Forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål

DatoFOR-2009-04-30-471
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 5
Ikrafttredelse30.04.2009
Sist endretFOR-2017-05-19-632
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§16, FOR-2004-12-22-1878-§98, LOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1977-05-13-2-§14
Kunngjort05.05.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om sorteringsrist i øyepål- og kolmulefisket

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 30. april 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 98, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515, 31 jan 2013 nr. 124, 28 mars 2014 nr. 353, 6 feb 2015 nr. 109, 17 april 2015 nr. 385, 30 mars 2016 nr. 332, 22 des 2016 nr. 1864, 19 mai 2017 nr. 632.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker etter kolmule og øyepål i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon.

0Tilføyd ved forskrift 6 feb 2015 nr. 109.
§ 2.Påbud om bruk av sorteringsrist

I fisket etter kolmule og øyepål skal det benyttes sorteringsrist.

Sorteringsristen skal oppfylle vilkårene i § 4 – § 8.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 1).
§ 3.Unntak

Fartøy som er egnet, bemannet og utstyrt for produksjon av fisk til konsum, er unntatt fra påbudet i § 2 under forutsetning av at konsumfisken tas vare på og at den landes og omsettes til konsum.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve kontroll av at fartøy oppfyller vilkårene nevnt i første ledd.

Ved landing av fangst i utlandet skal det for norske fartøy som nevnt i første ledd sendes melding om dette senest 24 timer før ankomst leveringssted. Meldingen skal sendes per e-post til fmc@fiskeridir.no E-postens emnefelt skal være «Industririst». Innholdet i e-posten skal angis med elementene: Radiokallesignal (RC), tidspunkt for landing i UTC (TI), havn (PO) og landingsanlegg (LS).

0Tilføyd ved forskrift 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010), endret ved forskrifter 31 jan 2013 nr. 124, 28 mars 2014 nr. 353, 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 2).
§ 4.Spileavstand

Sorteringsristens spileavstand skal ikke overstige 40 mm.

Uten hinder av første ledd kan det ved fiske etter kolmule i Norges økonomiske sone nord for 62° N benyttes sorteringsrist med største spileavstand på 55 mm.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 2), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 3), 17 april 2015 nr. 385, 30 mars 2016 nr. 332, 22 des 2016 nr. 1864 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Montering

Sorteringsristen(e) skal monteres tverrveien i trålen på en slik måte at tre av sidene av risten(e) er festet til trålen. Det vil si at overpanelet og sidepaneler er sydd fast i rammeverket på risten(e). Underkant av risten(e) skal festes til en ledetunnel/ledepanel for utsortering av fisk. Sorteringsristen(e) monteres i forkant av fiskeposen eller i fiskeposens forlengelse.

Helningsvinkelen på sorteringsristen skal ikke overstige 50°.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 3), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 4).
§ 6.Fiskeutslipp

I trålens underpanel skal det være et rektangulært fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk.

Fiskeutslippets åpning skal være i bakkant av sorteringsristens nedre del. Fiskeutslippets bredde skal være lik sorteringsristens bredde, og starte en meter bak ristens nedre og bakre kant. Fiskeutslippets forkant skjæres maskerett tvers over underpanelet. Sidene i fiskeutslippet skjæres maskerett bakover ca. 60 cm langs underleis på begge sider og deretter maskerett tvers over underpanelet (slik at fiskeutslippet får en rektangulær form).

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 4), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 5).
§ 7.Ledetunnel

Det skal benyttes ledetunnel fra ristens nedre del og bakover til bakkant av fiskeutslippet.

Ledetunnelen skal være sydd fast i nedre og bakre kant av sorteringsrist, bakover langs leisene og langs fiskeutslippets bakre kant.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 5), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 6), 19 mai 2017 nr. 632.
§ 8.Spesifikasjoner

Det kan benyttes to typer sorteringsrister:

-«Flexipanel», som er bygd opp av plastrør og bundet sammen av spektra tau
-Rister av stål eller plast.

Største tillatte dimensjoner (lengde x bredde) på «Flexipanel» er 360 cm x 180 cm.

Ved bruk av rister av stål eller plast skal ristenes totale lengde ikke overstige 360 cm. Ristenes lengde kan fordeles på opp til seks like lange rister. En rist av stål eller plast skal ha en bredde på maksimum 180 cm og minimum 130 cm.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 6), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 7), 19 mai 2017 nr. 632.
§ 9.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61 og § 64 og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 7), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 8).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 7 april 2010 nr. 515 (i kraft 1 mai 2010, tidligere § 8), 6 feb 2015 nr. 109 (tidligere § 9).