Forskrift om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt

DatoFOR-2009-05-20-534
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 5
Ikrafttredelse20.05.2009
Sist endretFOR-2013-04-18-393
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§34, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-2008-06-06-37-§42, LOV-1976-12-17-91-§4, FOR-1977-05-13-2-§14, FOR-1977-06-03-6-§3, FOR-1977-06-03-6-§4, FOR-1978-04-28-20-§1, FOR-1978-04-28-20-§3
Kunngjort22.05.2009   kl. 14.00
Rettet20.06.2013 (ajourført vedlegg A pkt. 2-1)
KorttittelForskrift om omregningsfaktorer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. mai 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 36 og § 42 og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, jf. forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og § 4 og forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og § 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 april 2010 nr. 639, 21 des 2011 nr. 1497, 18 april 2013 nr. 393.
Rettelser: 20.06.2013 (ajourført vedlegg A pkt. 2-1)

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for norske fartøy. For utenlandske fartøy gjelder forskriften når de fisker i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og i fiskevernsonen rundt Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

§ 2.Omregningsfaktorer

Fartøy som nevnt i § 1 skal angi fangster i rund vekt. Ved beregning av kvantum rund vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkttilstander, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes:

a)Vedlegg datert 1. november 2003 versjon IV, del 2
b)Vedlegg datert 5. mars 2010 versjon II.

Dersom produktet ikke er beskrevet i vedleggene nevnt i første ledd må fisker i detalj dokumentere og beskrive produktet. I tillegg kan Fiskeridirektoratet pålegge fisker å sende inn opplysninger som nevnt i første setning, samt legge til rette for kontroll om bord i fartøyet.

0Endret ved forskrift 30 april 2010 nr. 639.
§ 3.Omregningsfaktorer med administrativ status

Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt: 

1Torsk, filet uten buklapp med skinn uten bein:3,16
2Torsk, filet uten buklapp uten skinn uten bein:3,43
3Hyse, filet uten buklapp med skinn uten bein:3,01
4Hyse, filet uten buklapp uten skinn uten bein:3,28
5Torsk, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):6,50
6Hyse, loins (ryggstykkene av produktet filet uten skinn uten bein uten buklapp):7,40

Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt ved fiske i ICES statistikkområde IIIa og IV:

1Sei, filet med skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:2,85
2Sei, filet uten skinn uten bein uten buklapp. Maskinelt kappet:3,00

Uten hinder av § 2 skal følgende omregningsfaktorer anvendes ved omregning fra produktvekt til rund vekt ved fiske etter sild:

1Sild, filet med skinn, med bein:2,10
2Sild, filet uten skinn, med bein:2,44
3Sild, filet med skinn, uten bein:2,10
4Sild, filet uten skinn, uten bein:2,44
5Sild, sløyd med hode:1,07
6Sild, sløyd uten hode, rund snitt:1,22
7Sild, sløyd uten hode, uten buk (produsert om bord på fiskefartøy):1,50

Omregningsfaktorer angitt i første, andre og tredje ledd er etablert med administrativ status. Det vil si at de er etablert på basis av et av et foreløpig beslutningsgrunnlag, og vil gjelde inntil et komplett datagrunnlag foreligger.

0Endret ved forskrifter 30 april 2010 nr. 639, 21 des 2011 nr. 1497 (i kraft 1 jan 2012).
§ 4.Delegering

Fiskeridirektoratet kan endre de fastsatte omregningsfaktorer og fastsette nye omregningsfaktorer.

0Endret ved forskrift 30 april 2010 nr. 639.
§ 5.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter § 62 i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova). På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 30 april 2010 nr. 639.

Vedlegg A. Norske omregningsfaktorer. For omregning av landet mengde av marin fisk og andre marine arter til mengde i levende vekt. For fiske i det nordøstlige og nordvestlige Atlanterhav. Versjon IV (1. november 2003) 

For å lese vedlegg A, del 1-3, se her: pdf.gif  

For å lese vedlegg A, pkt. 2.1 Tabell over offisielle norske omregningsfaktorer for fisk, se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 21 des 2011 nr. 1497 (i kraft 1 jan 2012), 18 april 2013 nr. 393.

Vedlegg B. Beskrivelse av omregningsfaktorer. Vedlegg til forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt. Versjon II (5. mars 2010) 

For å lese vedlegg B se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrift 30 april 2010 nr. 639.