Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting

DatoFOR-2009-06-17-657
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2016-06-21-756 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2008-06-19-711
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort19.06.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 890, 19 juni 2012 nr. 597, 30 mai 2013 nr. 623, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 734, 12 juni 2014 nr. 774, 21 juni 2016 nr. 756.

§ 1.Formål

Tilskudd ved frakt av reinslakt skal bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og tamreinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 623 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Vilkår

Tilskudd kan gis til den som bærer kostnadene for frakt av levende rein i perioden 15. august t.o.m. 31. oktober. Videre kan det gis tilskudd til den som bærer kostnadene for frakt av slakteskrotter i perioden 15. august t.o.m. 31. mars.

For at tilskudd skal kunne innvilges etter denne forskrift må

a.Reinsdyret være fraktet minst 50 kilometer, enten fra samlingsgjerdet til godkjent slakteri, eller fra godkjent slakteri til videreforedlingsanlegg,
b.reinsdyret slaktes på et godkjent slakteri,
c.den som slakter rein oppfylle de krav som stilles til rapportering i gjeldende forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning,
d.frakt av levende rein utføres til nærmeste slakteri.
0Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 623 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 734 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Beregning av tilskudd

For frakt av levende rein og frakt av skrotter i perioden 15. august t.o.m. 31. oktober er tilskuddssatsen kr 40 pr. dyr.

Tilskuddssatsen for frakt av skrott i perioden 1. november t.o.m. 31. mars er kr 30 pr. dyr.

Det kan ikke gis mer enn ett tilskudd pr. reinsdyr.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 597, 30 mai 2013 nr. 623 (i kraft 1 juli 2013), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Krav til søknad

Søknad om frakttilskudd skal sendes til Landbruksdirektoratet på særskilt skjema innen den 15. i måneden etter at fraktoppdraget er utført.

Som vedlegg til søknaden kreves for øvrig den dokumentasjon som Landbruksdirektoratet finner nødvendig av hensyn til forvaltning og kontroll.1

0Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 890 (i kraft 1 juli 2010), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
1Jf. forskrift om rapportering av slaktet rein § 6.
§ 5.Saksbehandling

Landbruksdirektoratet avgjør søknaden og anviser tilskuddet til utbetaling.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 7.Retting av feilutbetalinger

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 734 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Avkorting mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til Reindriftsmyndighetenes vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 9.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 7 eller avkorting etter § 8, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra offentlige myndigheter som utspringer av ordninger over reindriftsavtalen kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 10.Klageadgang

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

0Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2008 nr. 711 om tilskudd ved frakt av reinslakt.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 9).