilbud eller en serie transaksjoner i verdipapirer som omsettes på et regulert marked, herunder slike som kan konverteres til andre verdipapirer, der det fra forskjellige selgere erverves kontroll etter konkurranseloven § 17 dersom

a)foretakssammenslutningen meldes umiddelbart til Konkurransetilsynet i samsvar med konkurranseloven § 18, og
b)erververen ikke utøver stemmerettighetene knyttet til de aktuelle verdipapirene, eller kun gjør det for å bevare den fulle verdi av sin investering og etter særskilt unntak fra Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd.
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2009.

Merknader til forskriften

Merknadene er en veiledning som utdyper innholdet i forskriften. Merknadene er i seg selv ikke bindende.

Til forskriften § 1

Forskriften § 1 er utarbeidet etter mønster fra Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om kontroll med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen) artikkel 7 nr. 2. Konkurransetilsynet har foretatt enkelte språklige endringer i bestemmelsen, uten at dette er ment å innebære realitetsendringer. EU/EØS-praksis knyttet til bestemmelsen vil være en relevant rettskilde ved tolkningen av den norske regelen.

Unntaket fra gjennomføringsforbudet gjelder for det første offentlige overtakelsestilbud.

Hovedformålet med forskriften er å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet i de tilfeller hvor foretakssammenslutningen samtidig utløser tilbudsplikt eller skjer på bakgrunn av et frivillig tilbud etter verdipapirhandelloven. Det er derfor naturlig at begrepet offentlige overtakelsestilbud omfatter aksjeerverv som utløser tilbudsplikt etter disse reglene. Kapittel 6 «Tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp» i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud. Forståelsen av begrepet overtakelsestilbud i dette direktivet vil være retningsgivende for forståelsen av begrepet offentlig overtakelsestilbud i forskriften. Forskriften må også gjelde for foretakssammenslutninger hvor tilbudsplikten følger av annen stats lovgivning. Utenfor anvendelsesområde til det nevnte direktivet, må det ved vurderingen av hvorvidt det foreligger et offentlig overtakelsestilbud ses hen til hva som utløser tilbudsplikt etter slik stats lovgivning.

Unntaket fra gjennomføringsforbudet gjelder videre hvor kontroll overtas gjennom en serie transaksjoner. Alternativet får selvstendig betydning i de tilfellene hvor den meldepliktige foretakssammenslutningen oppstår gjennom trinnvise oppkjøp som ikke utløser tilbudsplikt eller skjer på bakgrunn av et frivillig tilbud.

Forskriften gjelder for erverv av verdipapirer som er omsatt på et regulert marked. Markedsplasser som utgjør et regulert marked etter lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven), og som tilbudspliktreglene i verdipapirhandelloven gjelder for dersom målselskapet i tillegg er norsk og ervervet gjelder aksjer, jf. verdipapirhandelloven § 6-1, vil utgjøre et regulert marked etter forskriften. For norske forhold utgjør dette i dag Oslo Børs og Oslo Axess. For markedsplasser i andre EU/EØS-stater er det naturlig å se hen til definisjonen av begrepet «regulert marked» i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter, som børsloven og verdipapirhandelloven gjennomfører. Forskriften vil også kunne få anvendelse ved erverv av verdipapirer som er omsatt på et regulert marked i annen stat.

Det er definisjonen av begrepet omsettelige verdipapirer i verdipapirhandelloven § 2-2 annet ledd som skal legges til grunn.

Det oppstilles to vilkår for unntak i forskriften § 1 som fremgår av henholdsvis bokstav a og b:

For det første fremgår det av bokstav a at foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet umiddelbart. Dette vil normalt være samme dag som kontroll erverves, eller så snart oppkjøpet er kjent dersom dette skjer på et tidligere tidspunkt, eksempelvis ved offentliggjøring av overtakelsestilbudet. Foretakssammenslutningen må i alle tilfeller meldes så snart det er praktisk og faktisk mulig å fremskaffe den informasjonen som meldingen skal inneholde. Meldingen til Konkurransetilsynet skal gis i samsvar med konkurranseloven § 18. Henvisningen innebærer at meldingen på vanlig måte må tilfredsstille innholdskravene til melding etter denne bestemmelsen. Henvisningen innebærer videre at det også i denne typen saker vil være anledning til å inngi frivillig fullstendig melding etter konkurranseloven § 18 fjerde ledd.

For det andre fremgår det av bokstav b at stemmerettighetene knyttet til de aktuelle verdipapirene ikke kan utøves. All type utøvelse av kontroll i målselskapet vil fortsatt være forbudt etter konkurranseloven § 19 første ledd, og brudd på forbudet kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr etter lovens § 29 og straff etter § 30. Det er således tale om et begrenset unntak fra gjennomføringsforbudet. Ved trinnvise oppkjøp vil stemmerettighetsbegrensningen også kunne omfatte erververens tidligere beholdning dersom de enkeltvise transaksjonene må anses som forbundet med hverandre, eller der formålet bak gjennomføringsforbudet uthules ved bruk av stemmeretten.

Bokstav b åpner for at Konkurransetilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot å utøve stemmerettighetene knyttet til aksjene. Begrunnelsen for dette er at en begrensning i å utøve stemmerettigheter i en periode kan reise enkelte problemer når det er behov for beslutninger som krever avstemning blant aksjonærene. Bokstav b presiserer at unntak i så tilfelle skal skje i medhold av unntakshjemmelen i konkurranseloven § 19 annet ledd. I forarbeidene til denne bestemmelsen (Ot.prp.nr.6 (2003-2004) sidene 97-98) fremgår det at unntaksadgangen er ment å være snever. Det samme vil gjelde her. Videre presiserer forskriften bokstav b på samme måte som fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 2 at et unntak må være begrunnet i behovet for erververen til å sikre seg den fulle verdi av sin investering. Henvisningen til § 19 annet ledd innebærer videre at erververen også i disse tilfellene kan fremsette en anmodning om at Konkurransetilsynet gjør unntak fra stemmerettighetsbegrensningen. Unntak etter § 19 annet ledd må foreligge før stemmerettighetene til aksjene utøves.