Forskrift om beregning av kapitalavkastning i livsforsikringsselskaper mv.

DatoFOR-2009-05-26-575
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-1993-02-19-192
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-12-16-1241-§5-25, LOV-1998-07-17-56-§10-1
Kunngjort05.06.2009   kl. 14.50
KorttittelForskrift om avkastning i livsforsikring

Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 26. mai 2009 med hjemmel i forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 for årsregnskap m.m. for forsikringsselskap § 5-25 tredje ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for livsforsikringsselskap som har sitt hovedsete og er underlagt tilsyn i Norge.

Forskriften gjelder også norske pensjonsforetak, likevel slik at pensjonsforetak som ved inngangen til regnskapsåret har en forvaltningskapital mindre enn to milliarder kroner kan foreta kvartalsvise beregninger.

§ 2.Beregning av kapitalavkastningsrente for kollektivportefølje og delporteføljer

Selskapet skal beregne kapitalavkastning for kollektivporteføljen samlet og for hver underportefølje i kollektivporteføljen. For hver portefølje skal det beregnes bokført avkastning og verdijustert avkastning etter reglene i § 3. Avkastningsberegningene skal legge verdivurderingsprinsippene i årsregnskapsforskriften til grunn.

Med kollektivporteføljen menes her eiendeler som angitt i årsregnskapsforskriften § 4-7 punkt 7. Eiendeler i kollektivporteføljen inkluderer også markedsverdien av derivater i kollektivporteføljen ført som forpliktelse i regnskapet og andre poster som det er naturlig å medregne i kollektivporteføljen. Forfalte, ikke betalte premier inngår ikke.

§ 3.Mål for kapitalavkastning

Kapitalavkastningen skal beregnes månedlig.

For hver periode beregnes kapitalavkastningsrenten ved å se på endringer i porteføljens markedsverdi justert for inn- og utbetalinger i hver periode ved bruk av Modifisert Dietz-metode som følger:

Bokført avkastning (rp ) = sf-20090526-0575-01-01.gif

der

P0 = verdien av eiendelene i porteføljen ved periodens start

P₁ = verdien av eiendelene i porteføljen ved periodens slutt

Kf0 = verdien av kursreguleringsfondet ved periodens start

Kf₁ = verdien av kursreguleringsfondet ved periodens slutt

T = antall dager i perioden

i = dag-nummer i perioden

di = total netto inn-/utbetaling (kontantstrøm eksklusive netto inntekter fra investeringer) på dag nr. i.

Kvartalsvis, halvårlig og årlig beregning av bokført avkastning fremkommer ved geometrisk sammenkobling av beregnet avkastning for delperiodene:

RP = (1+r p1 )*(1+ rp2 )*(1+rp3 )*.....*(1+r pn ) - 1

der

RP = avkastning for en periode bestående av flere delperioder

rpn = bokført avkastning for delperiode n.

Det skal beregnes verdijustert avkastning på tilsvarende måte som foran, likevel slik at kursreguleringsfondet holdes utenfor beregningene i formelen (Kf0 og Kf₁ settes lik 0).

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. februar 1993 nr. 192 om mål for livsforsikringsselskapenes kapitalavkastning.