Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit og potetstivelse

DatoFOR-2009-04-02-386
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort03.04.2009   kl. 13.55
KorttittelForskrift om prisnedskriving av potetsprit

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. april 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 nov 2010 nr. 1472, 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter.

§ 2.Definisjon

Med avrenspoteter menes i denne forskrift frasorterte poteter i tilknytning til potetproduksjon, -omsetning og -foredling.

§ 3.Grunnvilkår

Det kan gis prisnedskrivingstilskudd etter jordbruksavtalens satser til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse som tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter.

Produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse skal, innenfor intervallet 80 til 120 prosent av avtalt årlig leveranse, tilby pris på avrens som fastsatt i jordbruksavtalen.

Avtalt kvantum avrenspoteter kan avgrenses til omsetningsleddets gjennomsnittlige leveranse av avrens de siste tre år før avtalen blir inngått.

0Endret ved forskrift 23 nov 2010 nr. 1472 (i kraft 1 jan 2011).
§ 4.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetaling av prisnedskrivingstilskudd er riktig, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Feilutbetalinger, avkorting og innkreving

Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd.

Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre tilbakeholdelse eller avkorting av hele eller deler av tilskuddet.

Differansen mellom utbetalt og berettiget tilskudd som følge av vedtak etter første eller annet ledd, kan kreves tilbakebetalt fra mottaker eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Administrasjon, klage og dispensasjon

Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddsordningen.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser.

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, kapittel VI.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2009.