Forskrift om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius)

DatoFOR-2009-03-20-332
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse06.04.2009
Sist endretFOR-2014-02-28-217
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-06-32-§1, FOR-1998-07-17-618, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§40, LOV-2008-06-06-37-§41
Kunngjort24.03.2009   kl. 13.55
KorttittelForskr fangstdokumentasjon for makrellstørje mv.

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. mars 2009 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 1, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36, § 40 og § 41.
Endringer: Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 1.Stedlig og saklig virkeområde

Forskriften gjelder på Norges landterritorium, i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon og for norsk fartøy utenfor disse farvann.

Forskriften gjelder for landing, innenlands omsetning, import, eksport og reeksport av fersk og fryst makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius).

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)eksport av fisk, at fisk som har blitt landet fra norsk fartøy i norsk havn føres ut av Norge,
b)reeksport av fisk, at fisk som har blitt importert til eller landet fra utenlandsk fartøy i Norge, blir ført ut av landet,
c)fangstdokument, elektronisk- eller papirdokument som er godkjent av ansvarlige myndigheter i samsvar med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT),
d)reeksportdokument, elektronisk- eller papirdokument godkjent av ansvarlige myndigheter i samsvar med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT) når fisken blir importert via tredjeland til Norge eller blir reeksportert fra Norge.
0Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.
§ 3.Plikt til å gi opplysninger til utfylling av fangstdokument ved landing

Den som er ansvarlig på norsk fiskefartøy plikter ved landing av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk å gi Fiskeridirektoratet de opplysninger som er nødvendig for å kunne utstede fangstdokument. Den som er ansvarlig på fartøyet plikter å oppbevare kopi av fangstdokumentet i to år etter utstedelse.

0Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.
§ 4.Plikt til å sende med fangstdokument ved innenlands omsetning

Ved innenlands omsetning av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk som har blitt landet i Norge, skal godkjent fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet følge med forsendelsen.

§ 5.Forbud mot import og landing fra utenlandsk fartøy uten fangstdokument

Det er forbudt å importere, eller for utenlandsk fartøy å lande, makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av fangstdokument. Dersom fisken blir importert via tredjeland skal reeksportdokument følge med forsendelsen i tillegg til fangstdokument.

Importør, eller den som er ansvarlig på det utenlandske fartøyet, skal sende Fiskeridirektoratet kopi av fangstdokument og reeksportdokument straks. Importør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter importen.

0Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.
§ 6.Forbud mot eksport uten fangstdokument

Det er forbudt å eksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av godkjent fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Eksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument i ti år etter eksporten.

0Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.
§ 7.Forbud mot reeksport uten reeksportdokument

Det er forbudt å reeksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom forsendelsen ikke følges av fangstdokument og reeksportdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Reeksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter reeksport.

0Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.
§ 8.Utfylling av fangstdokument

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av fangstdokument og reeksportdokument.

§ 9.Kontroll

Fiskeridirektoratet og tollvesenet er kontrollmyndigheter etter denne forskriften.

§ 10.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 6. april 2009.