Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

DatoFOR-2009-05-13-591
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2016-12-15-1652 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1997-12-15-1488, FOR-2002-08-08-875, FOR-2004-06-18-959
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§19, LOV-1965-06-18-4-§43, FOR-2009-03-12-297
Kunngjort09.06.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om periodisk kjøretøykontroll - PKK

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 19 første og annet ledd og § 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr. 297.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 16a (direktiv 2009/40/EF som endret ved direktiv 2010/48/EU), vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012) og vedlegg II kap. I nr. 12 (direktiv 72/306/EØF som endret ved direktiv 89/491/EØF, direktiv 97/20/EF og direktiv 2005/21/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 okt 2010 nr. 1376, 21 juni 2011 nr. 621, 7 des 2011 nr. 1210, 6 aug 2012 nr. 796, 1 nov 2012 nr. 1039, 11 des 2012 nr. 1221, 16 aug 2013 nr. 986, 25 juni 2013 nr. 765, 29 okt 2013 nr. 1272, 9 des 2013 nr. 1421, 10 des 2013 nr. 1434, 2 des 2014 nr. 1502, 15 des 2014 nr. 1614, 5 des 2014 nr. 1544, 26 mars 2015 nr. 283, 1 nov 2012 nr. 1039 (som endret ved forskrifter 30 sep 2014 nr. 1269, 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283), 3 sep 2014 nr. 1146 (som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614, 26 mars 2015 nr. 283 og 29 mai 2015 nr. 559), 29 mai 2015 nr. 559, 21 des 2015 nr. 1818, 11 april 2016 nr. 368, 15 des 2016 nr. 1652.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder periodisk kontroll av norskregistrerte kjøretøy og krav til kontrollorgan som gjennomfører kontrollen.

§ 2.Periodisk kontroll og kontrollorgan

Med periodisk kontroll av kjøretøy forstås i denne forskriften kontroll av kjøretøy som nevnt i § 4 første ledd, til tidspunkt og i kontrollintervall som følger av § 5 og gjennomført etter reglene i kapittel 5. Reglene for periodisk kontroll gjelder også for etterkontroll med mindre annet følger av denne forskriften.

Periodisk kontroll etter denne forskriften kan bare utføres av virksomhet som oppfyller vilkårene i denne forskriften kapittel 3 og 4, og som er godkjent av regionvegkontoret.

Regionvegkontoret kan i særlige tilfeller godkjenne kontroller utført av godkjent kontrollorgan i annen EØS-stat.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.

Kapittel 2 - Periodisk kontroll av kjøretøy

§ 3.Eiers fremstillingsplikt

Eier av kjøretøy som nevnt i § 4, eller den som på eiers vegne har rådighet over kjøretøyet, skal uoppfordret fremstille kjøretøyet til periodisk kontroll, jf. § 5.

§ 4.Kjøretøy som er underlagt periodisk kontroll

Kravet om periodisk kontroll gjelder for:

a)personbiler med tillatt totalvekt over 7 500 kg (bil gruppe M1), busser (bil gruppe M2 og M3) og lastebiler (bil gruppe N2 og N3),
b)tilhengere, herunder semitrailere, med tillatt totalvekt over 3 500 kg,
c)drosjer, selskapsvogner, ambulanser, herunder leilighetsambulanser, uansett totalvekt eller
d)personbiler med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg (bil gruppe M1) og varebiler (bil gruppe N1).

Kravet til periodisk kontroll gjelder likevel ikke hvis kjøretøyet er:

a)registrert før januar 1960,
b)registrert for bruk utenfor offentlig veg eller som lisensiert rally bil (kjennemerke med sort bunn),
c)tatt ut av bruk (avregistrert),
d)registrert på forsvaret (kjennemerke med gul bunn),
e)omfattet av forskrift 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk eller
f)registrert som tilhenger for traktor.
0Endret ved forskrifter 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014), 11 april 2016 nr. 368 (i kraft 1 okt 2016).
§ 5.Tidspunkt for periodisk kontroll

Kjøretøy som nevnt i § 4 første ledd bokstav a til c skal framstilles første gang tidligst 12 måneder etter at det ble registrert og deretter én gang i kalenderåret. For kjøretøy som har vært avregistrert og som ordinært skulle ha vært kontrollert og godkjent i den tiden det var avregistrert, skal det ved påregistrering dokumenteres at kjøretøyet har vært kontrollert og godkjent i løpet av siste 12 måneder. Tilsvarende gjelder for kjøretøy registrert til bruk utenfor offentlig veg (kjennemerke med lysgule tegn på sort bunn) eller som lisensiert rallybil (kjennemerke med hvite tegn på sort bunn), eller på forsvaret (kjennemerke med sorte tegn på gul bunn) som skal omregistreres til ordinær bruk på offentlig veg (kjennemerke med sorte tegn på hvit bunn).

Kjøretøy som nevnt i § 4 første ledd bokstav d skal framstilles første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år. For kjøretøy som har vært avregistrert, og som ordinært skulle ha vært kontrollert og godkjent i den tiden det har vært avregistrert, skal det ved påregistrering dokumenteres at kjøretøyet har vært kontrollert og godkjent i løpet av de siste 24 måneder. Tilsvarende gjelder for kjøretøy registrert til bruk utenfor offentlig veg (kjennemerke med lysgule tegn på sort bunn) eller som lisensiert rallybil (kjennemerke med hvite tegn på sort bunn), eller på forsvaret (kjennemerke med sorte tegn på gul bunn) som skal omregistreres til ordinær bruk på offentlig veg (kjennemerke med sorte tegn på hvit bunn).

Bevaringsverdige kjøretøy som nevnt i § 4 første ledd bokstav a), b) eller d) som er 30 år eller eldre (regnet fra 1. januar i fabrikasjonsåret), skal fremstilles til kontroll hvert 5. år, første gang når det er 35 år, frem til det er 50 år. Deretter gis det fritak for kontroll. Med bevaringsverdig kjøretøy menes kjøretøy som er i original eller tilnærmet original utførelse, er registrert med særlig påtegning i vognkortet om forbud mot konstruktiv eller utseendemessig endring, samt er gitt bruksbegrensninger jf. kjøretøyforskriften § 1-9.

Kjøretøy skal til kontroll hos godkjent kontrollorgan i løpet av nedenfor angitt kontrollmåned og kan framstilles til kontroll inntil 4 måneder forut for kontrollmåneden.

-kjennemerke med 1 som siste siffer framstilles i januar.
-kjennemerke med 2 som siste siffer framstilles i februar.
-kjennemerke med 3 som siste siffer framstilles i mars.
-kjennemerke med 4 som siste siffer framstilles i april.
-kjennemerke med 5 som siste siffer framstilles i mai.
-kjennemerke med 6 som siste siffer framstilles i juni.
-kjennemerke med 7 som siste siffer framstilles i november.
-kjennemerke med 8 som siste siffer framstilles i august.
-kjennemerke med 9 som siste siffer framstilles i september.
-kjennemerke med 0 som siste siffer framstilles i oktober.

Som kontrollperiode regnes tiden fra 4 måneder før kjøretøyets kontrollmåned til og med siste dag i kontrollmåneden.

0Endret ved forskrifter 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014), 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283, 11 april 2016 nr. 368 (i kraft 1 okt 2016).
§ 6.Endret frist for kontroll

Eier eller den som på eiers vegne har rådighet over kjøretøy som bare brukes i sommerhalvåret, kan søke regionvegkontoret om permanent endring av kontrollmåned til juni eller august.

Eier eller den som på eiers vegne har rådighet over kjøretøy som bare er i Norge bestemte deler av året, kan søke regionvegkontoret om permanent endring av kontrollmåned til nærmeste måned i kjøretøyets bruksperiode i Norge innenfor samme kalenderår regnet fra opprinnelig kontrollmåned.

Eier eller den som på eiers vegne har rådighet over vogntog kan søke regionvegkontoret om permanent endring av kontrollmåned slik at bil og tilhenger får samme kontrollmåned. Endringer av kontrollmåned etter første punktum kan bare innvilges hvis de innebærer fremskyndelse av kjøretøyets kontrollfrist.

0Endret ved forskrift 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014).

Kapittel 3 - Kontrollorgan

§ 7.Kategorier av kontrollorgan

Godkjenning av kontrollorgan blir gitt av regionvegkontoret for følgende kategorier:

a)Kontrollorgan 01: Kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre. Disse kontrollorganene kan godkjennes spesielt for kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg og som er utstyrt med hydraulisk bremseanlegg.
b)Kontrollorgan 02: Kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre.
c)Kontrollorgan 03: Kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg.
d)Kontrollorgan 04: Kontrollorgan for periodisk kontroll av alle kjøretøy.
§ 8.Krav til lokaler og teknisk utstyr for kontrollorgan

Lokaler og teknisk utstyr skal være egnet til formålet og ha nødvendige tillatelser.

Kontrollorgan skal ha følgende utstyr, avhengig av hvilke kjøretøytyper som skal kontrolleres:

a)Bremseprøver som er tilpasset de kjøretøyer som kontrollorganet har godkjenning for å kontrollere. Kontrollorgan 02, 03 og 04 skal ha rullebremseprøver som kan brukes til å kontrollere etter referanseverdimetoden og ettpunktsmetoden som beskrevet i Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy.
b)Kjøretøyløfter eller arbeidsgrav.
c)Retardasjonsmåler som viser aktuell retardasjon. Skriver er ikke nødvendig.
d)Lyskontrollapparat.
e)Pedaljekk for kontroll av biler med trykkluftbremseanlegg.
f)Manometre og mellomstykke for måling av styre-/matetrykk for kontroll av biler med trykkluftbremseanlegg.
g)Avgassmåleinstrument skal oppfylle kravene i forskrift 21. desember 2007 nr. 1744 om krav til avgassmålere. Avgassmåleinstrument tatt i bruk før 30. oktober 2006 er unntatt fra dette kravet, og skal vise CO-konsentrasjon og lambdaverdi samt være i samsvar med ISO 3930 (International Organization for Standardization) eller OIML R 99 (Organisation Internationale de Métrologie Légale) klasse 0 eller 1.
h)Lydmåler i samsvar med Presision Sound Level Meter, Type 1, som beskrevet i Publication 6065/651 (1979) fra IEC (International Electrotechnical Commission). Lydmålerens mikrofon skal kunne brukes ned til -10 °C.
i)Røkmåler av type opacimeter, i samsvar med Rådsdirektiv 72/306/EØF vedlegg VII med senere endringer. Røkmålerens røkkammer med tilførselsslanger skal kunne brukes ned til -10 °C uten at eksosen kondenseres før eller inne i røkkammeret.
j)Datautstyr og programvare for elektronisk rapportering av resultatet på utførte kjøretøykontroller til Statens vegvesen.
k)Utstyr for påvisning av drivstofflekkasje i gassdrevne kjøretøy (CNG/LPG). Instrumentet må være av gruppe 2 (for indikering av en volumandel på opp til 100 % av nedre eksplosjonsgrense). Instrumentet må tilfredsstille kravene i IEC 61779 del 1 og 4, og instrumentets måleområde skal minimum være fra 0,1 % til 50 % av nedre eksplosjonsgrense.
l)Kontrollorgan 03 og kontrollorgan 04 skal ha spesialtilpasset slitasjetester.
m)Kontrollorgan som ønsker å bruke OBD-avlesning som alternativ til avgassmåling må ha diagnoseutstyr for kontroll av kjøretøys elektroniske utslippskontrollsystem (OBD). Utstyret må tilfredsstille kravene i ISO-standard 15031 del 3, 4 og 5.

Teknisk utstyr, inkludert måleinstrumentene, skal brukes, kalibreres og vedlikeholdes etter fabrikantens anvisninger. Hvis anvisningene angir kalibrering med spesielt utstyr, skal kontrollorganet ha slikt utstyr, eller det skal ha kalibreringsavtale for apparatene med kompetent kalibreringsorgan. Kontrollorgan må ha dokumentasjon som viser at vedlikeholdet og kalibreringen er utført i henhold til fabrikantens anvisninger og at kalibreringen er utført av kalibreringsorgan sertifisert etter ISO-standard 17025.

Kontrollorgan kan ikke godkjennes uten at det har utstyr og verktøy til å utføre arbeidet på en faglig tilfredsstillende måte.

Regionvegkontoret kan ved godkjenning av virksomheten gjøre unntak fra kravet til eget utstyr når kravet vil virke urimelig av hensyn til virksomhetens størrelse. Virksomheten må i slike tilfeller ha inngått skriftlig avtale om tilgang på utstyr.

0Endret ved forskrifter 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 1 des 2012), 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014).
§ 9.Regelverk m.m.

Kontrollorgan skal til enhver tid ha oppdatert regelverk for kontroll i tillegg til nødvendige tekniske data for de kjøretøyer som skal kontrolleres tilgjengelig.

§ 10.Teknisk leder og kompetent stedfortreder

Kontrollorgan skal ha en teknisk leder med kompetent stedfortreder. Regionvegkontoret kan ved godkjenning av virksomheten gjøre unntak fra kravet til kompetent stedfortreder når kravet vil virke urimelig av hensyn til virksomhetens størrelse.

Teknisk leder er ansvarlig for virksomheten, skal være heltidsansatt og være til stede i virksomheten. Teknisk leder skal delta aktivt i arbeidet ved å veilede personalet og påse at kontrollene utføres i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift.

I teknisk leders fravær påhviler dennes plikter kompetent stedfortreder. Kompetent stedfortreder må oppfylle kravene til teknisk leder, jf. § 11, og har teknisk leders ansvar i dennes fravær.

Periodisk kontroll kan ikke utføres uten at teknisk leder eller kompetent stedfortreder er tilstede.

§ 11.Krav til teknisk leder

Teknisk leder ved kontrollorgan skal ha fagbrev og relevant praksis som nærmere fastsatt. Praksis skal være opparbeidet som kontrollør hos Statens vegvesen eller ved godkjent kontrollorgan eller som bilmekaniker ved godkjent kjøretøyverksted.

Teknisk leder ved kontrollorgan skal oppfylle følgende krav:

a)Kontrollorgan 01: Ved periodisk kontroll av kjøretøy med totalvekt 3 500 kg eller mindre: Fagbrev som «bilmekaniker av tunge kjøretøy» eller som «bilmekaniker av lette kjøretøy» og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.
b)Kontrollorgan 02: Ved periodisk kontroll av kjøretøy med totalvekt 7 500 kg eller mindre: Fagbrev som «bilmekaniker tunge kjøretøy» og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.
c)Kontrollorgan 03: Ved periodisk kontroll av kjøretøy med totalvekt over 7 500 kg: Fagbrev som «bilmekaniker av tunge kjøretøy» og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.
d)Kontrollorgan 04: Ved periodisk kontroll av alle kjøretøy: Fagbrev som «bilmekaniker av tunge kjøretøy» og 4 års relevant praksis etter bestått fagprøve, alternativt 10 års relevant praksis i tillegg til bestått fagprøve.

Teknisk leder må på godkjenningstidspunktet ha vært i relevant arbeid i minst 3 av de siste 10 årene.

Teknisk leder skal ha førerrett som gir adgang til å kjøre slike kjøretøy som kontrollorganet har godkjenning for.

Krav til teknisk leder anses videre oppfylt på bakgrunn av annen relevant utdanning eller praksis dersom regionvegkontoret finner denne likeverdig med forannevnte.

Krav til teknisk leder kan også anses oppfylt på bakgrunn av tilsvarende yrkeskvalifikasjoner ervervet i annen EØS-stat, jf. forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område.

Teknisk leder må oppfylle kravet om nødvendig kompetanse slik dette er beskrevet i § 12 annet ledd.

Kontrollorgan kan ikke godkjennes uten at det har teknisk leder som oppfyller kompetansekravene i denne bestemmelse.

0Endret ved forskrifter 6 aug 2012 nr. 796 (i kraft 1 sep 2012), 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 1 des 2012), 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014).
§ 12.Krav til personale

Personale som utfører kontroll ved godkjent kontrollorgan skal ha nødvendig kompetanse. Personale som skal kjøre de kjøretøy de kontrollerer, må ha førerkort for dette, jf. forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Unntak i førerkortforskriften § 12-2 første ledd gjelder.

For kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy skal det dokumenteres:

1.Kunnskap om kjøretøy som er omfattet av den aktuelle kontrollorgankategorien, herunder kjøretøyets konstruksjon, dets systemer og komponenter, samt hvordan disse fungerer og innvirker på hverandre.
2.Tilstrekkelige norskkunnskaper til at vedkommende kan utføre kontroller på en tilfredsstillende og forsvarlig måte.
3.Kunnskap om kontrollinstruksen og gjeldende forskriftsverk.
4.Kontrollkompetanse, herunder:
a)Innsikt i hvordan kjøretøy og periodisk kjøretøykontroll påvirker trafikksikkerhet og miljø.
b)Forståelse for konsekvenser av bedømming.
c)Kunnskap om bruk av måleutstyr og annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen.
d)Kunne utføre kontroller med riktige kontrollmetoder og gi korrekt bedømming.
e)Kontrollører som skal utføre kontroll av kjøretøy med trykkluftmekaniske bremser skal ha gjennomgått og bestått kurs i bremseprøving i henhold til Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy. Kurset skal være godkjent av Vegdirektoratet.
0Endret ved forskrift 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 1 des 2012).

Kapittel 4 - Kvalitetsstyringssystem

§ 13.Plikt til å opprette kvalitetsstyringssystem

Den som er ansvarlig for kontrollorganet skal etablere og ajourholde et kvalitetsstyringssystem for virksomhetens aktiviteter knyttet til kontrollen og føre tilsyn med at dette gjennomføres.

Med kvalitetsstyringssystem menes systematiske tiltak som dokumenterer at kontrollen utøves i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift.

Systemet skal utarbeides og ajourholdes i samarbeid med teknisk leder og personale.

Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for kontrollorgan som har godkjente kvalitetsstyringssystemer i henhold til NS-EN-ISO-9001 for virksomheten.

§ 14.Utforming og innhold av kvalitetsstyringssystemet

Kvalitetsstyringssystemet skal fastlegge og beskrive følgende områder:

a)Organisering av virksomheten der det framgår hvem som har ansvar for at kontrollen utføres i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift.
b)De ansattes kompetanse, herunder prosedyrer for opplæring og vedlikehold av kompetanse.
c)Prosedyrer for kalibrering og periodisk vedlikehold av pliktig utstyr.
d)Prosedyrer for gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy.
e)Prosedyrer for ajourhold av kjøretøytekniske data og forskriftssamling som er nødvendig for å kunne gjennomføre kontrollen.
f)Tilgjengelighet til forskrifter og kjøretøytekniske data for personalet.
g)Prosedyrer for behandling av eventuelle klager på kontrollen.
h)Prosedyrer for behandling og oversendelse av kontrollrapporter, og for rapportering av avvik fra forskriftens krav.

Kontrollorganet skal gjennom kvalitetsstyringssystemet kunne dokumentere at de gjennomfører periodisk kontroll i samsvar med regelverket.

§ 15.Dokumentasjon

Den som er ansvarlig for kontrollorganets virksomhet, har ansvaret for at kvalitetsstyringssystemet er skriftlig dokumentert og at dette til enhver tid er tilgjengelig for personalet og tilsynsmyndigheten.

Dokumentasjonen skal også inneholde nødvendige sertifikater og godkjenningsattester for teknisk utstyr.

Kapittel 5 - Gjennomføring av kontroll og kontrollsystemer

§ 16.Plikter som kontrollvirksomheten medfører

Kontrollorganet skal gi kontrolltilbud til alle kjøretøyeiere, uansett kjøretøymerke og type, innenfor den godkjenning som kontrollorganet har.

Kontrollorganet plikter å gi kjøretøyeier den veiledning som er nødvendig for at vedkommende kan ivareta sine rettigheter og plikter etter forskriften.

Dersom det ved kontrollen oppdages feil ved kjøretøyets identitet (understellsnummer eller kjennemerke), eller at kjøretøyet er endret slik at det må fremstilles hos godkjenningsmyndigheten, skal kontrollorganet gjøre eieren oppmerksom på dette ved anmerkning på kontrollseddelen.

Kopi av kontrollseddelen skal oppbevares av kontrollorganet i 2 år. Oppbevaringen kan skje ved elektronisk lagring i et datasystem eller ved papirutskrift for arkivering. Ved elektronisk lagring må det etableres tilstrekkelige sikkerhetsrutiner mot tap av data.

Når et kjøretøy under kontrollen er i så dårlig stand at bruksforbud er aktuelt, skal kontrollorganet omgående melde dette til regionvegkontoret hvis det anses nødvendig for å hindre bruk.

Ved endring av forhold som kan ha betydning for godkjenningen, herunder opphør, flytting, endring av organisasjonsnummer, bytte av teknisk leder eller kompetent stedfortreder, utstyr, skal det straks gis skriftlig melding til regionvegkontoret.

§ 17.Gjennomføring av kontrollen

Periodisk kontroll av et kjøretøy gjennomføres ved at kontrollorganet foretar en vurdering av alle de kontrollpunkter som er oppført i vedlegg 1, jf. § 30, og som er aktuelle for kjøretøyet. Etterkontroll jf. § 22 annet ledd gjennomføres ved at et kontrollorgan foretar en vurdering av kontrollpunkter med mangelmerknader ilagt ved periodisk kontroll utført i samme kontrollperiode.

Følgende skala brukes ved bedømming av mangler:

1: Feil/mangel som må rettes, men som ikke har betydning for om kjøretøyet kan godkjennes.

2: Feil/mangel som vil føre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet.

3: Feil/mangel som vil føre til at regionvegkontoret ikke kan godkjenne kjøretøyet og som kan innebære at det vedtas bruksforbud umiddelbart.

4: På kontrolltidspunktet ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold. Ved senere kontroll av kjøretøyet og hvis det klimamessig er mulig skal kontrollpunktet måles.

Et kjøretøy kan kun fremstilles for periodisk kontroll én gang for hver kontrollperiode. Kjøretøy som har fått ilagt mangler som gjør at kjøretøyet ikke kan godkjennes, fremstilles for etterkontroll, jf. første ledd, jf. § 22 annet ledd. Denne bestemmelsen begrenser ikke adgangen til overprøving etter § 26.

Mangler kan bare registreres ved valg av hovedgrunn for mangelmerknad gitt i vedlegg 1.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.
§ 18.Registrering av kontrolldata

Kontrollorganet skal registrere kontrolldata fra periodisk kontroll i et datasystem for umiddelbar innrapportering til Statens vegvesen. Kontrollorganet må ha nødvendig sikkerhet mot feil og misbruk ved registrering av kontrolldata og ved dataoversending.

Hver periodiske kontroll skal tildeles et unikt kontrollnummer som genereres av Statens vegvesen. Ved etterkontroll skal det alltid henvises til en tidligere utført kontroll (kontrollnr.).

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.
§ 19.Kontrollseddel til kjøretøyeier

Kontrollorganet skal gi utskrift av registrert kontrolldata til kjøretøyets eier. Utskriften skal føres på et fastsatt skjema i henhold til vedlegg 2, jf. § 30.

Vegdirektoratet kan offentliggjøre registrerte kontrolldata.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.
§ 20.Innrapportering av resultat av periodisk kjøretøykontroll (kontrolldata) til Statens vegvesen

Resultatene av utførte periodiske kontroller skal innrapporteres til Statens vegvesen på format spesifisert av Vegdirektoratet.

Resultatet av utført periodisk kjøretøykontroll skal innrapporteres umiddelbart etter at kontrollen er gjennomført. Innrapporteringen skal enten skje ved hjelp av datasystem fra leverandør som har inngått avtale med Vegdirektoratet eller ved hjelp av Altinn.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.
§ 21.Bruksforbud

Regionvegkontoret kan nedlegge bruksforbud, jf. vegtrafikkloven § 36, for kjøretøy som ikke er framstilt til kontroll eller som ikke har fått utbedret mangler og er godkjent innen utløpet av kontrollmåneden, jf. likevel § 6. Regionvegkontoret kan også nedlegge bruksforbud dersom kontrollorganet gir melding i henhold til § 16 femte ledd om trafikkfarlige kjøretøy som er framstilt til kontroll.

§ 22.Godkjenning av kjøretøy og kontrollattest

På bakgrunn av kontrollens gjennomføring og manglenes art, avgjør regionvegkontoret umiddelbart etter utløpet av kontrollmåneden om et kjøretøy kan godkjennes.

Regionvegkontoret kan pålegge utbedring av mangler og kan stille krav om etterkontroll innen særskilt frist før godkjenning gis.

For kjøretøy nevnt i § 4 første ledd bokstav a og b skal Vegdirektoratet utstede kontrollattest på at kjøretøyet er godkjent til kjøretøyets eier i henhold til modell fastlagt av Vegdirektoratet. Attesten kan fremlegges ved annen teknisk kontroll, jf. forskrift 13. mai 2009 nr. 590 om kontroll av kjøretøy langs veg.

Kapittel 6 - Tilsyn med kontrollorgan og sanksjoner

§ 23.Tilsyn

Regionvegkontoret skal føre tilsyn med de kontrollorgan som utfører periodisk kontroll av kjøretøy.

Virksomhetene plikter å gi regionvegkontoret adgang til virksomhetens lokaler, og bistå slik det ellers er nødvendig for å gjennomføre tilsyn.

Regionvegkontoret skal som en del av tilsynet utføre stikkprøvekontroll på kontrollarbeidet. For å utføre tilsynsoppgavene, kan regionvegkontoret også innkalle kjøretøy til stikkprøvekontroll eller foreta stikkprøvekontroll ved kontroll av kjøretøy langs veg, herunder elektronisk avlese kjennemerke på passerende kjøretøy for utvelgelse til stikkprøvekontroll. Regionvegkontoret kan for å utføre stikkprøvekontroll på kjøretøy pålegge kontrollorgan å holde igjen kjøretøy etter utført periodisk kontroll etter nærmere retningslinjer fra Vegdirektoratet. Eier eller rådighetshaver av kjøretøy plikter å medvirke til dette.

0Endret ved forskrifter 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014), 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.
§ 24.Tilbakekall, pålegg og advarsel

Regionvegkontoret kan midlertidig eller permanent tilbakekalle virksomhetens godkjenning dersom:

a)krav til kontrollorgan ikke er tilfredsstilt,
b)det utføres kontroll som virksomheten ikke er godkjent for,
c)endringer i driften ikke er rapportert i henhold til § 16 sjette ledd,
d)pålegg gitt i henhold til tredje ledd ikke etterkommes,
e)det utføres kontroll i strid med vegtrafikklovgivningen,
f)det foreligger alvorlige og/eller gjentatte brudd på denne forskriften,
g)det foreligger alvorlige og/eller gjentatte brudd på kontrollinstruksen, eller
h)skriftlig advarsel ikke tas til følge.

Ved tilbakekall av en godkjenning skal regionvegkontoret tilbakekalle godkjenningsdokumentet.

Som ledd i tilsynet kan virksomheten gis pålegg som er nødvendig for å sikre at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende regelverk.

For mindre grove forhold kan det gis advarsel.

0Endret ved forskrift 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.

Kapittel 7 - Avsluttende bestemmelser

§ 25.Administrative bestemmelser

Regionvegkontoret fører eget databasert register over godkjente kontrollorgan i sin region.

§ 26.Overprøving av kontroll

Kjøretøyeier som er uenig i kontrollorganets registrering av mangler, kan kreve at regionvegkontoret mot vederlag foretar ny kontroll. Vegdirektoratet eller regionvegkontoret kan pålegge godkjente kontrollorgan å medvirke til forberedelsen av eventuell overprøving uten særskilt godtgjøring.

Dersom overprøving av kontrollarbeid fører til så store endringer på kontrollseddelen at det har innvirkning på spørsmålet om godkjenning, må det kontrollorganet som overprøves, refundere kjøretøyeier det som er betalt for kontrollen.

§ 27.Betaling for kontroll

For kontroll av kjøretøy utført etter § 26 gjelder for tiden følgende gebyrsatser, inkludert mva.:

a)Biler med tillatt totalvekt 3 500 kg eller mindre: Kr 540,–
b)Biler med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre: Kr 900,–
c)Biler med tillatt totalvekt over 7 500 kg: Kr 1330,–
d)Tilhengere med tillatt totalvekt over 3 500 kg: Kr 900,–.
0Endret ved forskrifter 7 des 2011 nr. 1210 (i kraft 1 jan 2012), 11 des 2012 nr. 1221 (i kraft 1 jan 2013), 10 des 2013 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2014), 5 des 2014 nr. 1544 (i kraft 1 jan 2015), 21 des 2015 nr. 1818 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2017).
§ 28.Klage

Enkeltvedtak fattet av regionvegkontoret etter denne forskrift kan påklages til Vegdirektoratet.

§ 29.Unntak

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra denne forskriften.

Regionvegkontoret kan, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra denne forskriftens § 5 tredje ledd, § 8, § 10 og § 11, når det foreligger særlig tungtveiende grunner.

0Endret ved forskrift 9 des 2013 nr. 1421 (i kraft 1 jan 2014).
§ 30.Vedlegg

Som del av denne forskrift hører to vedlegg.

a)Vedlegg 1. Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretøy.
b)Vedlegg 2. Kontrollseddel.
0Endret ved forskrifter 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283, 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614, 26 mars 2015 nr. 283 og 29 mai 2015 nr. 559.
§ 31.Overgangsregler

Kontrollorgan godkjent etter forskrift 15. desember 1997 nr. 1489 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og forskrift 18. juni 2004 nr. 959 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder, skal fra 1. juli 2011 oppfylle kravene i denne forskrift. Kravet om teknisk leder og kompetent stedfortreder som oppfyller denne forskrifts krav, jf. § 10 første og tredje ledd, jf. § 11, trer likevel først i kraft 1. januar 2014.

Kravet til bremseprøver i § 8 annet ledd bokstav a, annet punktum, og kravet til kompetanse i § 11 syvende ledd og § 12 annet ledd trer i kraft 8. juni 2015. Kravet om bremsekurs i § 12 annet ledd nr. 4 bokstav e, og kravet om kalibrering i § 8 tredje ledd, tredje punktum trer i kraft 1. juli 2015. Kravet om gasslekkasjesøkeverktøy i § 8 annet ledd bokstav k og kravet om spesialtilpasset slitasjetester i § 8 annet ledd bokstav l trer i kraft 1. januar 2019.

Kontrollpunkter som etter kontrollinstruksens beskrivelse av kontrollmetode krever at kontrollorganet har enten spesialtilpasset slitasjetester, gasslekkasjesøkeverktøy, kjørebaneløfter eller arbeidsgrav, eller at to personer er til stede under kontrollen, kan frem til 1. januar 2019 kontrolleres med annen egnet kontrollmetode.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2011 nr. 621 (i kraft 1 juli 2011), 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 1 des 2012), 29 okt 2013 nr. 1272 (i kraft 31 des 2013), 2 des 2014 nr. 1502, 15 des 2014 nr. 1614, 26 mars 2015 nr. 283, 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.
§ 32.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 15. desember 1997 nr. 1488 om gjennomføring av periodisk kontroll av kjøretøy (kontrollveiledning), forskrift 8. august 2002 nr. 875 om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy og forskrift 18. juni 2004 nr. 959 om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder.

Vedlegg 1. Kontrollveiledning. Periodisk kontroll av kjøretøy 

For å lese vedlegg 1 se her: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 29 okt 2010 nr. 1376 (i kraft 1 nov 2010), 25 juni 2013 nr. 765 som endret ved forskrift 29 okt 2013 nr. 1272 (i kraft 31 des 2013), 1 nov 2012 nr. 1039 (i kraft 8 juni 2015) som endret ved forskrifter 30 sep 2014 nr. 1269, 15 des 2014 nr. 1614 og 26 mars 2015 nr. 283.

Vedlegg 2. Kontrollseddel

For å lese kontrollseddel, se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1146 (i kraft 8 juni 2015, tidligere vedlegg 3) som endret ved forskrifter 15 des 2014 nr. 1614, 26 mars 2015 nr. 283 og 29 mai 2015 nr. 559.

Rettledning for periodisk kontroll og godkjenning 

For å lese rettledningen, se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 29 mai 2015 nr. 559 (i kraft 8 juni 2015).