Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde

DatoFOR-2009-03-31-381
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1999-01-19-137
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§3, Stortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort03.04.2009   kl. 13.55
KorttittelForskrift om tilskudd fra FLB

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 31. mars 2009 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 3 og Stortingets årlige budsjettvedtak.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9e (direktiv 2001/29/EF).

§ 1.Formål med tilskudd fra Fond for lyd og bilde (FLB)

Fondet skal fremme produksjon og formidling av innspillinger av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene og film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes av Stortinget hvert år gjennom budsjettvedtaket.

§ 2.Hvem kan søke

Opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge kan søke.

§ 3.Hva det kan søkes om støtte til

Det kan søkes om støtte til:

a)produksjon og formidling av lydopptak
b)konsertvirksomhet
c)komponering
d)produksjon og formidling av scenekunstforestillinger
e)manusutarbeidelse og andre former for tekstproduksjon
f)produksjon og formidling av kortfilm og dokumentarfilm
g)produksjon og formidling av foto og billedkunst
h)sammensatte prosjekter (a-g).

Det er en forutsetning at produktet det gis tilskudd til ikke utstyres med kopisperrer eller på annen måte gjøres utilgjengelig for privatkopiering.

§ 4.Søknadsfrist og kunngjøring

Hovedsøknadsfrister er 1. februar og 1. september hvert år. Styret for fondet skal kunngjøre fondets tilskuddsordning og søknadsfrister på fondets hjemmesider og i et utvalg av dagsavisene i god tid før søknadsfristene.

§ 5.Krav til søknaden

Innkomne søknader skal være skrevet på fastsatt søknadsskjema, være datert og undertegnet. Av søknadsskjema fremgår de krav som gjelder for søknaden. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden.

§ 6.Søknadsbehandling

Til hjelp i sitt arbeid med å behandle søknadene kan styret opprette fagutvalg. Styret kan også i samråd med Norsk kulturråd og styret for Fond for utøvende kunstnere beslutte at grupper av søknader skal behandles i et felles fagutvalg når dette er hensiktsmessig. Arbeidet i fagutvalgene skal skje etter nærmere fastsatte retningslinjer som styret vedtar.

Tilskudd fra fondet fastsettes av styret etter innstilling fra fagutvalgene.

Søker vil motta brev med underretning om styrets vedtak så snart som mulig etter at vedtak er truffet.

§ 7.Tildelingskriterier

Tildelingene bygger på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn for vedtaket. Det skal blant annet legges vekt på følgende momenter:

a)Vurderingene skal være basert på kunstnerisk skjønn
b)Midlene skal komme særlig de grupper til gode som er utsatt for privatkopiering
c)Støtten skal være prosjektorientert
d)Støtten skal fremme ny norsk produksjon og fremførelse
e)Det skal søkes oppnådd en geografisk og genremessig spredning av støtten.
§ 8.Klageadgang

Vedtak fattet av FLB kan påklages til Kultur- og kirkedepartementet, men ikke hva angår det faglig kunstneriske skjønn, jf. forskrift 20. november 1987 nr. 924 om unntak fra adgangen til å klage over vedtak i Norsk kulturråd, Norsk kassettavgiftsfond og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Klager skal sendes FLB innen tre uker etter at vedtaket er kommet fram til søker.

§ 9.Tilsagnsbrev

Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal beskrive:

-formål og hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til
-tilskuddsbeløp
-utbetalingsordning
-eventuelle vilkår for bruken av midlene og eventuell frist for mottakeren til å akseptere vilkårene
-krav til rapportering
-kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til bevilgningsreglementet § 10 annet ledd
-mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet.
§ 10.Bortfall av tilskudd/krav om tilbakebetaling

Dersom prosjektet ikke er fullført innen gjennomføringsfristen eller i samsvar med forutsetningene for tildelingen, skal gitte tilskudd tilbakeføres fondet.

Dersom tilskuddsmottaker må tilbakebetale for mye utbetalt beløp eller allerede utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt fordi forutsetningene for tilskuddet er brutt, skal det sendes et brev til tilskuddsmottaker og utarbeides purrerutiner som sikrer at tilbakebetaling gjennomføres.

§ 11.Utbetaling av tilskudd - krav til rapportering

Utbetaling av tilskudd skjer normalt med 50 % av støttebeløpet ved prosjektstart, og de resterende 50 % ved sluttføring. Sekretariatet kan utbetale etter andre prosentsatser i henhold til styrets retningslinjer. Utbetaling skal kun skje etter at mottaker skriftlig har akseptert vilkårene for tildelingen.

Før restbeløpet eller støtten i sin helhet kan utbetales, må søker ha innsendt et eksemplar av det ferdige produkt eller en annen form for bekreftelse på at prosjektet er fullført.

Dokumentasjon fra tilskuddsmottaker skal registreres og oppbevares i sekretariatet.

Det skal føres regnskap for prosjektet som er tildelt støtte. Regnskapet skal være underskrevet og legges frem før siste del av midlene utbetales. For støttebeløp over kr 100 000 skal regnskapet være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

§ 12.Oppfølging og kontroll

Sekretariatet skal foreta en generell formalia- og rimelighetskontroll av rapportene. Det vil si å kontrollere at disse er datert og signert og at tallmaterialet ikke virker usannsynlig. Dersom det er vesentlige uklare forhold i rapporteringen må tilskuddsmottaker bes om en nærmere redegjørelse.

Det skal som stikkprøvekontroll foretas en vurdering av regnskapet mot budsjett og finansieringsplan, for blant annet å kontrollere at statstilskuddets andel av planlagt finansiering er i henhold til faktisk del.

Fond for lyd og bilde, Kultur- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at tilskudd fra fondet nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, annet ledd og § 12, tredje ledd i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen.

§ 13.Rapport fra FLB

Styret for FLB gir melding til departementet og rettighetshaverorganisasjonene om foregående års virksomhet innen fastsatt frist hvert år.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. januar 1999 nr. 137 om tilskudd fra Fond for lyd og bilde fastsatt av Kulturdepartementet med senere endringer.