Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare for ytere av flysikringstjenester, og om endring i forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester

DatoFOR-2009-03-20-347
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse20.03.2009
Sist endretFOR-2014-12-22-1902 fra 01.01.2015
EndrerFOR-2007-02-01-114
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-2, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2007-01-26-99-§3
Kunngjort27.03.2009   kl. 15.15
Rettet29.01.2015 (§ 1)
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 20. mars 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-2, § 7-4 andre, tredje og fjerde ledd, § 9-1, § 15-4, § 16-1 første ledd, jf. forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom § 3.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66x (forordning (EF) nr. 2096/2005), nr. 66wf (forordning (EF) nr. 482/2008).
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1902.
Rettelser: 29.01.2015 (§ 1).

I

§ 1.Gjennomføring av forordning (EF) nr. 482/2008

EØS-avtalen vedlegg XIII kap. VI nr. 66wf (forordning (EF) nr. 482/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011) om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare, som skal gjennomføres av ytere av flysikringstjenester, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2015).
§ 2.Forskriftens saklige og geografiske virkeområde

Denne forskrift omhandler krav til utarbeiding og innføring av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare, som skal gjennomføres av ytere av lufttrafikktjenester. Forskriften gjelder innenfor norsk område, herunder på Svalbard, samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester.

II

I forskrift 1. februar 2007 nr. 114 om felles krav for yting av flysikringstjenester gjøres følgende endringer: ---

III

Forskriften trer i kraft straks.

Forordninger

For å lese forordning (EF) nr. 482/2008 se her: pdf.gif  

Se her for å lese gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011: pdf.gif

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2015).