Vedtak om fastsettelse av alternativ instrumentidentifikator

DatoFOR-2009-03-24-352
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 3
Ikrafttredelse24.03.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2007-06-29-876-§10-39, LOV-2007-06-29-75-§10-18
Kunngjort27.03.2009   kl. 15.15
KorttittelVedtak om fastsettelse av AII

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 24. mars 2009 med hjemmel i forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) § 10-39 første ledd bokstav b, jf. lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-18. 

Med alternativ instrumentidentifikator etter forskrift til verdipapirhandelloven § 10-39 (b) menes:

AII Exchange Code

AII Exchange Product Code

AII Derivative Type

AII Put/Call Identifier

AII Expiry/Delivery/Prompt Date

AII Strike Price.