Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

DatoFOR-2009-03-31-383
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse31.03.2009
Sist endret
EndrerFOR-1999-11-19-1158
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§4-10, LOV-1999-03-26-14-§4-12, LOV-2008-12-12-99
Kunngjort03.04.2009   kl. 13.55
KorttittelEndr. i FSFIN forskrift til skatteloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 31. mars 2009 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-10 andre og tredje ledd og § 4-12 fjerde ledd og lov 12. desember 2008 nr. 99 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) XII sjette ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: ---

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2009, men med virkning fra og med inntektsåret 2008 for verdsettelse av utleid næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

III

Overgangsregler

(1) Inntektsårets utleieinntekt legges til grunn ved beregning av utleieverdi etter § 4-10-3 annet ledd for inntektsårene 2009 og 2010.
(2) Ved verdsettelse av utleid næringseiendom som eies av ikke-børsnotert aksjeselskap eller allmennaksjeselskap skal inntektsårets brutto utleieinntekt legges til grunn ved beregning av utleieverdi etter § 4-10-3 annet ledd for inntektsårene 2008 og 2009.
(3) Kalkulasjonsfaktoren etter § 4-10-5 fastsettes av departementet for inntektsåret 2008 til 0,095.