Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

DatoFOR-2009-06-12-640
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse12.06.2009
Sist endretFOR-2014-05-14-639 fra 01.06.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-08-28-103-§10
Kunngjort16.06.2009   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til org. fra Norsk Tipping

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 2009 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (pengespilloven) § 10. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet (nå Kulturdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 aug 2013 nr. 958, 14 mai 2014 nr. 639.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tilskudd til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner og foreninger fra spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS.

§ 2.Omfanget av tilskuddet

Samlet tilskudd utgjør 18 % av det årlige overskuddet fra spillevirksomheten i Norsk Tipping.

Tilskuddet regnes som frie midler innenfor de rammer som følger av organisasjonens godkjennelse etter lotteriloven.

Tilskuddsordningen gjelder utbetalinger fra og med året 2014 til og med året 2017.

0Endret ved forskrift 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Beregning av tilskudd - automatorganisasjoner

Tilskudd beregnes på bakgrunn av den enkelte organisasjons andel av det samlede overskuddet fra gevinstautomater i 2001. Tilskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner inntil kr 616 500 000 fordeles som følger:

Organisasjon%
Norges Røde Kors34,9
Redningsselskapet21,5
Handikapforbundet3,3
Kreftforeningen11,2
LHL1,9
Blindeforbundet3,0
Flyktninghjelpen1,6
Redd Barna1,8
Nasjonalforeningen for folkehelsen1,1
Norsk Folkehjelp2,6
Totalt 10H82,9 %
Til øvrige automatorganisasjoner17,1 %
Totalt100 %

Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og Nasjonalforeningen for folkehelsen får utbetalt sin andel uten søknad. Øvrige automatorganisasjoner må søke om tilskudd etter reglene i § 4.

0Endret ved forskrift 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft 1 jan 2014).
§ 4.Automatorganisasjoner som kan søke tilskudd

Tilskudd kan bare søkes av humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner som mottok inntekter fra lovlig oppstilte gevinstautomater i 2002, og som var godkjent som lotteriverdig organisasjon av Lotteritilsynet etter tidligere § 10 i lotteriloven jf. lovens § 5. For å få tilskudd må organisasjonen fortsatt være godkjent og oppfylle de krav som ble stilt for å kunne bli godkjent. Organisasjoner som har blitt godkjent på nytt, må ha fått ny godkjenning før 1. januar det året det søkes tilskudd for.

Likt med gevinstautomater regnes også lotteriautomat og varegevinstautomat.

Organisasjoner som nevnt i § 3 andre ledd, første punktum og organisasjoner som er tilknyttet disse, er dermed ikke søknadsberettiget. Det samme gjelder organisasjoner tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Søknad om tilskudd avgjøres av Lotteritilsynet.

0Endret ved forskrift 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft 1 jan 2014).
§ 5.Restbeløp og avkortning

Dersom det totale dokumenterte søknadsbeløpet fra søknadsberettigede organisasjoner som nevnt i § 4 er mindre enn størrelsen på det samlede tilskuddet etter at organisasjoner som nevnt i § 3 andre ledd, første punktum har fått tilskudd, vil gjenstående beløp bli fordelt til organisasjoner som oppfyller vilkår som nevnt i § 6a.

Dersom det totale dokumenterte søknadsbeløpet fra søknadsberettigede organisasjoner som nevnt i § 4 overstiger størrelsen på det samlede tilskuddet etter at organisasjoner som nevnt i § 3 andre ledd har fått tilskudd, vil alle dokumenterte søknadsbeløp bli avkortet med samme prosentsats.

0Endret ved forskrifter 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft straks og 1 jan 2014, 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 6.Søknad om tilskudd etter § 4

Søknaden skal fremsettes på eget skjema og sendes Lotteritilsynet innen 1. juni. Det vil normalt ikke bli gitt fristutsettelse eller oppreisning for fristoversittelse. Søknaden gjelder for ett år av gangen.

Søknaden skal inneholde

a)kopi av siste godkjente årsberetning (for å dokumentere virksomheten i organisasjonen).
b)dokumentasjon for hvilke inntekter organisasjonen mottok fra gevinstautomater i 2001. Organisasjonens regnskap for 2001 godtas såfremt det viser organisasjonens inntekter fra gevinstautomater.
c)Dersom regnskapet fra 2001 ikke klart viser organisasjonens inntekter fra gevinstautomater, skal søknaden i tillegg inneholde kopi av årsoppgjør fra automatentreprenør eller bankkontoutskrift som dokumenterer samlet overføring av inntekter fra gevinstautomater til organisasjonen.

Bestemmelsene i andre ledd punkt b og c gjelder ikke organisasjoner som fikk tilsendt foreløpig tilskuddsbrev i 2004 eller som i 2008 fikk tildelt kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater. Disse organisasjonene trenger ikke å dokumentere inntektene fra gevinstautomater i 2001 på nytt.

0Endret ved forskrift 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 6a.Vilkår for organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001

En organisasjon er tilskuddsberettiget dersom samtlige vilkår i a) til e) nedenfor er oppfylt. Organisasjonen må være:

a)godkjent som lotteriverdig organisasjon av Lotteritilsynet. Godkjenning må foreligge før 1. januar året tilskudd utbetales.
b)registrert i Frivillighetsregisteret under minst en av følgende kategorier:
1.ICNPO 3400 andre helsetjenester,
2.ICNPO 4100/4200 sosiale tjenester/krisehjelp og støttearbeid,
3.ICNPO 5100/5200 natur- og miljøvern/dyrevern, eller
4.ICNPO 7100 interesseorganisasjoner.

Organisasjonen må kunne vise til at en sentral del av virksomheten faller inn under minst en av kategoriene 1 til 4. Kategoriinndeling skjer i henhold til klassifikasjonsskjema utarbeidet av departementet, jf. § 4 i forskrift 15. oktober 2008 nr. 1214 til lov om register for frivillig virksomhet. Departementet kan fastsette nærmere regler om krav til registrering i de ulike kategoriene. Følgende organisasjoner skal likevel ikke motta tilskudd:

i.barne- og ungdomsorganisasjoner,
ii.politiske partier, og
iii.lukkede organisasjoner.
c)andreorientert, dvs. produsere goder eller tjenester for utenforstående.
d)landsdekkende, med formål og aktivitet av nasjonalt omfang utover det regionale og lokale. Det er kun sentralorganisasjonen som vil være søknadsberettiget.
e)ikke-fortjenestebasert, med frivillig innsats som en viktig del av virksomheten jf. forskrift 6. mai 2011 nr. 5771 om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner § 7 femte og sjette ledd.

I tvilstilfeller avgjør Lotteri- og stiftelsestilsynet om en organisasjon oppfyller vilkårene for å bli tilskuddsberettiget.

0Tilføyd ved forskrift 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft 1 jan 2014).
1Forskriften er opphevet, se forskrift 15. april 2013 nr. 386 (Lovdatas anm.).
§ 6b.Beregning av tilskudd til organisasjoner som ikke hadde automatinntekter i 2001

Tilskudd til fordeling til organisasjoner som oppfyller kriteriene i § 6a utgjør 18 % av det årlige overskuddet fra spillevirksomheten i Norsk Tipping med fradrag for det beløp som fordeles etter § 3 første ledd, samt eventuelt beløp etter § 5 første ledd.

Tilskudd fordeles av Lotteritilsynet etter søknad. Søknadsfrist er 1. september hvert år.

Tilskuddet fordeles mellom organisasjonene etter følgende formel:

sf-20090612-0640-01-01.png

Fordelingsgrunnlag for den enkelte søker består av sentralleddets driftskostnader i henhold til forrige års regnskap, med følgende fradrag:

a)kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten,
b)kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet,
c)øvrige lønnskostnader til personell stasjonert i utlandet og
d)totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v., herunder frivillige organisasjoner som på vegne av kommune eller fylkeskommune produserer helse-, undervisnings- eller sosiale tjenester som kommune eller fylkeskommune er lovpålagt å utføre.
0Tilføyd ved forskrift 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft 1 jan 2014), endret ved forskrift 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 7.Vedtak om foreløpig tilsagn

Vedtak om foreløpig tilsagn om tilskudd skal sendes hver enkelt søker som oppfyller vilkårene for tilskudd.

§ 8.Klageadgang

Vedtak om en organisasjon oppfyller vilkårene i § 6a for å bli tilskuddsberettiget, foreløpig tilsagn, avslag, beslutning om avvisning og vedtak om midlertidig stans i utbetaling eller krav om tilbakebetaling, jf. § 11, anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages etter lovens kapittel VI. Lotterinemnda er klageinstans for Lotteritilsynets vedtak.

Prosentvis avkortning av tilskudd på grunn av at det totale søknadsbeløpet overstiger størrelsen på det samlede tilskudd etter § 2, anses ikke som et avslag. En slik avkortning kan ikke påklages.

0Endret ved forskrift 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 9.Endelig tilsagnsbrev

Etter at alle søknadene er behandlet, sender Lotteritilsynet endelig tilsagn om tilskudd til hver enkelt søker som oppfyller vilkårene for tilskudd.

Endelig tilsagn om tilskudd kan ikke påklages.

§ 10.Utbetaling

Tilskudd utbetales i fjerde kvartal det året det søkes tilskudd, etter endelig fordeling.

Tilskudd til organisasjonene som nevnt i § 3 andre ledd, første punktum utbetales årlig i andre kvartal.

Eventuell utbetaling etter gjennomført klagebehandling skjer av rammen for året endelig vedtak i klagesaken ble fattet.

0Endret ved forskrifter 9 aug 2013 nr. 958 (i kraft 1 jan 2014), 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 11.Opplysningsplikt, midlertidig stans i utbetaling og krav om tilbakebetaling

Lotteritilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt.

Lotteritilsynet kan når som helst kreve framlagt opplysninger som er av betydning for søknaden. En organisasjon plikter straks å melde fra til Lotteritilsynet dersom den blir oppmerksom på at en søknad inneholder ufullstendige eller uriktige opplysninger, eller at uberettiget tilskudd er utbetalt.

Lotteritilsynet kan gjøre vedtak om midlertidig stans i utbetaling av tilskudd til organisasjoner som ikke overholder kravene i § 11a og organisasjoner som er under gransking for misbruk av denne eller andre statlige støtteordninger.

Dersom det er gitt tilskudd på uriktig eller ufullstendig grunnlag, kan vedtak om tilskudd endres og det uriktig utbetalte beløpet kreves tilbakebetalt med tillegg av renter.

Dersom tilskudd ikke er utbetalt, men tilsagn om tilskudd er gitt, kan tilskudd tilsvarende det uberettigede beløpet holdes tilbake eller bortfalle. Ved manglende tilbakebetaling vil organisasjonen ikke være søknadsberettiget før tilbakebetaling er foretatt. Krav om tilbakebetaling er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Endret ved forskrift 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 11a.Organisasjoner som har økonomisk virksomhet

Tilskudd utbetalt etter denne forskrift skal ikke kryssubsidiere økonomisk virksomhet eller vri eller true med å vri konkurransen i EØS-området. Begrepet økonomisk virksomhet skal fortolkes i samsvar med foretaksdefinisjonen etter EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Tilskuddsmottakere som har både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet skal ha separate regnskap for disse virksomhetene. Mottakerne må ha interne retningslinjer som sikrer at felleskostnader fordeles på en forholdsmessig måte mellom den økonomiske virksomheten og den ikke-økonomiske virksomheten. Transaksjoner mellom den økonomiske og ikke-økonomiske virksomheten skal baseres på forretningsmessige vilkår. Eventuelt overskudd fra den økonomiske virksomheten skal i sin helhet tilbakeføres til den ikke-økonomiske virksomheten.

Organisasjoner som mottar tilskudd etter denne forskrift som overstiger terskelen for bagatellmessig støtte skal årlig få utarbeidet en revisorrapport som med høy grad av sikkerhet bekrefter at kravene i andre ledd er oppfylt.

Reglene i andre og tredje ledd gjelder ikke organisasjoner som har økonomisk virksomhet og mottar statlig støtte under terskelen for bagatellmessig støtte i EØS-avtalen. For disse organisasjoner gjelder EØS-avtalens regler for bagatellmessig støtte, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak frå notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

0Tilføyd ved forskrift 14 mai 2014 nr. 639 (i kraft 1 juni 2014).
§ 12.Straff

Overtredelse av forskriften straffes etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 15.

§ 13.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft straks.

For 2009 fastsetter Lotteritilsynet særskilt frist for innsending av søknader etter § 6.