Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

DatoFOR-2009-06-10-636
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2016-12-21-1887 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2004-12-21-1821, FOR-2004-12-21-1746, FOR-2009-03-12-299, FOR-2005-01-28-60
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort16.06.2009   kl. 14.50
Rettet01.01.2010 (Vedlegg 1)
KorttittelRÅK-tilskuddsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. juni 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2009 nr. 1483, 25 mars 2010 nr. 455, 12 nov 2010 nr. 1427, 16 des 2011 nr. 1479, 12 des 2012 nr. 1240, 16 des 2013 nr. 1772, 3 sep 2014 nr. 1144, 19 des 2014 nr. 1834, 28 aug 2015 nr. 1013, 21 des 2015 nr. 1806, 21 des 2016 nr. 1887.
Rettelser: 01.01.2010 (Vedlegg 1).

§ 1.Formål

Formålet med råvareprisutjevningen er å kompensere for prisforskjeller på jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet, slik at næringsmiddelindustrien i Norge kan produsere og omsette industrielt bearbeidede jordbruksvarer basert på norskproduserte jordbruksråvarer.

§ 2.Vilkår for prisnedskrivingstilskudd og eksportrestitusjon

Foretak som produserer industrielt bearbeidede jordbruksvarer (ferdigvare) som omfattes av vedlegg 2 og som inneholder norskproduserte jordbruksråvarer som omfattes av vedlegg 1 kan gis:

a)prisnedskrivningstilskudd dersom ferdigvaren omsettes i innenlandsk eller utenlandsk dagligvaremarked eller i spesialmarked, og
b)eksportrestitusjon dersom ferdigvaren eksporteres til utenlandsk dagligvaremarked eller omsettes i spesialmarked.

Dersom ferdigvaren videreselges som innsatsfaktor i annen ferdigvare, gis tilskuddet til det foretaket som først anvender råvaren.

Som dagligvaremarked etter første ledd regnes marked for salg til detaljister, grossister, storhusholdningskunder, skoler, institusjoner o.l.

Som spesialmarked etter første ledd regnes Svalbard, Jan Mayen, oljeinnretninger på norsk sokkel, internasjonale transitthaller på flyplasser, NATO-representasjoner, NATO-styrker på øvelse i Norge, ambassader/utenlandske representasjoner samt proviantering av skip i utenriksfart, unntatt norske fartøy registrert som fiskebåter og Sjøforsvarets fartøyer.

Det gis ikke tilskudd dersom ferdigvaren omsettes som dyrefôr.

§ 3.Tilskuddsgrunnlag og -satser

Tilskudd etter denne forskriften beregnes på grunnlag av de omsatte ferdigvarenes forbruk av tilskuddsberettigede jordbruksråvarer i henhold til resepter som nevnt i § 4, og etter de satser som fremgår av vedlegg 1. Landbruksdirektoratet avgjør hvilke kvaliteter som omfattes av hver enkelt jordbruksråvare nevnt i vedlegg 1.

I tilskuddsberegningen benyttes de satser som gjelder på det tidspunktet foretaket gir fra seg besittelsen av ferdigvaren. Dersom ferdigvaren eksporteres, benyttes i stedet satsene på utførselstidspunktet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 4.Resepter

Før det kan søkes om tilskudd skal foretakets resepter på ferdigvarer være godkjent av Landbruksdirektoratet. Reseptene skal angi forbruk av jordbruksråvarer og andre ingredienser i ferdigvaren. Forbruket skal oppgis som kilogram innsatt råvare pr. 100 kilogram produsert ferdigvare. Prosessrelatert svinn, målt som samlet vekttap fra råvarer og ingredienser ved fremstilling av 100 kilogram produsert ferdigvare, skal også oppgis.

Landbruksdirektoratet kan godkjenne bruk av standardresepter.

Landbruksdirektoratet kan kreve at det uten vederlag fremlegges vareprøver i forbindelse med godkjenning av resepter og standardresepter.

Landbruksdirektoratet kan fastsette maksimumsgrenser for tilskuddsberettiget innhold av jordbruksråvarer i reseptene og maksimumsgrenser for svinn.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 5.Søknad

For å oppnå rett til tilskudd må foretaket sende søknad med dokumentasjon til Landbruksdirektoratet. Søknaden må fremmes innen utgangen av kalendermåneden etter det tidspunktet som danner grunnlag for satsberegningen etter § 3 annet ledd. Det kan etter begrunnet søknad innrømmes forlenget søknadsfrist. Slik søknad skal være sendt Landbruksdirektoratet innen utløpet av den ordinære søknadsfristen.

Landbruksdirektoratet kan fastsette krav til søknadens innhold og form.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningene. Landbruksdirektoratet kan i denne forbindelse kreve prognoser over forventet omsetning i dagligvare- og spesialmarkedet og eksport. Prognosene skal være basert på de til enhver tid mest oppdaterte data som foretaket er i besittelse av.

Krav til prognose og dokumentasjon fastsettes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktig. Landbruksdirektoratet har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet, og kan utføre nødvendig kontroll av råvarer, ferdigvarer og produksjon. Landbruksdirektoratet kan kreve at opplysningene bekreftes av revisor.

Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Retting av feilutbetalinger

Landbruksdirektoratet kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller ved krav om tilbakebetaling fra tilskuddsmottaker. Etterbetaling foretas likevel ikke dersom feilutbetalingen skyldes tilskuddsmottaker.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 8.Tilbakeholdelse og avkorting

Dersom foretaket handler eller har handlet i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av disse bestemmelsene utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

§ 9.Innkreving av tilbakebetalingsbeløp eller avkortingsbeløp mv.

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følger av vedtak om tilbakebetaling etter § 7 eller avkortning etter § 8, kan kreves tilbakebetalt fra foretaket eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Der foretaket ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet frem til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunkt for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling § 3.

§ 10.Utestenging

Dersom foretaket grovt uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, kan foretaket utestenges fra ordningen i inntil tre år regnet fra vedtakstidspunktet.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Landbruksdirektoratet forvalter tilskuddsordningen etter bestemmelsene i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 12.Dispensasjon

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 13.Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer:

-forskrift 21. desember 2004 nr. 1821 om tilskudd i form av prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksvarer oppheves
-forskrift 21. desember 2004 nr. 1746 om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranse til spesialmarkeder oppheves
-forskrift 12. mars 2009 nr. 299 om satser for prisnedskriving til industrielt bearbeidede jordbruksvarer oppheves
-§ 1 i forskrift 28. januar 2005 nr. 60 om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer oppheves.

Vedlegg 1: Råvarer omfattet av forskriften

Kolonnen «XR-sats når utbetalt PNS» benyttes når det utbetales både XR og PNS for ferdigvaren. Kolonnen «XR-sats når ikke utbetalt PNS» benyttes når det ikke utbetales PNS for ferdigvaren. 

Jordbruksråvare:Råvarenr.:Råvarenavn:PNS-sats (kr/kg):XR-sats når utbetalt PNS (kr/kg)XR-sats når ikke utbetalt PNS (kr/kg)
Melk1100Helmelk flytende1,601,461,84
1200Skummet melk flytende1,701,071,37
1300Yoghurt4,100,002,53
1500Kondensert melk fet1,304,986,28
1550Kondensert melk mager2,404,746,09
1600Helmelkpulver 28 %6,6011,4617,66
1601Helmelkpulver 28 % til iskrem0,0017,6617,66
1650Melkepulver 20 %6,9011,4314,70
1651Melkepulver 20 % til iskrem0,0014,7014,70
1700Skummetmelkpulver12,8012,2117,75
1701Skummetmelkpulver til iskrem0,0017,7517,75
1750Yoghurtpulver0,0017,7517,75
1800Kjernemelkpulver-15,3715,37
2100Fløte8,204,495,78
2101Fløte til iskrem0,005,785,78
2300Rømme6,306,728,63
2400Helmelkpulver 35 %5,8010,7913,87
2440Fløtepulver 42 %10,108,0818,18
2450Fløtepulver 55 %0,0014,5314,53
3200Mysepulver4,503,003,86
3201Mysepulver til iskrem0,003,863,86
5100Smør10,007,037,03
5101Smør til iskrem0,007,037,03
5300Smørolje20,008,478,47
6100Ost315,3021,0027,15
6200Ostepulver-15,3515,35
Egg11100Heleggmasse11,4012,0313,43
11200Heleggpulver34,6058,0865,52
12100Eggeplomme konservert0,0036,8136,81
12200Eggeplommepulver17,2068,9182,03
Korn20300Bygg-0,800,80
20400Havre-0,490,49
21100Kli av hvete, rug, bygg og havre-3,043,04
22300Mel og flak av bygg-3,043,04
22400Mel, flak og gryn av havre-3,043,04
Potet30100Poteter0,000,160,16
31200Mel og flak av poteter7,8012,0612,38
32100Potetstivelse4,30--
40200Glukose, glukosesirup (dekstrose)43,00--
Kjøtt70750Svinekjøttsortering 23 %2,7019,2521,95
71400Storfekjøttsortering 14 %36,0026,9431,44
73000Fårekjøttsortering 25 %2,608,7110,47
74000MUK-fjørfe51,703,683,68
74200Fjørfe, annet enn MUK-fjørfe27,603,683,68
1PNS gis ikke til råvaren smør med unntak for ferdigvarer tariffert på varenummer ex 19.01.9098 iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat, ellers andre produkter til bakeri.
2PNS gis ikke til råvaren smørolje med unntak for sjokolade som tarifferes på varenummer 18.06.2090, 18.06.3100, 18.06.3200 eller 18.06.9010.
3Gjelder modnet ost til industri.
4Gjelder kun våt glukose.
5MUK-fjørfe: Maskinelt utbeinet kjøtt av fjørfe.
 
0Endret ved forskrifter 8 des 2009 nr. 1483 (i kraft 1 jan 2010), 12 nov 2010 nr. 1427 (i kraft 1 jan 2011), 16 des 2011 nr. 1479 (i kraft 1 jan 2012), 12 des 2012 nr. 1240 (i kraft 1 jan 2013), 16 des 2013 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1834 (i kraft 1 jan 2015), 28 aug 2015 nr. 1013 (i kraft 1 juli 2015), 21 des 2015 nr. 1806 (i kraft 1 jan 2016), 21 des 2016 nr. 1887 (i kraft 1 jan 2017).

Vedlegg 2: Ferdigvarer omfattet av forskriften

Varebetegnelsen kan avvike fra fullstendig varebetegnelse i Tolltariffen. For varenumre angitt med «ex» kan det kun gis tilskudd for varer spesifisert i varebetegnelsen. 

Varenummer i TolltariffenVarebetegnelseXRPNS
17.04.9010MarsipanmasseXX
17.04.9091KaramellerXX
17.04.9092Pastiller, sukkertøy og dropsXX
17.04.9099Sukkervarer uten innhold av kakao, ellersXX
ex 18.06.2090Sjokolademasse, i beholdere med innhold over 2 kgXX
18.06.3100Sjokolade, med fyllXX
18.06.3200Sjokolade, uten fyllXX
18.06.9010Annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av kakaoXX
18.06.9090Andre næringsmidler med innhold av kakaoX
ex 18.06.9090Sjokoladepålegg og pulver til sjokoladedrikkXX
19.01.1010Næringsmidler bestemt for barn i pakninger for detaljsalg av varer som hører under pos. 04.01.-04.04.XX
19.01.1090Næringsmidler bestemt for barn i pakninger for detaljsalg ellersXX
19.01.2010Kakemiks i beholdere med netto innhold inntil 2 kgXX
19.01.2091Kakemiks i beholdere med netto innhold 2 kg eller deroverXX
19.01.2097Deiger, tilformede, som inneholder ost og/eller høyst 20 % pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall eller blandinger av disseX
ex 19.01.2097Ustekt pizzaXX
19.01.2098Blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05., andreX
ex 19.01.2098Andre kake- eller bakerimiks i tørr form, glutenfri diettmat og laktoseredusert diettmatXX
19.01.9098Ellers, andreX
ex 19.01.9098Iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat, ellers andre produkter til bakeriXX
19.02.1100Pasta m/innhold av egg, ukoktXX
19.02.1900Pasta, ukokt, ellersXX
19.02.2091Fylt pasta, kokt fylt med mindre enn 20 % kjøtt, flesk eller slakteavfallXX
19.02.2099Fylt pasta, tilberedt, ikke kokt, fylt med mindre enn 20 % kjøtt, flesk eller slakteavfallXX
19.02.3001Annen pasta, koktXX
19.02.3009Annen pasta, ellersXX
19.04.9090Næringsmidler av korn, ellers, annetX
19.05.1000KnekkebrødX
19.05.3100Søte kjeks og småkakerX1X1
19.05.3200Vafler og vaffelkjeksX1X1
19.05.9010Pizza, herunder porsjonspizza o.l.: med innhold av pølse, kjøtt eller slakteavfallXX
19.05.9021Pizza, herunder porsjonspizza o.l.: ikke inneholdende pølse, kjøtt eller slakteavfallXX
19.05.9022PizzabunnerX
19.05.9031Andre kakerX1X1
19.05.9032FlatbrødX
19.05.9033Wienerbrød (herunder wienerbrødstang og lignende)X1X1
19.05.9091Brød og brødvarerX
ex 19.05.9092Brød og brødvarer, samt paier og lignende, unntatt påsmurte, fylt med innhold av høyst 20 % pølse, kjøtt, flesk, slakteavfallX
ex 19.05.9092PaiX1X1
19.05.9098Annet, ellersX
ex 19.05.9098Annet bakverkX1X1
21.03.9010Majones og remuladeXX
21.03.9099Sauser og preparater, ellersXX
21.04.10Supper og buljongerXX
21.04.2001Homogeniserte næringsmidler bestemt for småbarn i pakninger for detaljsalgXX
21.05Spise-isXX
21.06.9098Tilberedte næringsmidler, andreX
ex 21.06.9098Næringsmidler for barn, stuinger og gryteretter, glutenfri diettmat og laktoseredusert diettmatXX
1Gjelder langtidsholdbare bakverk. Med langtidsholdbar menes med holdbarhetsdato minst 5 døgn etter produksjonstidspunktet, angitt ved «siste forbruksdag», «best før» eller «best før utgangen av», på emballasje, dokumenter, skilt eller etiketter av enhver art som følger, eller som viser til næringsmidlet.
 
0Endret ved forskrifter 25 mars 2010 nr. 455 (i kraft 1 jan 2010), 16 des 2013 nr. 1772 (i kraft 1 jan 2014).