Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften)

DatoFOR-2009-06-12-637
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2017-03-07-288
EndrerFOR-2001-10-09-1152
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§24, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§28, LOV-1965-06-18-4-§42, LOV-1965-06-18-4-§43, LOV-1965-06-18-4-§43a, FOR-1967-03-17-3462, FOR-2003-09-29-1196, FOR-2009-08-20-1530
Kunngjort16.06.2009   kl. 14.50
KorttittelUtrykningsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 12. juni 2009 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 24, § 26, § 27, § 28, § 42, § 43 og § 43a, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462, delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196 og delegeringsvedtak 20. august 2009 nr. 1530.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012) og vedlegg X nr. 1 (direktiv 2006/123/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1541, 6 aug 2012 nr. 796, 10 april 2013 nr. 364, 16 aug 2013 nr. 987, 17 sep 2014 nr. 1201, 7 mars 2017 nr. 288.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder krav til fører av utrykningskjøretøy under utrykning, opplæring og prøve. Den regulerer også krav til kompetansebevis for utrykningskompetanse og vedlikehold av denne.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 1a.Definisjoner

I denne forskriften forstås med:

a)Kompetansebevis: bevis for å ha gjennomgått utrykningsopplæring og bestått utrykningsprøve for å kunne kjøre utrykning.
b)Kursarrangør: virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utrykningsopplæring etter kapittel 6.
c)Kurs: organisert opplæring i samsvar med undervisningsplan.
d)Undervisningstime: undervisningsperiode på 45 minutter.
e)Undervisningsplan: plan som viser hvordan kursarrangør oppfyller forskriftens krav med de ressurser den har til rådighet. Planen skal også gi opplysninger om hvordan kursarrangør gjør bruk av undervisningspersonell, kjøretøy, undervisningsmateriell, arbeidsmåter og øvingsområder for å nå målene i læreplanen.
f)Undervisningspersonell: godkjente utrykningsinstruktører og godkjent undervisningsansvarlig.
g)Undervisningsansvarlig: godkjent person med faglig, administrativt og pedagogisk ansvar hos en kursarrangør.
0Tilføyd ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Krav om utrykningskompetanse og gyldig bevis

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet.

§ 3.Unntak fra krav om kompetansebevis

Kravet om kompetansebevis for utrykning gjelder ikke for personell tilknyttet en bedrifts industrivern dersom utrykning kun skjer innenfor bedriftens lukkede område. Vedkommende bedrift eller områdets ansvarshavende er ansvarlig for at de aktuelle personene har gjennomgått intern bedriftsopplæring og bestått en ferdighetsprøve.

§ 4.Særregler for Forsvaret og Sivilforsvaret

Krav om kompetansebevis gjelder ikke for militært personell og personell i Sivilforsvaret som skal føre utrykningskjøretøy under utrykning i Forsvarets eller Sivilforsvarets tjeneste under førstegangstjeneste eller repetisjonsøvelser.

Krav om kompetansebevis gjelder ikke for yrkesmilitære når kjøringen foregår på lukket område.

Forsvaret eller sivilforsvaret har ansvaret for at det gis tilstrekkelig opplæring til førere som er unntatt fra kravet om kompetansebevis og at det utstedes bekreftelse på at opplæringen er gjennomført. Bekreftelsen skal medbringes under utrykningskjøring.

§ 5.Særregler for Politihøgskolen

For de forhold som fremgår av § 9, § 10 første ledd bokstav b og c, § 14 til § 16 samt kapittel 5 har Politihøgskolen ansvaret for at reglene oppfylles.

For de forhold som fremgår av kapittel 7 følger Politihøgskolen egne bestemmelser, med unntak av § 29 første ledd første punktum, § 31 tredje ledd og § 32.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel 2. Kompetansebeviset

§ 6.Vilkår for erverv og utstedelse av kompetansebevis

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter

a)dokumentere med helseattest for førerett at helsekrav for førerett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt.
b)ha fylt 20 år
c)ha hatt førerett for klasse B uavbrutt i de siste 2 år
d)dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Den som skal ha utstedt kompetansebevis for utrykningskjøring må i tillegg til å oppfylle kravene i første ledd

a)ha gjennomført all obligatorisk opplæring for utrykningssjåfører
b)ha bestått teoretisk og praktisk utrykningsprøve etter reglene i § 30 og § 31
c)ikke ha fylt 65 år ved første gangs utstedelse.
0Endret ved forskrifter 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013), 7 mars 2017 nr. 288.
§ 7.Utstedelse og gyldighet

Kompetansebeviset utstedes med en gyldighet på fem år. Har innehaveren fylt 65 år fornyes beviset med legeattest for ett år om gangen, med maksimal gyldighetstid frem til fylte 70 år.

Politiet kan utstede eget kompetansebevis for sine tjenestepersoner.

Ansatte i politiet kan ved fremvisning av gyldig kompetansebevis utstedt av politiet få utstedt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet.

Personer med utenlandsk førerkort kan få utstedt kompetansebevis i form av bekreftelse fra regionvegkontoret, jf. § 39.

§ 8.Vilkår for fornyelse av kompetansebevis

Den som skal fornye kompetansebevis må

a)ikke ha fylt 70 år
b)dokumentere med helseattest for førerett at helsekrav for førerett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt, jf. § 6 første ledd bokstav a.
c)dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som innebærer utrykningskjøring. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Utgått bevis kan fornyes etter første ledd innen ett år etter utløp. Fornyelse senere enn ett år etter utløp kan foretas etter bestått praktisk prøve. Ved fornyelse senere enn 3 år etter utløp må vedkommende gjennomgå minst 4 timer opplæring med utgangspunkt i målene for opplæringens trinn 3 slik disse framgår av § 27 andre ledd bokstav f, g og h, hvorav den første timen brukes til å kartlegge ferdighetsnivå og behov for repetisjon, samt opplæring i trinn 4 før praktisk prøve avlegges.

0Endret ved forskrifter 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013), 7 mars 2017 nr. 288.

Kapittel 3. Kursarrangør

§ 9.Godkjenning av kursarrangør

Offentlig etat, privat foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en naturlig og vesentlig del av sin virksomhet kan være kursarrangør.

Kursarrangør som tilbyr opplæring etter denne forskrift skal være godkjent av regionvegkontoret. Godkjenning gis for 5 år etter skriftlig og dokumentert søknad.

Søknaden skal inneholde

a)undervisningsplan
b)dokumentasjon for godkjent undervisningsansvarlig og godkjente utrykningsinstruktører
c)informasjon om organisasjonsnummer, kontoradresse, postadresse, telefonnummer og e-postadresse, samt hvor opplæringen skal foregå og de utrykningskjøretøy som skal benyttes i opplæringen.

Godkjenningen kan begrenses til å gjelde et angitt geografisk område.

Godkjenningen registreres i Statens vegvesen sitt elektroniske register.

Ved søknad om fornyelse må oppdatert undervisningsplan vedlegges.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 10.Administrative krav til kursarrangør

Kursarrangør skal

a)disponere godkjent utrykningskjøretøy, velegnet undervisningslokale og ha tilgjengelige områder som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen
b)ha godkjent undervisningsansvarlig, jf. § 15
c)innen 14 dager melde fra skriftlig om endringer i undervisningspersonell, kjøretøy eller andre forhold som er av betydning for godkjenningen. Endring av adresse eller undervisningslokale skal meldes før flytting til ny adresse
d)melde fra til regionvegkontoret og berørte politidistrikt innen åtte uker før oppstart av opplæring. Meldingen skal inneholde informasjon om sted, dato og varighet for opplæringen, samt hvilke kjøretøy som skal benyttes. Endringer skal meldes senest 14 dager før oppstart.

Opplæringskort for elever som har avsluttet opplæringen, elevfortegnelse og undervisningsplan skal oppbevares på kursarrangørens kontoradresse. Dokumentene skal oppbevares i minst fem år etter at opplæringen er avsluttet. Det samme gjelder etter at opplæringsvirksomheten er avviklet eller godkjenning som kursarrangør er utløpt eller tilbakekalt.

Kursarrangør har ansvar for å kontrollere og oppbevare dokumentasjon som følger av § 6 første ledd. Dokumentasjon som ikke er unntatt fra offentligheten skal arkiveres sammen med elevfortegnelsen.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 11.Faglige og pedagogiske krav til kursarrangør

Kursarrangør skal

a)drive opplæring i samsvar med godkjenningen og gjeldende regelverk
b)gi opplæring etter anerkjente pedagogiske prinsipper
c)til enhver tid ha oppdatert undervisningsplan
d)gi undervisning i samsvar med undervisningsplanen
e)kun benytte undervisningspersonell som tilfredsstiller kravene etter forskriften.
§ 12.Elevfortegnelse

Kursarrangør skal føre manuell eller elektronisk fortegnelse over alle sine elever. Fortegnelsen skal vise elevens navn, adresse, fødselsnummer, når eleven begynte og sluttet samt hvilke deler av den obligatoriske opplæringen som er gjennomført.

Elevopplysninger skal registreres i fortegnelsen med fortløpende tildelt elevnummer straks opplæringen starter.

Fortegnelsen skal ajourføres umiddelbart etter at eleven har sluttet.

Manuell føring av elevfortegnelse skal gjøres innbundet eller heftet i bok med forhåndsnummererte sider.

Dersom elevfortegnelsen er ført elektronisk skal det tas sikkerhetskopi hver måned som dateres og undertegnes av undervisningsansvarlig.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 13.Opplæringskort

Kursarrangør skal utstede opplæringskort for hver elev. Opplæringskortet skal påføres navn på kursarrangør og utrykningsinstruktør samt elevens navn, adresse og fødselsdato.

Utrykningsinstruktøren skal etter hver undervisningsdag attestere på opplæringskortet for de deler av undervisningen som er gjennomført, med påføring av dato, antall elever og varighet i henhold til rubrikker i fastsatt modell for opplæringskort.

Opplæringskortet skal medbringes under opplæringen. Opplæringskortet skal vises frem når personell fra Statens vegvesen ber om det.

Vegdirektoratet kan fastsette modeller for opplæringskort.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).

Kapittel 4. Undervisningspersonell

§ 14.Godkjenning av utrykningsinstruktører

Utrykningsinstruktører godkjennes av regionvegkontoret. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at søker innehar

a)kompetansebevis for utrykning som kode 160 i førerkortet
b)førerkort klasse B
c)tre års erfaring i heltidsstilling som innebærer utrykningskjøring
d)utdanning i trafikkpedagogikk på høyskolenivå. Utdanningen må være på minst 15 studiepoeng.

Kravet om tre års erfaring i utrykningskjøring kan for godkjente trafikklærere reduseres ved gjennomføring av tilleggsutdanning på høgskolenivå som omfatter utrykningskjøring. Utdanningen må være på minst 15 studiepoeng og være forhåndsgodkjent av Vegdirektoratet.

Godkjent undervisningspersonell kan pålegges å gjennomgå tilleggsopplæring fastsatt av Vegdirektoratet.

§ 15.Godkjenning av undervisningsansvarlig

Undervisningsansvarlig godkjennes av regionvegkontoret.

Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at søkeren

a)er godkjent utrykningsinstruktør
b)har undervist i alle obligatoriske deler av læreplanen
c)har undervist ved minst fem obligatoriske kurs for fører av utrykningskjøretøy.

En person kan kun være undervisningsansvarlig for en kursarrangør.

§ 16.Undervisningsansvarligs plikter

Den undervisningsansvarlige har ansvar for at utrykningskursene gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og plikter blant annet å

a)sørge for utarbeidelse, gjennomføring og vedlikehold av undervisningsopplegget
b)foreta evaluering av undervisningen og veilede og kontrollere utrykningsinstruktører i alle deler av opplæringen de gir undervisning
c)påse at bare kvalifiserte utrykningsinstruktører gir undervisning og sørge for at de gjennomgår nødvendig faglig oppdatering
d)delta i teoretisk og praktisk opplæring
e)være kursarrangørs kontaktperson mot Statens vegvesen
f)melde til Statens vegvesen sitt elektroniske register opplysninger om obligatorisk opplæring eleven har gjennomført innen 14 dager etter fullført opplæring og senest en dag før praktisk prøve
g)utarbeide årlig plan for evaluering, veiledning og kontroll, samt dokumentere gjennomført veiledning.
0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 17.Undervisningspersonell fra Politihøgskolen

Undervisningspersonell fra Politihøgskolen som skal drive opplæring utenfor Politihøgskolen må godkjennes av regionvegkontoret etter reglene i § 14 og § 15.

Kapittel 5. Tilsyn og reaksjonsmidler

§ 18.Kontroll og tilsyn med kursarrangør

Statens vegvesen fører tilsyn med kursarrangører for å kontrollere at disse opptrer i samsvar med forskriften, herunder vilkår stilt med hjemmel i forskriften.

Representant fra Statens vegvesen kan når som helst overvære undervisningen. Regionvegkontoret kan treffe vedtak om å avbryte eller om å underkjenne opplæringen dersom den er i strid med forskriften.

Kursarrangør, undervisningsansvarlig, utrykningsinstruktører og andre tilsatte plikter å gi de opplysninger og utlevere de dokumenter om virksomheten som tilsynsmyndigheten krever. Er opplysningene lagret elektronisk kan Statens vegvesen kreve datert utskrift undertegnet av undervisningsansvarlig.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 19.Reaksjonsmidler overfor kursarrangør

Regionvegkontoret skal tilbakekalle godkjenningen dersom vilkårene for å være godkjent som kursarrangør ikke lenger er oppfylt.

Regionvegkontoret kan gi kursarrangør pålegg eller advarsel når forskriftens krav ikke er oppfylt.

Regionvegkontoret kan midlertidig eller permanent tilbakekalle godkjenningen når vedkommende

a)har gjort vesentlige brudd på forskriften
b)på tross av skriftlig pålegg eller advarsel bryter eller har brutt bestemmelser i forskriften
c)hindrer eller unndrar seg tilsyn, eller ikke gir opplysninger om opplæringen eller driften som Statens vegvesen ber om.

Første gang godkjenningen tilbakekalles, skal tilbakekallingen normalt gjelde for tre til seks måneder. Andre gang godkjenningen tilbakekalles skal tilbakekallingen normalt gjelde fra seks til tolv måneder. Tredje gang godkjenningen tilbakekalles, skal den normalt gjelde for minst tolv måneder. I særlige tilfeller kan godkjenningen tilbakekalles for alltid.

Regionvegkontoret kan fastsette tidsfrist for avvikling av en kursarrangør som ikke har undervisningsansvarlig, og kan sette forbud mot at kursarrangøren tar inn nye elever.

§ 20.Reaksjonsmidler overfor undervisningspersonell

Regionvegkontoret skal tilbakekalle godkjenning som instruktør eller undervisningsansvarlig dersom vilkårene for å være godkjent ikke lenger er oppfylt.

Regionvegkontoret kan gi undervisningspersonell pålegg eller advarsel når forskriftens krav ikke er oppfylt.

Regionvegkontoret kan midlertidig eller permanent tilbakekalle godkjenningen når vedkommende

a)har gjort vesentlige brudd på forskriften
b)på tross av skriftlig pålegg eller advarsel bryter eller har brutt bestemmelser i forskriften
c)hindrer eller unndrar seg tilsyn, eller ikke gir opplysninger om opplæringen eller driften som Statens vegvesen ber om.

Første gang godkjenningen tilbakekalles, skal tilbakekallingen normalt gjelde for tre til seks måneder. Andre gang godkjenningen tilbakekalles skal tilbakekallingen normalt gjelde fra seks til tolv måneder. Tredje gang godkjenningen tilbakekalles, skal den normalt gjelde for minst tolv måneder. I særlige tilfeller kan godkjenningen tilbakekalles for alltid.

Dersom godkjenningen som utrykningsinstruktør er tilbakekalt etter denne forskrift kan vedkommende heller ikke undervise ved teoriopplæring.

Kapittel 6. Opplæringen

§ 21.Obligatorisk opplæring

Obligatorisk opplæring omfatter teoretisk og praktisk undervisning i samsvar med § 24 til § 28. Eleven må ha deltatt i det minimum antall timer som er beskrevet for å få den obligatoriske opplæringen godkjent. En undervisningstime varer i 45 minutter.

Opplæringen består av fire trinn som gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Måloppnåelse i ett trinn er en forutsetning for å kunne ha godt utbytte av opplæringen i det neste trinnet.

Undervisningen skal legges til rette slik at elevene kan nå de målene som er fastsatt.

§ 22.Føreransvaret

Under opplæring til erverv av kompetansebevis som betinger utrykningskjøring anses instruktøren, eller person som er under instruktøropplæring, som fører av motorvognen. Bestemmelsene i eller i medhold av vegtrafikkloven kapittel II og § 21, § 22 og § 22a, gjelder likevel også for eleven så langt de passer.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 23.Plikt til å avbryte opplæringen

Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kompetanse til å gjennomføre opplæringen i trinn 3 og 4 på en meningsfylt måte, plikter utrykningsinstruktør å avbryte opplæringen i det aktuelle trinnet.

Dersom eleven ikke aksepterer at opplæringen avbrytes fremlegges saken for regionvegkontoret som kan fatte vedtak. Regionvegkontorets vedtak kan påklages til Vegdirektoratet.

Ved avbrutt opplæring skal kursarrangør informere eleven om disse rutinene.

§ 24.Hovedmål for opplæringen

Etter endt opplæring skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å kjøre utrykning forsvarlig og for å kunne ivareta de oppgaver som er utrykningsførerens ansvar.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre utrykning på en måte som

a)er trafikksikker
b)er tydelig og gir god samhandling
c)er effektiv og fører til god fremkommelighet for utrykningskjøretøyet
d)tar hensyn til helse, miljø og andres behov
e)er i samsvar med gjeldende regelverk.

Eleven skal også kunne utføre kontroll og tilsyn med kjøretøyet som er førers ansvar, samt ta nødvendig hensyn til passasjerer.

§ 25.Mål og timeantall for trinn 1

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha en grunnleggende forståelse for hva utrykningskjøring innebærer, kjenne til opplæringens innhold og være bevisst på de krav som stilles til utrykningsfører.

Eleven skal vite at det er nødvendig med god kompetanse i bilkjøring for å ha utbytte av opplæring i utrykningskjøring, og være motivert for å tilegne seg eller styrke denne kompetansen.

Eleven skal

a)kjenne til mål og innhold for opplæring til kompetansebevis
b)kjenne til de krav som gjelder ved erverv og fornyelse av kompetansebevis, og de lover og forskrifter som regulerer utrykningskjøring
c)drøfte hva som ligger i begrepene kjøredyktighet og utrykningskjøring
d)få demonstrert presis bilkjøring og utrykningskjøring
e)oppsummere trinn 1 og reflektere over videre læreprosess i trinn 2.

Trinn 1 er på til sammen seks undervisningstimer, hvorav minst tre av timene brukes til demonstrasjon og oppsummering. Bokstav d og e skal gjennomføres i angitt rekkefølge som avslutning av trinn 1.

Klasseromsundervisningen kan gjennomføres med inntil 15 elever. Demonstrasjonen i bil, jf. tredje ledd bokstav d, kan gjennomføres med inntil tre elever i bilen. Bokstav e skal gjennomføres som klasseromsundervisning.

§ 26.Mål og timeantall for trinn 2

Eleven skal kunne kjøre presist, tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

Eleven skal

a)ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
b)ha god kjøreteknisk ferdighet
c)ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
d)ha en kjøremåte som er sikker, effektiv, behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø og som gir god samhandling med andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen i dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og mulighet for selvstendig øving.

Som avslutning av trinn 2 skal det gjennomføres en obligatorisk veiledningstime med varighet på 45 minutter. Denne skal inneholde både praktisk kjøring og veiledningssamtale. Med utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og utrykningsinstruktøren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd. Utrykningsinstruktøren skal gi eleven en vurdering i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt læringsutbytte av opplæringen i det neste trinnet.

§ 27.Mål og timeantall for trinn 3

Eleven skal kunne kjøre utrykning på en presis, tydelig, sikker og selvstendig måte i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av kjøringen.

Eleven skal

a)kunne gjøre rede for hvilke muligheter og begrensninger mennesket har i forbindelse med utrykningskjøring
b)kunne gjøre rede for hvordan de fysiske lover virker inn på kjøretøyet og har betydning for kjøremåten
c)kjenne til og drøfte hvilken risiko utrykningskjøring kan medføre og hvordan det kan påvirkes av den enkelte fører
d)kunne gjøre rede for faremomenter og risiko ved kjøring med redusert sikt
e)ha kjennskap til og kunne utføre kontroll av utrykningskjøretøyet
f)kunne anvende grunnleggende prinsipper ved utrykningskjøring i et enkelt trafikkmiljø
g)kunne kjøre utrykning i by- og tettstedsmiljø
h)kunne kjøre utrykning på veg utenfor tettbebyggelse.

Det kan undervises med inntil tre elever i bilen. Hvis undervisningen gjennomføres med en elev i bilen skal eleven gjennomføre minst 25 timer praktisk kjøring. Hvis undervisningen gjennomføres med to elever i bilen skal hver elev gjennomføre minst 18 timer praktisk kjøring og 18 timer påsitt. Hvis undervisningen gjennomføres med tre elever i bilen skal hver elev gjennomføre minst 15 timer praktisk kjøring og 30 timer påsitt. Den teoretiske undervisningen i trinnet skal være på minst 10 timer.

§ 28.Mål og timeantall for trinn 4

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre utrykning i samsvar med hovedmålet for opplæring til kompetansebevis for utrykningsførere.

Eleven skal

a)gjennomføre et styrt utrykningsoppdrag på 45 minutter med vekt på sikkerhet og fremkommelighet
b)ut fra et gitt oppdrag planlegge kjørerute ved hjelp av kart eller vegbeskrivelse, identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i forhold til kjøreruten og egne begrensninger, samt beskrive og argumentere for ønsket atferd
c)gjennomføre et selvstendig utrykningsoppdrag på 30 minutter med vekt på sikkerhet og fremkommelighet
d)dele opplevelser og egne refleksjoner etter endt oppdrag og oppsummere hele opplæringsforløpet.

Trinn 4 er på til sammen fire undervisningstimer, hvorav minst to av timene brukes til forberedelser, refleksjon og oppsummering. Bokstav a til d skal gjennomføres i angitt rekkefølge.

Bokstav d skal gjennomføres som klasseromsundervisning med inntil 15 elever.

Kapittel 7. Utrykningsprøven

§ 29.Alminnelige bestemmelser

Utrykningsprøven består av en teoretisk og en praktisk prøve. Vegdirektoratet kan fastsette retningslinjer for innhold og vurdering av utrykningsprøven. Den teoretiske prøven skal avlegges før den praktiske prøven.

Time for teoretisk og praktisk prøve bestilles hos Statens vegvesen.

Dersom kandidaten blir tatt for juks eller forsøk på juks ved prøven, vurderes prøven til ikke bestått.

§ 30.Teoretisk prøve

Den teoretiske prøven kan avlegges når trinn tre i opplæringen er gjennomført og meldt inn. Prøven er skriftlig og må gjennomføres på norsk. Dersom 85 prosent av oppgavene er riktig besvart skal prøven vurderes som bestått. Statens vegvesen fastsetter de steder hvor teoriprøven kan gjennomføres. Vegdirektoratet utarbeider teoretiske prøver.

Hvis kandidaten har lese- og skrivevansker eller tilsvarende, kan Statens vegvesen etter dokumentert søknad gi tillatelse til tilrettelagt prøve.

Kandidaten kan bare bruke hjelpemidler godkjent av Statens vegvesen.

Ved ikke bestått teoretisk prøve kan ny prøve ikke avlegges før det har gått to uker.

Bestått teoretisk prøve er gyldig i tre år.

§ 31.Praktisk prøve

Praktisk prøve kan avlegges når all obligatorisk opplæring er gjennomført og innmeldt til Statens vegvesen sitt elektroniske register og teoretisk prøve er avlagt. Til den praktiske prøven skal det settes av 65 minutter. Prøven avlegges for en sensor oppnevnt av regionvegkontoret.

I enkelte tilfeller kan det være tilsynspersonell eller mer enn en sensor til stede i kjøretøyet under prøven. Hvis kandidaten ønsker det, og forholdene ellers ligger til rette for det, kan undervisningspersonell fra kursarrangør være med i kjøretøyet under prøven.

Prøvestrekningen utarbeides slik at kandidaten får mulighet til å vise sine ferdigheter under vekslende veg- og trafikkforhold. Den praktiske prøven vurderes i størst mulig grad som en helhet. Den praktiske prøven begynner med sensors klargjøring før prøven og avsluttes med tilbakemelding om resultatet av prøven. Sensor skal vurdere om kandidaten i tilstrekkelig grad har nådd de målene som er fastsatt for opplæringen. Kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll og kjøring i trafikk skal inngå i prøven.

Regionvegkontoret fastsetter i samråd med politiet de steder hvor praktisk prøve skal gjennomføres.

Ved ikke bestått praktisk prøve kan ny prøve ikke avlegges før det har gått fire uker.

Bestått praktisk prøve er gyldig i tre år. Praktisk prøve avlagt og bestått før bestått teoretisk prøve er gyldig i tre måneder.

Ved gjennomføring av praktisk prøve anses kandidaten som fører av motorvognen.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 32.Avbrudd av praktisk prøve

Prøven kan avbrytes og vurderes til ikke bestått hvis det oppstår en situasjon hvor sensor eller andre trafikanter må gripe inn for å unngå fare, skade eller vesentlig ulempe, og kandidaten selv skulle ha avverget situasjonen.

Inntrer driftsstopp, illebefinnende eller andre forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre prøven, kan prøven avbrytes og vurderingen utstå til ny prøve kan gjennomføres.

§ 33.Resultat av prøven

Kandidaten skal gis beskjed om resultatet av prøven umiddelbart etter at den er avsluttet. Dersom en teoretisk prøve vurderes til ikke bestått, skal kandidaten etter ønske få tilbakemelding om hvilke tema som er besvart galt.

Dersom den praktiske prøven vurderes til ikke bestått, skal kandidaten gis en skriftlig begrunnelse for vedtaket.

Kapittel 8. Kjøretøy til opplæring og prøve

§ 34.Kjøretøy til opplæring

Kjøretøy til bruk i opplæring til erverv av kompetansebevis skal være godkjent utrykningskjøretøy etter forskrift 18. januar 2002 nr. 55 om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy.

Kjøretøy til bruk i opplæring etter denne forskrift, skal være personbil med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, bredde på minst 1,5 m og minst fire sitteplasser som sikrer gode opplæringsvilkår for alle elevene. Kjøretøyet skal ha en farge lik basisfargen som vanligvis benyttes på utrykningskjøretøy brukt av politi, brannvesen eller ambulansetjeneste. Kjøretøyet skal ha en konstruktiv hastighet på minst 150 km/t og være utstyrt med dobbel betjeningsinnretning for brems.

Statens vegvesen godkjenner kjøretøy som skal brukes til opplæring etter denne forskrift. Godkjenning som lærevogn skal anmerkes i vognkortet.

Kjøretøy benyttet til opplæring som ikke medfører utrykningskjøring eller til demonstrasjon der godkjent utrykningsinstruktør selv kjører, er fritatt fra krav om dobbel betjeningsinnretning for brems, og trenger ikke godkjenning som lærevogn fra Statens vegvesen.

Under opplæring på vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal kjøretøyet bak være tydelig merket «OPPLÆRING» eller «UNDERVISNING».

0Endret ved forskrifter 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013), 17 sep 2014 nr. 1201.
§ 35.Kjøretøy til praktisk prøve

Kjøretøy til praktisk prøve skal være godkjent lærevogn, jf. § 34.

Kapittel 9. Vedlikehold av utrykningskompetanse

§ 36.Faglig vedlikehold og oppdatering

Den enkelte utrykningsfører skal til en hver tid ha den kompetanse som er nødvendig i forhold til type oppdrag og kjøretøy. Etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten plikter å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling.

§ 37.Vedlikeholdstrening

Med vedlikeholdstrening menes øving i utrykningskjøring for å holde ved like eller videreutvikle utrykningskompetanse i forhold til type oppdrag og kjøretøy i utrykningssjåførens tjeneste. Vedlikeholdstrening i utrykningskjøring skal kun forekomme i den utstrekning som er nødvendig.

Hver enkelt etat, foretak eller organisasjon skal utarbeide intern instruks for hvordan slik vedlikeholdstrening skal gjennomføres.

Vedlikeholdstrening i utrykningskjøring må tilfredsstille følgende krav

a)treningen må være godkjent av overordnet
b)godkjent instruktør, jf. § 14, skal være med og veilede under treningen
c)treningen må være i samsvar med hovedmålene i § 24
d)berørte politidistrikter skal varsles
e)treningen må loggføres og loggen oppbevares i minst 6 måneder. Loggen skal vise fører, instruktør, kjøretøy, tidspunkt, strekning og eventuelle hendelser.

Kapittel 10. Avsluttende bestemmelser

§ 38.Flytting av kurs

Av hensyn til belastningen i et område kan regionvegkontoret eller politiet innen seks uker før kursstart kreve at kurset flyttes til et annet tidspunkt eller et annet sted.

§ 39.Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat

Regionvegkontoret kan godkjenne fører av utrykningskjøretøy, utrykningsinstruktør og undervisningsansvarlig som har tilegnet seg yrkeskvalifikasjoner i annen EØS-stat gjennom utdanning eller yrkeserfaring. Dette er nærmere regulert i forskrift 6. august 2012 nr. 795 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område.

0Endret ved forskrifter 6 aug 2012 nr. 796 (i kraft 1 sep 2012), 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 40.Gebyr

For hver prøve og utstedelse av kompetansebevis hos Statens vegvesen betales gebyr etter satsene i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m § 14-2. Person som unnlater å møte til avtalt prøve må betale gebyr med mindre prøven ble avbestilt senest to virkedager før avtalt prøvetidspunkt. Gebyr må være betalt før nytt prøvetidspunkt kan bestilles.

Selv om fristen for avbestilling er utløpt kan gebyr for unnlatt oppmøte frafalles dersom det fremlegges legeattest eller annen dokumentasjon som gjør det rimelig å frafalle kravet.

§ 41.Unntak

Regionvegkontoret kan gjøre unntak fra § 8 første ledd bokstav c og § 11 første ledd bokstav e.

Regionvegkontoret kan ellers, ved enkeltvedtak, gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften når det foreligger særlig tungtveiende grunner.

Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra denne forskrift.

§ 42.Saksbehandling

For vedtak som fattes med hjemmel i denne forskrift, gjelder lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Bestemmelsene i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 14-1 om klage og samme forskrift vedlegg 1 § 7 og § 8 om utfyllende bestemmelser skal anvendes i saker om medisinske krav etter denne forskrift.

Det er adgang til å klage på utrykningsprøven, med unntak for det som gjelder sensors skjønnsmessige vurdering av den praktisk prøven, jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven § 32.

Med regionvegkontoret menes i denne forskrift Statens vegvesen Region øst.

Vegdirektoratet er klageinstans.

For søknad om godkjenning som kursarrangør etter § 9 skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være en måned. Saksbehandlingsfristen løper fra det tidspunkt Statens vegvesen har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for godkjenning av kursarrangør etter § 9.

0Endret ved forskrifter 15 des 2009 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2010), 7 mars 2017 nr. 288.
§ 43.Overgangsregler

Eksisterende godkjenninger av kursarrangører og undervisningspersonell vil fortsatt være gjeldende. Allerede godkjente kursarrangører må fornye godkjenningen, jf. § 9, innen 1. juli 2014.

§ 44.Frister for oppfyllelse av nye krav

Kravene i § 34 andre ledd må være oppfylt innen 1. juli 2014.

0Endret ved forskrift 10 april 2013 nr. 364 (i kraft 1 juli 2013).
§ 45.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2009.

§ 46.Opphevelse

Forskrift 9. oktober 2001 nr. 1152 om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy oppheves ved denne forskrifts ikrafttredelse.