Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

DatoFOR-2009-06-17-659
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2016-06-21-740 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2008-06-19-706
Gjelder forNorge
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort19.06.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om tilskudd til avløsning i reindrift

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 891, 19 juni 2012 nr. 595, 30 mai 2013 nr. 624, 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774, 21 juni 2016 nr. 740.

§ 1.Formål

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap/fødsel og for å styrke kvinnenes stilling i reindriften.

§ 2.Generelle vilkår for tilskudd

Tilskudd etter denne forskriften kan ytes ved avløsning i siidaandeler som har rett til tilskudd etter gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.1

Tilskuddet ytes kun til leder av siidaandel og ektefelle/samboer.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 624 (i kraft 1 juli 2013).
1Jf. forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag § 2.
§ 3.Krav til arbeidsforhold og avløser

Avløsning må ordnes som et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold.

Avløser skal være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt i siidaandelen eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt i siidaandelen.

§ 4.Utgifter som kan bli refundert

Tilskudd til avløsing kan bare ytes til dekning av faktiske utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Dette forutsetter at utgiftene er innberettet til kommunekassereren.

§ 5.Tilskuddsgrunnlag

Kun dokumenterte utgifter til avløsing utgjør tilskuddsgrunnlaget. Maksimalt ytes kr 60 000,- per siidaandel per svangerskap/fødsel.

§ 6.Tidsbegrensning

Det kan ytes tilskudd til avløsning for mor og far innenfor et tidsrom på 24 uker før fødsel og inntil tre år etter fødsel.

Den som benytter avløser må ha vært registrert i siidaandelen driftsåret før fødselen for å være berettiget tilskudd.

Dersom barnet dør eller foreldrene ikke har omsorg for barnet kan det ytes tilskudd for tidsrommet før fødselen og inntil seks uker etter fødselen.

0Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 891 (i kraft 1 juli 2010), 19 juni 2012 nr. 595 (i kraft 1 juli 2012).
§ 7.Krav til søknad

Søknaden om avløsertilskudd må være sendt inn senest 12 måneder etter avløsning har funnet sted.

Søknad om tilskudd til avløsing sendes Landbruksdirektoratet for behandling. Vedlagt søknad skal det sendes kvitteringer for betalt arbeidsgiveravgift, kvittering for utbetalt lønn, betalt skattetrekk eller frikort og betalte feriepenger.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 595 (i kraft 1 juli 2012), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 740 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8.Kontroll og tilbakebetaling

Landbruksdirektoratet kan foreta kontroll av oppgitte opplysninger og av dokumentasjon. Landbruksdirektoratet kan kreve hele eller deler av utbetalt tilskudd tilbakebetalt dersom vesentlige forutsetninger for tilskuddet viser seg å ikke være oppfylt.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 740 (i kraft 1 juli 2016).
§ 9.Klageadgang

Landbruksdirektoratets vedtak kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

0Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 740 (i kraft 1 juli 2016).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2008 nr. 706 om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel.