Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

DatoFOR-2009-03-13-303
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse15.04.2009
Sist endretFOR-2013-09-27-1134 fra 01.07.2014
EndrerFOR-1995-06-14-557
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-03-06-11-§31
Kunngjort17.03.2009   kl. 13.40
KorttittelForskrift om kontrollutvalget mot hvitvasking

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 13. mars 2009 med hjemmel i lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726, 27 sep 2013 nr. 1134 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450.

§ 1.Kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer og minst ett varamedlem og oppnevnes for en periode på fire år. Det er adgang til gjenoppnevning. Departementet utpeker ett av medlemmene som leder.
§ 2.Utvalget skal føre kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger mottatt i medhold av lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) og forskrift 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsforskriften).

Det skal særlig føres kontroll med at ØKOKRIM følger saksbehandlingsregler fastsatt i ovennevnte bestemmelser og med at behandling av opplysninger i ASK skjer i samsvar med lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) og forskrift 13. september 2013 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) med unntak av politiregisterloven § 15 og § 17 og politiregisterforskriften kapittel 40, samt med unntak av at ØKOKRIMs internkontroll for å oppfylle kravene i disse bestemmelsene er i samsvar med politiregisterloven § 16 og politiregisterforskriften kapittel 39. I denne forbindelse skal utvalget vurdere de interne retningslinjene for ØKOKRIM, og påse at disse følges.

Politiregisterloven § 60 annet ledd og politiregisterforskriften § 42-3 gjelder tilsvarende for utvalget.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1134 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014).
§ 3.Utvalget skal innenfor sitt myndighetsområde jf. § 2, etter skriftlig begjæring fra den registrerte eller den som antar å være registrert, kontrollere at opplysninger om vedkommende er behandlet i samsvar med hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften, politiregisterloven og politiregisterforskriften.

Utvalget kan for øvrig av eget tiltak ta opp enhver sak eller ethvert forhold i tilknytning til ØKOKRIMs bruk av mottatte opplysninger.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1134 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014).
§ 4.Begjæring om kontroll etter § 3 skal fremsettes skriftlig for Kontrollutvalgets sekretariat. Den som begjærer kontroll må identifisere seg på en tilstrekkelig måte.

Begjæring om kontroll skal besvares snarest mulig og senest innen 30 dager. Dersom saken ikke kan behandles innen fristen, skal den som har begjært kontroll underrettes om dette med angivelse av når kontrollen kan antas å bli gjennomført.

Klager skal gis underretning om resultatet av behandlingen i form av en skriftlig underretning om hvorvidt resultatet av kontrollen medfører grunnlag for kritikk mot ØKOKRIM eller ikke. Dersom begjæring om kontroll gjelder opplysninger som det ikke er gitt innsyn i, skal Kontrollutvalgets svar utformes på en slik måte at det ikke tilkjennegir at det foreligger en registrering som det ikke gis innsyn i.

Begjæring om kontroll kan avvises av Kontrollutvalget dersom samme forhold har blitt kontrollert tidligere, og det ikke foreligger holdepunkter for at det er foretatt nye registreringer.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1134 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014).
§ 5.Utvalget skal hvert år gi Finansdepartementet en rapport om sin virksomhet. Utvalget kan gi særskilt rapport eller melding til departementet i enkeltsaker. Dersom utvalget finner kritikkverdige forhold, skal disse rapporteres særskilt til departementet. Rapporter og meldinger som oversendes departementet skal være anonymisert.
§ 6.Utvalgets medlemmer, dets sekretær og andre som utfører arbeid for utvalget har taushetsplikt om det de får kjennskap til i kontrollarbeidet.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger mv. benyttes i forbindelse med kontrollarbeidet. Utvalget skal videre kunne oversende opplysninger til departementet eller Finanstilsynet dersom det i sitt kontrollarbeid blir kjent med forhold som kan tyde på at institusjonenes oversendelse av opplysninger til ØKOKRIM ikke er i samsvar med lov og forskrift. Opplysningene som oversendes skal være anonymisert.

Utvalgets leder eller den han gir myndighet, bestemmer om og når uttalelser kan meddeles utad.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Utvalget er et uavhengig kontrollorgan.

Utvalget bestemmer selv sin arbeidsmåte og antar nødvendig sekretærhjelp. Finansdepartementet fastsetter utvalgsmedlemmenes og sekretærens godtgjørelse.

0Endret ved forskrift 27 sep 2013 nr. 1134 som endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1450 (i kraft 1 juli 2014).
§ 8.Forskriften trer i kraft fra 15. april 2009. Fra den tid forskriften trer i kraft, oppheves forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (forskrift om kontrollutvalg mot hvitvasking).