Forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg

DatoFOR-2009-05-13-590
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2012-10-31-1036 fra 01.12.2012
EndrerFOR-2002-08-08-875
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§19, LOV-1965-06-18-4-§43, FOR-2009-03-12-297
Kunngjort09.06.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om kontroll av kjøretøy langs veg

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 19 annet ledd og § 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr. 297.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17h (direktiv 2000/30/EF endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1036.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for:

a)biler med tillatt totalvekt over 3 500 kg og alle biler som er registrert for 10 personer eller flere
b)tilhengere, herunder semitrailere, med tillatt totalvekt over 3 500 kg.
§ 2.Teknisk kontroll

Teknisk kontroll langs offentlig veg av kjøretøy som nevnt i § 1 skal være uanmeldt. Det skal ikke forskjellsbehandles på grunnlag av førerens nasjonalitet eller kjøretøyets registreringsland eller land der det er tatt i bruk.

Kontrollen skal omfatte ett eller flere av følgende elementer:

a)en teknisk vurdering av kjøretøyets vedlikeholdstilstand.
b)en kontroll av den rapporten som er beskrevet i § 7.
c)en kontroll av dokumenter som viser at kjøretøyet er blitt godkjent i en periodisk kontroll.
d)en undersøkelse beregnet på å avsløre sviktende vedlikehold. Undersøkelsen skal omfatte ett eller flere av de punkter som er anført i vedlegg I punkt 10 i direktiv 2000/30/EF som endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU.
0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1036 (i kraft 1 des 2012).
§ 3.Bremse- og avgasskontroll

Hvis en kontroll som nevnt i § 2 annet ledd bokstav d omfatter bremsesystemer og utslipp av avgasser, skal den foregå i tråd med vedlegg II i direktiv 2000/30/EF som endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU.

0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1036 (i kraft 1 des 2012).
§ 4.Fritak for kontroll

Før det foretas kontroll etter § 2 annet ledd bokstav d skal det tas hensyn til siste kontrollattest utstedt i henhold til forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy § 22 eller rapport fra teknisk kontroll langs veg. Det kan også tas hensyn til enhver annen sikkerhetsattest som er utstedt av et kontrollorgan.

Når attester eller rapporter som nevnt i første ledd viser at det innenfor de tre siste månedene er foretatt inspeksjon av ett eller flere punkter som er anført i vedlegg I punkt 10 i direktiv 2000/30/EF som endret ved direktiv 2003/26/EF og direktiv 2010/47/EU kontrolleres ikke dette punktet på ny, med mindre det er særlig berettiget på grunn av åpenbar feil ved kjøretøyet eller manglende samsvar mellom kjøretøy og attest.

0Endret ved forskrift 31 okt 2012 nr. 1036 (i kraft 1 des 2012).
§ 5.Ytterligere kontroll

Hvis kontrollmyndigheten anser at omfanget av vedlikeholdsmangler, særlig når det gjelder bremser, kan utgjøre en så stor risiko for trafikksikkerheten at ytterligere undersøkelser er nødvendig, kan kjøretøyet underkastes en mer omfattende kontroll av et kontrollorgan i henhold til forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy § 2 annet ledd.

§ 6.Bruksforbud

Hvis det ved kontrollen viser seg at kjøretøyet ikke er i forsvarlig stand, kan kontrollmyndigheten nedlegge bruksforbud inntil de alvorlige manglene er blitt rettet opp, jf. vegtrafikkloven § 36.

§ 7.Rapport

Når kontroll etter § 2 annet ledd bokstav d er gjennomført, skal det utarbeides en rapport av kontrollmyndigheten der de punkter som er kontrollert og de som ikke er kontrollert skal avmerkes. Rapporten skal gis til føreren av kjøretøyet. Rapporten skal skrives på fastsatt skjema.

Alvorlige mangler ved et utenlandsk kjøretøy, særlig mangler som fører til bruksforbud etter § 6, skal rapporteres til vedkommende myndigheter i medlemsstaten der kjøretøyet er registrert eller er blitt tatt i bruk.

§ 8.Kontrollmyndighet

Regionvegkontoret og politiet har kontrollmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 8. august 2002 nr. 875 om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy.