Forskrift om fordeling av begrensede trafikkrettigheter på luftfartens område

DatoFOR-2009-03-10-293
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§8-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321, FOR-2002-02-12-161
Kunngjort13.03.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om trafikkrettigheter i luftfarten

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. mars 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 8-1, § 15-4 og § 16-1, delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321 og delegeringsvedtak 12. februar 2002 nr. 161.

§ 1.Bakgrunn

Denne forskriften er fastsatt på bakgrunn av Norges tilknytning gjennom EØS-avtalen til EUs indre marked på luftfartsområdet og prinsippet om den frie etableringsretten innen EØS-området. Som følge herav gis alle luftfartsforetak i EØS-området tilgang til norske trafikkrettigheter i luftfartsavtaler med tredjeland som har akseptert prinsippet om EØS-områdets indre marked.

§ 2.Virkeområde og definisjon

Forskriften kommer til anvendelse i de tilfeller der flere enn ett luftfartsforetak ønsker å utnytte norske trafikkrettigheter som i henhold til angjeldende bilaterale luftfartsavtale er begrensede, og der disse rettighetene ikke er av et slikt omfang at alle interesserte luftfartsforetaks ønskemål om å bedrive trafikk i henhold til avtalen, kan tilgodeses. Begrensningen kan blant annet gjelde antall selskaper som har rett til å fly, antall flygninger som kan flys, eller det antall passasjerer eller det fraktvolumet som kan flys.

Dersom de begrensede trafikkrettighetene tilhører de skandinaviske landene i fellesskap, skal tildelingen vurderes i henhold til denne forskriften i tilfeller der den aktuelle flyruten begynner eller ender i Norge. I slike tilfeller skal dog tildelingen skje i samråd med berørte myndigheter i Danmark og Sverige.

Med luftfartsforetak forstås et flyselskap som er etablert i Norge og som har en gyldig operativ lisens utstedt i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992.

§ 3.Informasjon om trafikkrettigheter og luftfartsforhandlinger

Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet plikter på forespørsel å gi interesserte luftfartsforetak og relevante interesseorganisasjoner informasjon om trafikkrettigheter i henhold til de bilaterale luftfartsavtalene som Norge har inngått med tredjeland. Det samme gjelder informasjon om planlagte luftfartsforhandlinger med slike land. Luftfartstilsynet skal gi berørte myndigheter i Danmark og Sverige informasjon om de søknadene som er til vurdering i henhold til denne forskriften.

§ 4.Beslutningsmyndighet og prosess

Luftfartstilsynet behandler og avgjør søknader om fordeling av trafikkrettigheter i henhold til denne forskriften. Tilsynet skal også sørge for at vedtaket offentliggjøres. Samferdselsdepartementet kan beslutte å overta en sak av politisk karakter i første instans. I så fall avgjøres det i det enkelte tilfelle i hvilken grad det også omfatter prosedyrekravene nedenfor.

Et luftfartsforetak som ønsker å søke om å få utnytte begrensede trafikkrettigheter skal sende en skriftlig søknad til Luftfartstilsynet. Søknaden skal være på norsk (skandinavisk) eller engelsk og inneholde følgende dokumenter og opplysninger:

a)kopi av luftfartsforetakets operative lisens i de tilfeller lisensen ikke er utstedt av norske myndigheter;
b)beskrivelse av den planlagte ruteflygningen (f.eks. type luftfartøy, nasjonalitets- og registreringsbetegnelse, flytider og rutestrekning, ukedager for beflygning);
c)opplysning om eventuell leasing av luftfartøy som planlegges benyttet til flygningene;
d)opplysning om eventuelt samarbeid med annet luftfartsforetak og arten og omfanget av dette;
e)tid for planlagt oppstart;
f)type trafikk (f.eks. passasjerer eller frakt);
g)eventuell tilslutningstrafikk; og
h)prispolitikk for flyruten.

Luftfartstilsynet kan be om at søknaden utfylles med ytterligere opplysninger.

Luftfartstilsynet skal basere sin behandling av saken på prinsippene om ikke-diskriminering og transparens. Søknaden skal sendes på høring til andre luftfartsforetak (jf. § 2 tredje ledd) som i henhold til gjeldende luftfartsavtaler og internasjonal rett er kvalifisert for å fly de aktuelle rutene på lik linje med søkeren. Andre luftfartsforetak som ønsker å konkurrere om de begrensede trafikkrettighetene, skal gis anledning til det i den videre prosessen.

§ 5.Vurdering av søknad
(1) Ved vurderingen av en eller flere søknader skal det legges vekt på hvilken løsning som:
a)medfører maksimal nytte for konsumentene;
b)fremmer en så effektiv konkurranse som mulig blant EØS-flyselskapene;
c)gir flyrutetjenester som imøtekommer alle kategorier av allment etterspurt trafikk til laveste fornuftige pris;
d)fremmer en sunn utvikling av luftfartsindustri, handel og turisme innen EØS-området, og/eller
e)oppfyller offentlige transportpolitiske mål, herunder regional utvikling.
(2) Ved vurdering av søknadene skal det tas hensyn til følgende omstendigheter:
a)hvilke tjenester som vil bli tilbudt;
b)antall frekvenser;
c)type fly og konfigurasjon;
d)direkte eller indirekte flygning;
e)trafikkstart;
f)trafikkens omfang fordelt over året;
g)type trafikk (f.eks. passasjer eller frakt);
h)tilgjengelighet for konsumentene (booking og kjøp av billetter);
i)muligheter for tilslutningstrafikk;
j)prisfastsettelse;
k)miljøpåvirkning; og
l)kontinuiteten i trafikktilbudet.

Luftfartstilsynet kan også ta hensyn til andre omstendigheter om disse gjøres kjent for søkerne innen vedtak fattes.

(3) Vedtaket om fordeling av begrensede trafikkrettigheter skal begrunnes.
§ 6.Vilkår
(1) Tildelte trafikkrettigheter kan ikke selges eller på annen må overføres til andre uten særskilt tillatelse fra luftfartsmyndighetene.
(2) Et luftfartsforetak som er tildelt trafikkrettigheter i henhold til denne forskriften må innlede flygninger i løpet av de to første trafikkprogramperiodene etter at tillatelsen er gitt. I motsatt fall bortfaller trafikktillatelsen. En tildeling bortfaller også dersom:
a)trafikken opphører og ikke gjenopptas senest innen seks måneder; eller
b)innehaveren av tillatelsen meddeler Luftfartstilsynet at tillatelsen ikke lenger vil bli utnyttet.
(3) Luftfartstilsynet kan helt eller delvis tilbakekalle en tillatelse dersom:
a)trafikken ikke bedrives i henhold til vilkårene i tillatelsen eller bestemmelsene i den bilaterale avtalen som ligger til grunn for trafikken;
b)innehaveren av tillatelsen forøvrig ikke følger gjeldende bestemmelser for flytrafikken, eller
c)det forøvrig foreligger særlige grunner.
(4) Når tildelte trafikkrettigheter i henhold til denne forskrift er tilbakekalt eller på annen måte bortfalt, kan Luftfartstilsynet ta opp fordelingen av rettighetene til ny vurdering.
§ 7.Ikrafttredelse - eldre trafikkrettigheter

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Forskriften kommer ikke til anvendelse på trafikkrettigheter (konsesjoner) som er tildelt før forskriften trer i kraft.