Forskrift om Reservasjonsregisteret

DatoFOR-2009-06-05-598
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse05.06.2009
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-15-1265
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-01-09-2-§12
Kunngjort09.06.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Reservasjonsregisteret

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. juni 2009 med hjemmel i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 12 fjerde ledd. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

§ 1.Innledning

Det skal føres et sentralt reservasjonsregister for direktemarkedsføring (Reservasjonsregisteret). Registeret føres av Registerenheten i Brønnøysund.

§ 2.Fremgangsmåten ved registrering m.m.

Registerenheten fastsetter nærmere den tekniske fremgangsmåten ved registrering og hvilke opplysninger den enkelte må gi for å kunne foreta registrering eller sletting eller endring av registreringer.

§ 3.Utlevering av opplysninger m.m.

Opplysninger fra Reservasjonsregisteret utleveres til næringsdrivende som markedsfører direkte, til andre som faller inn under markedsføringsloven § 13 og til de som skal oppdatere adresseregistre for direktemarkedsførere. Utleveringen skal skje på den måten, på de vilkår og til de priser som Registerenheten fastsetter. Prisene skal ikke overstige det som er nødvendig for å dekke kostnadene ved registeret inklusiv en forholdsmessig andel av felleskostnadene ved Registerenheten.

Bare opplysninger som er nødvendige for oppdatering av adresseregistre for direktemarkedsføring, utleveres. Fødselsnummer utleveres i tillegg bare på forespørsel og dersom det aktuelle adresseregisteret inneholder fødselsnummer. Utleverte opplysninger kan bare brukes til å oppdatere adresseregistre for direktemarkedsføring. Mottakeren kan bare bruke opplysningene til å oppdatere sitt eget adresseregister med mindre vedkommende har oppgitt til Registerenheten at opplysningene skal brukes til å oppdatere adresseregistre for andre som markedsfører direkte. I de tilfeller oppdatering skal skje med elektroniske hjelpemidler, skal vedkommende som er meldepliktig etter personopplysningsloven med forskrifter dokumentere overfor Registerenheten at vedkommende har gitt melding til Datatilsynet om denne virksomheten.

Registerenheten kan som eget oppdrag til avtalt pris, ved bruk av data registrert i Reservasjonsregisteret, gjennomføre oppdatering av adresseregistre for direktemarkedsføring.

§ 4.Ikrafttredelse og oppheving

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves kapittel 5 om Reservasjonsregisteret i forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften).