Forskrift om birøkt

DatoFOR-2009-04-06-416
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 4
Ikrafttredelse06.04.2009
Sist endretFOR-2013-04-30-428
EndrerFOR-2001-04-27-437, FOR-2008-04-30-417
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort17.04.2009   kl. 13.40
KorttittelBirøktforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. april 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 8, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 19 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juni 2009 nr. 596, 2 sep 2009 nr. 1150, 30 april 2013 nr. 428.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre god hygiene i all birøkt og å forebygge, begrense eller utrydde sykdom hos bier.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter brukt kubemateriell, bieprodukter, alle stadier og ethvert hold av bier.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med: 

Bie: Alle utviklingstrinn av honningbier (Apis mellifera) fra og med egg til og med imago. 

Bieprodukt: Honning, pollen, bivoks, propolis og dronninggelé. 

Bigård: Ett eller flere bifolk som er stilt opp på en bigårdsplass innenfor en radius av maksimum 100 meter og tilhører én birøkter. Én birøkter kan ha flere bigårder. 

Bigårdsplass: Lokalitet birøkter oppgir som fast oppstillingsplass eller vandreplass for bier. En birøkter kan ha flere bigårdsplasser. 

Birøkter: Enhver eier av bigård eller person som, med eller uten vederlag av eier, er overlatt ansvaret for bigården. 

Brukt kubemateriell: Brukte bikuber og kubedeler, herunder bunnbrett, kasser, rammer uten voks, dronninggitter og dekkbrett, og annet utstyr som har vært brukt i bigårder. 

Meldepliktig sykdom: Dyresykdommer i gruppe A, B, C i henhold til forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven. 

Omsetning: All avhending, inkludert kjøp, salg, utleie, gave og utlån. 

Parestasjon: Lokalitet hvortil bidronninger og droner fra en eller flere bigårder bringes for kontrollert naturlig paring. 

Sertifisert bigård: Bigård som oppfyller kravene til prøvetaking og klinisk inspeksjon i § 5. 

Sertifisert birøkter: Birøkter som har gjennomgått og bestått «Kompetansekurs om bier» godkjent av Mattilsynet. 

Svermebigård: Bigård beliggende minimum 300 m fra annen bigård eller bigårdsplass hvor det stilles opp åpne svermefangerkuber for å fange inn svermer og hvor også innfangede bisvermer med ukjent opphav og helsestatus holdes midlertidig. 

Svermefangerkube: Rengjort bikube, med eller uten rammer med byggevoks, til fanging av svermer.

Kapittel II. Registrering og sertifisering av bigårder

§ 4.Registrering av bigårdsplass

Ved opprettelse av bigård skal eier, eller en denne bemyndiger, registrere bigårdsplassen i et sentralt register opprettet av Mattilsynet. Registreringen gjøres slik Mattilsynet bestemmer. Registreringen skal være foretatt senest dagen før bigården opprettes.

Eier av eksisterende bigård skal påse at bigårdsplassen er registrert hos Mattilsynet senest innen den 31. desember 2009.

Ved nedleggelse av bigård eller bigårdsplass skal eier, senest 30 dager etter at bigårdsplassen er nedlagt, sørge for å melde dette til Mattilsynet.

§ 5.Sertifisering av bigård

Det er kun tillatt å omsette eller flytte bier og utbygde vokstavler som kommer fra sertifisert bigård.

Sertifisering av bigård må omfatte alle bigårder en birøkter har ansvar for i en region eller sone som definert i vedlegg 1.

For sertifisering av bigård kreves følgende undersøkelser gjennomført med negativt resultat:

1.I tidsrommet fra april til september skal det foretas en klinisk kontroll med henblikk på lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel og liten kubebille; minst 20 prosent av samtlige bifolk birøkteren har skal omfattes av undersøkelsen og på tidspunktet for undersøkelsen må det være forseglet yngel i bisamfunnene.
2.I regionene A og B, jf. vedlegg 1, skal det i tillegg tas ut prøver med henblikk på å oppdage angrep av varroamidd. Undersøkelse skal foretas med egnet utstyr på grunnlag av en prøve bestående av nedfall fra samtlige kuber. Nedfallet må være samlet opp ved bruk av dertil beregnede innretninger (diagnosebrett e.l.) og ha en slik kvalitet at det kan undersøkes med sikkert resultat. Oppsamlingen av nedfallet skal ha foregått over en sammenhengende periode på minst:
a)6 uker i løpet av tidsrommet f.o.m. 15. august t.o.m. november (naturlig høstnedfall),
b)4 måneder i løpet av bienes innesittingsperiode (naturlig vinternedfall), eller
c)2 uker i løpet av tidsrommet 1. april til 30. november etter at bisamfunnene har blitt behandlet på tilfredsstillende måte med et middel som er effektivt mot varroamidd (provosert nedfall). Diagnosebrettene e.l. skal ha vært installert i kubene i minst to uker regnet fra behandlingsstart.
3.I sone B2, jf. vedlegg 1, skal det i tillegg tas ut prøver med henblikk på trakémiddinfeksjon. Prøven skal bestå av minst 60 fullt utviklede bier som er tatt jevnt fordelt fra bifolkene og skal undersøkes ved et laboratorium som er godkjent av Mattilsynet. Prøven må være tatt ut i løpet av tidsrommet 1. september til 31. mars og ha en slik kvalitet at den kan undersøkes med sikkert resultat.

I egen bigård kan sertifisert birøkter, jf. § 10, selv forestå den kliniske kontrollen nevnt i denne paragrafs tredje ledd nummer 1 og varroaundersøkelsen nevnt i denne paragrafs tredje ledd nummer 2.

I bigård som røktes av birøkter uten sertifisering, må kontrollen etter denne paragraf utføres av Mattilsynet mot et fastsatt gebyr, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen (Gebyrforskriften).

§ 6.Krav for å opprettholde sertifisering av bigård

For å opprettholde bigårdens sertifikatet, må undersøkelsene i § 5 gjentas hvert annet år med negativt resultat.

Mattilsynet kan til enhver tid trekke sertifisering av bigård tilbake dersom forskriftsmessige krav eller enkeltvedtak i forbindelse med driften av bigården ikke oppfylles, dersom det er dårlig hygiene, mye sverming eller sjukdom i bigården, eller dersom bigården har hatt ulovlig, smittemessig kontakt med annen bigård.

Kapittel III. Drift av bigård og sertifisering av birøkter

§ 7.Merking av bigårder

Birøkteren skal sørge for at alle bigårdene er tydelig merket med birøkterens navn, adresse og telefonnummer og at hver enkelt bikube med bier har et unikt nummer som identitetsmerke.

§ 8.Drift av bigård

Birøkteren skal vise aktsomhet i forhold til innslep av sykdommer som kan ramme bigården og samtidig sørge for god hygiene og nødvendig rengjøring av kuber og kubemateriell og utskifting av vokstavler.

Det er kun tillatt å bruke bieprodukter i bigården som kommer fra egne bigårder med unntak av bivoks dersom denne har vært varmebehandlet til minst 120 grader i 30 minutter. Unntak for utbygde vokstavler i henhold til § 11 første ledd.

Birøkteren skal gjennomføre egnede tiltak for å hindre spredning av sykdommer, herunder forebygge sverming fra bigården.

Birøkter med sertifisert bigård kan opprette svermebigård. Svermebigården skal registreres og være tydelig adskilt fra den sertifiserte røkters faste oppstillings- eller vandreplass og røktes med eget utstyr. Bifolkene fra svermebigården kan tas inn i egen sertifisert bigård etter å ha gjennomgått undersøkelsene nevnt i § 5.

Svermefangerkuber kan plasseres i egen sertifisert bigård, eller i egen svermebigård, og stå åpne i tidsrommet 1. mai til 31. juli, med den hensikt å fange svermer.

Innfangede svermer skal settes i en tom, rengjort kube med byggeanvisning eller byggevokstavler. Etter 4 dager skal biene settes over i en rengjort kube med byggevokstavler; det gamle vokset sendes til omsmelting eller brennes.

Med unntak av svermefangerkuber, skal kuber uten levende bier og lagrede, utbygde vokstavler, ikke være tilgjengelige for tilfeldige bier.

§ 9.Varsling ved påvisning eller mistanke om smittsom sykdom

Mattilsynets distriktskontor skal straks varsles ved forekomst eller mistanke om følgende bisykdommer: Varroa- eller trakèmiddinfeksjon, lukket yngelråte, åpen yngelråte, steinyngel, liten kubebille (Aethina tumida) eller tropilaelapsmidd.

Varsel om varroamidd gjelder ikke for bigårder som ligger i region C og D, jf. vedlegg 1. Varsel om trakèmidd gjelder ikke for bigårder som ligger i sone B1, jf. vedlegg 1.

0Endret ved forskrift 30 april 2013 nr. 428.
§ 10.Kompetansekurs for birøktere

Person over 18 år som gjennomgår og består kompetansekurs for birøktere godkjent av Mattilsynet, er sertifisert til å utføre helsekontroll i egen bigård. Sertifiseringen gjelder for 10 år og kan fornyes ved å avlegge ny prøve.

Kapittel IV. Omsetning, flytting og import av bier og brukt kubemateriell mv.

§ 11.Generelle krav til omsetning, flytting og import av bier og kubemateriell mv.

Det er kun tillatt å omsette eller flytte bier og utbygde vokstavler såfremt disse kommer fra bigård som er registrert i henhold til § 4 og sertifisert i henhold til § 5.

Birøkter skal føre fortløpende fortegnelse over all omsetning av bier, brukt kubemateriell og utbygde vokstavler ved angivelse av omsetningens art, dato og navn og adresse til avsender og mottaker. Ved flytting av bifolk mellom registrerte bigårdsplasser skal dato og bikubenes identifikasjon noteres. Fortegnelsene skal oppbevares i minimum 5 år.

Brukt kubemateriell, som ikke huser bifolk og som skal flyttes eller omsettes, må være rengjort og ikke ha huset levende bier de siste 10 dager før flytting eller omsetning.

Det er forbudt å importere brukt kubemateriell, unntatt utstyr til honningbehandling som er rengjort og desinfisert.

§ 12.Forebyggende tiltak mot varroa- og trakèmidd

For å forebygge spredning av varroamidd, er det forbudt å overføre bier i alle utviklingstrinn fra og med egg til imago, samt utbygde vokstavler og brukt kubemateriell fra region C til regionene A, B og D eller fra region D til regionene A, B og C, jf. vedlegg 1. Unntatt fra forbudet i første punktum er overføring av brukt kubemateriell og utbygde vokstavler som ikke har vært i kontakt med bier de siste 10 døgn.

For å forebygge spredning av trakémidd er det forbudt å overføre fullt utviklede bier (imago) fra sone B1, jf. vedlegg 1, til andre deler av landet.

0Endret ved forskrift 30 april 2013 nr. 428.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

§ 13.Tilsyn m.m.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23. Mattilsynet kan fastsette enkeltvedtak for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir oppfylt, herunder om smittesanering, stenging, virksomhetskarantene og tvangsmulkt, jf. matloven § 23 til § 26.

Mattilsynet har adgang til sted hvor det holdes bier og til å foreta nødvendige undersøkelser, herunder ta prøver av bier, bieprodukter og annet. Birøkteren skal legge forholdene til rette for prøvetaking og for øvrig yte nødvendig bistand ved undersøkelser.

§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 15.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 16.Overgangsbestemmelse

Inntil 1. januar 2010 er det tillatt å omsette og overføre bier og brukt bimateriell som kommer fra godkjent stasjonær bigård som per 1. januar 2008 er sertifisert etter gammel sertifiseringsordning i samsvar med utgående forskrift 27. april 2001 nr. 437 om tiltak mot sjukdommer på bier, § 14.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. april 2001 nr. 437 om tiltak mot sjukdommer på bier og forskrift 30. april 2008 nr. 417 om import av brukt bimateriell.

Vedlegg 1. Regioner og soner som er opprettet for å begrense spredningen av varroa- og trakeèmidd 

Region ANordland, Troms og Finnmark og følgende kommuner i Nord-Trøndelag: Snåsa, Overhalla, Namsos, Lierne, Grong, Høylandet, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka, Namsskogan og Røyrvik.
Region BMøre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Region CØstfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og kommunene Lund, Sokndal, Eigersund, Hå, Time, Klepp, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy i Rogaland og følgende kommuner i Nord-Trøndelag: Stjørdal, Meråker, Frosta, Leksvik, Levanger, Verdal, Mosvik, Inderøy, Verran, Steinkjer, Namdalseid og Flatanger.
Region DHordaland og følgende kommuner i Rogaland: Bokn, Forsand, Haugesund, Hjelmeland, Karmøy, Kvitsøy, Sauda, Strand, Suldal, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Finnøy.
Sone B1Sogn og Fjordane.
Sone B2Følgende kommuner i Møre og Romsdal: Vanylven, Volda, Ørsta, Stranda og Norddal. I Oppland: Skjåk, Lom og Vang. I Buskerud: Hemsedal, Ål, Hol og Nore Uvdal. I Hordaland: Fedje, Austerheim, Masfjorden, Modalen, Vaksdal, Voss og Ulvik.
0Endret ved forskrifter 3 juni 2009 nr. 596, 2 sep 2009 nr. 1150, 30 april 2013 nr. 428.