Forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling mv.

DatoFOR-2009-06-05-588
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse05.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-1972-12-15-22, FOR-1978-03-17-4
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-01-09-2-§32
Kunngjort05.06.2009   kl. 14.50
KorttittelForskrift om Forbrukerombudet og Markedsrådet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. juni 2009 med hjemmel i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 32 fjerde ledd. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Kapittel I - Forbrukerombudet

§ 1.Til Forbrukerombudet er knyttet en stab for å forberede sakene. Staben tilsettes av Forbrukerombudets tilsettingsråd. Forbrukerombudet utpeker hvem av de ansatte som skal være fast stedfortreder og som skal tre inn i ombudets sted ved fravær.
§ 2.Forbrukerombudets vedtak etter markedsføringsloven skal meddeles den det retter seg mot. Forbrukerombudet kan bestemme at vedtaket skal forkynnes for den det retter seg mot.

For øvrig behandles sakene etter reglene i markedsføringsloven og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Den som klager en sak inn for Forbrukerombudet regnes ikke som part etter forvaltningsloven i saken mellom den innklagede og Forbrukerombudet. En klager skal underrettes om resultatet av henvendelsen.

Markedsrådet er Forbrukerombudets overordnede organ i saker om anvendelsen av markedsføringsloven. For andre saker, for eksempel saker om innsyn og klager på saksbehandling, er Barne- og likestillingsdepartementet klageinstans.

§ 3.Forbrukerombudet skal legge vekt på å gjøre institusjonen kjent blant publikum og på å informere publikum og de næringsdrivende om lovens bestemmelser og om institusjonens praksis. Normalt skal Forbrukerombudet ikke gi forhåndsuttalelser eller på annen måte ta forhåndsstandpunkt til konkrete tiltak som aktes satt i verk. Ved henvendelser fra næringsdrivende kan imidlertid Forbrukerombudet gi uforpliktende råd, dersom ombudet finner grunn til det.

Kapittel II - Markedsrådet

§ 4.Markedsrådets møter berammes av lederen.

Dersom et medlem av Markedsrådet mener at han eller hun er ugild i en sak, bør han eller hun si fra om dette snarest mulig etter innkallelsen til møtet. I dette tilfelle, og også når rådets leder mener det kan være spørsmål om at et medlem er ugild, skal varamedlemmet varsles.

§ 5.Markedsrådet kan bestemme at forhandlingene i en sak skal foregå i et offentlig møte når rådet finner at allmenne hensyn tilsier det og at saken egner seg for det. Markedsrådets leder kan, med forbehold om Markedsrådets godkjenning, foreløpig avgjøre at forhandlingene i en sak skal foregå i offentlig møte.

Etter at en sak er tatt opp til avgjørelse, skal forhandlingene i rådet foregå i lukket møte.

§ 6.Markedsrådets avgjørelser skal grunngis. Det skal opplyses om avgjørelsen er enstemmig, eller, i motsatt fall, hvilke av rådets medlemmer som er uenige i avgjørelsen eller i begrunnelsen for den. Disse medlemmers standpunkt skal også grunngis.
§ 7.Over Markedsrådets forhandlinger føres protokoll som underskrives av medlemmene.

Av protokollen skal framgå tid og sted for rådets møte, rådets sammensetning, hvilke saker som er behandlet og hva de gjelder, hvem som er varslet, hvem av de varslede som har møtt og avgitt forklaring eller uttalelse, hvilke dokumenter som er lagt fram, og Markedsrådets vedtak med grunngiving.

§ 8.Under saksforberedelsen legger Forbrukerombudet fram et skriftlig sammendrag av sitt standpunkt i saken. Sak som er brakt inn av annen enn Forbrukerombudet sendes Forbrukerombudet til utarbeidelse av sammendrag. Sammendraget forelegges den som er part i saken til uttalelse.

Markedsrådet skal under forberedelsen innhente de opplysninger eller uttalelser fra Forbrukerombudet og parten som må anses nødvendige for å få saken klarlagt. Rådet kan også gi andre anledning til å uttale seg dersom de må anses å ha særlig interesse i sakens utfall eller de antas å kunne bidra til å belyse saken.

Lederen kan utenom Markedsrådets møter treffe beslutning i medhold av annet ledd.

§ 9.Så snart saken er berammet for Markedsrådet, skal Forbrukerombudet og parten varsles om møtet og forespørres om de vil møte for å forklare seg for Markedsrådet.

Forbrukerombudet og parten skal ha adgang til selv eller ved representant å komme i møtet og redegjøre for sitt syn på saken.

Markedsrådet kan også varsle andre til møtet dersom det antas at de kan gi opplysninger av betydning for saken eller dersom de må anses for å ha en særlig interesse av å uttale seg i saken. § 8 tredje ledd får tilsvarende anvendelse.

§ 10.Etter at partsforhandlingene er avsluttet og de som har vært innkalt har forlatt møtet, opptas saken til avgjørelse. Om nødvendig kan rådslagning og avgjørelse utsettes til et senere møte. Markedsrådet kan utsette saken dersom den ikke er tilstrekkelig opplyst. I så fall skal rådet oppgi hvilke ytterligere opplysninger som anses påkrevet eller hvilke nye personer som ønskes innkalt for å gi forklaring. Dersom Markedsrådet finner det nødvendig med ytterligere opplysninger for å få et forsvarlig grunnlag for avgjørelse, skal det settes frister for dette, og motparten skal gis anledning til å kommentere eventuelle nye opplysninger.
§ 11.Finner Markedsrådets leder at dokumentene som er framlagt under saksforberedelsen er tilstrekkelige for avgjørelse av en sak, kan han eller hun med forbehold om Markedsrådets godkjenning bestemme at saken skal behandles uten muntlige forhandlinger.
§ 12.Markedsrådets vedtak skal meddeles den det retter seg mot. Markedsrådet kan bestemme at vedtaket skal forkynnes for den det retter seg mot.

For øvrig behandles sakene etter reglene i markedsføringsloven og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder så langt de passer der Markedsrådet behandler klager på vedtak fra Helsedirektoratet og Medietilsynet.

§ 13.Næringsdrivende som vinner fram i sak for Markedsrådet kan tilkjennes sakskostnader ved at lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 36 gis tilsvarende anvendelse som ved endring av vedtak, i saker som Forbrukerombudet bringer inn for Markedsrådet.

Kostnader som er pådratt etter at saken er brakt inn for Markedsrådet kan kreves dekket etter første ledd. I særlige tilfeller der den næringsdrivendes omkostninger anses å være en følge av Forbrukerombudets irregulære saksbehandling, kan også omkostninger pådratt på et tidligere tidspunkt tilkjennes.

Saksomkostninger tilkjennes ikke i saker om Forbrukerombudets nedprioritering av enkeltsaker.

Reglene i lov 17. juni 2005 nr. 90 om rettergang i sivile saker (tvisteloven) § 20-5 tredje ledd om kostnadsoppgave gjelder tilsvarende så langt de passer i saker for Markedsrådet.

§ 14.Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. desember 1972 nr. 22 om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet og forskrift 17. mars 1978 nr. 4 om dekning av sakskostnader i sak for Markedsrådet.