Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

DatoFOR-2009-06-17-959
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse07.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2006-01-31-102-§1-3, FOR-2006-01-31-102-§2-4, LOV-2005-04-01-15-§6-4
Kunngjort07.07.2009   kl. 14.00
Rettet15.09.2009 (Tittel endret)
KorttittelForskrift om stipendiater ved NTNU

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved NTNU 17. juni 2009 med hjemmel i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat § 1-3 fjortende ledd og § 2-4, jf. lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 6-4 fjerde ledd.

Retningslinjer for stipendiaters pliktarbeid

§ 1.Om pliktarbeid

Normal åremålsperiode for stipendiater er fire år med 25 prosent pliktarbeid. Ansettelsesperioden skal omfatte tre år med rein forskerutdanning, jf. departementets forskrift § 1-3 (3). Basert på en vurdering av tilgjengelig finansiering og passende arbeid, kan arbeidsgiver likevel velge å tilby bare tre års ansettelse. Så langt det er mulig og stipendiaten selv ønsker det, bør også eksternfinansierte stipendiater tilbys en ordning med pliktarbeid.

§ 2.Pliktarbeidets innhold

Pliktarbeid utenom forskningsarbeidet bør så vidt mulig ha relevans for doktorgradsutdanningen. Administrative plikter begrenses og bør normalt ikke utgjøre mer enn ti prosent av den samlete arbeidstid på årsbasis, jf. departementets forskrift § 1-3 (13).

Pliktarbeid bør gi relevant og variert kompetanse for en framtidig karriere i akademia, samfunns- og næringsliv. Eksempler på relevant pliktarbeid:

-Bidra i undervisning, laboratorie- og øvingsundervisning, veiledning og eksamensarbeid innen stipendiatens kompetanseområder.
-Gi opplæring i bruk og drift av forskningsinfrastruktur.
-Delta i formidlings-, utstillings- og samlingsarbeid.
-Forskningsadministrativt arbeid i forbindelse med organisering av faglige konferanser eller bistand til utarbeidelse av forskningsprosjektsøknader.
-Universitetspedagogisk kurs, HMS-opplæring og lignende som anses nødvendig for utførelsen av pliktarbeidet.

Lovpålagte valgte verv i universitetets styrer og råd, samt pålagt utvalgsarbeid uten særskilt honorar, godkjennes som pliktarbeid. For stipendiater uten pliktarbeid godkjennes slike verv og utvalgsarbeid som lønnet forlengelse i tid dersom samlet møte- og forberedelsestid utgjør mer enn to uker. Det kan samlet maksimalt godkjennes 3 måneders pliktarbeid for ovennevnte oppgaver. Styreverv i arbeidstakerorganisasjon eller i stipendiatenes interesseorganisasjon godkjennes med ett månedsverk. Eventuelle forlengelser finansieres av det nivå som har vervet eller utvalgsarbeidet. Dersom det gis særskilt honorar for verv eller utvalgsarbeid, har stipendiaten rett til permisjon eller forlengelse uten lønn.

§ 3.Fordeling og kontroll med pliktarbeidets omfang

Pliktarbeidets innhold og fordeling i tilsettingsperioden fastsettes av arbeidsgiver (instituttleder) i samråd med stipendiat og veileder. Fastsatt plan for pliktarbeidet oppdateres årlig med status for utført og planlagt pliktarbeid.

Oppdatert plan for pliktarbeidet vedlegges stipendiatens årlige framdriftsrapport i forskerutdanningen.

Pliktarbeid bør fordeles slik at det siste året kan brukes til rein forskerutdanning. Dersom det likevel er nødvendig å legge pliktarbeid til det siste året, bør dette begrenses til 10 %.

Stipendiatens pliktarbeid godskrives i henhold til faktisk medgått arbeidstid eller fakultetets/instituttets normer. For originalforelesninger gis stipendiater 50 % ekstra uttelling i forhold til normert tid for vitenskapelig ansatte. Det kan etter individuell vurdering også gis ekstra uttelling for andre særlig tidkrevende oppgaver.

Det er arbeidsgivers ansvar å påse at stipendiater ikke pålegges mer enn ett årsverk pliktarbeid i løpet av fireårsperioden og å begrense bruk av stipendiater i vikariater og andre prosjekter som kan forsinke progresjonen i forskerutdanningen.

Ansettelsesforhold

§ 4.Permisjon og forlengelse

Avgjørelse om forlengelse av ansettelsesperioden fattes av ansettelsesorganet jf. departementets forskrift § 2-3 (4). Ved NTNU er slik avgjørelsesmyndighet delegert til dekanus.

Det kan gis permisjon for å gå inn i kortvarig vikariat i undervisnings- og forskerstilling, utenlandsstipend og liknende når dette kan skje uten å redusere framdriften med mer enn et halvt år. I slike tilfeller kan ansettelsesperioden forlenges tilsvarende, jf. departementets forskrift § 2-3 (3). Permisjon som ikke er lov- eller avtalefestet, er ingen rettighet og avgjøres av ansettelsesorganet i hvert enkelt tilfelle. Slik permisjon kan bare gis når veileder finner dette faglig forsvarlig, justert plan for gjennomføring av forskerutdanningen foreligger, og instituttleder finner dette bemanningsmessig og økonomisk akseptabelt.

Fravær som skal gi grunnlag for forlengelse av ansettelsesperioden må utgjøre minst to sammenhengende uker, jf. departementets forskrift § 2-3 (5). Dette inkluderer lov- og avtalefestet permisjon som innebærer redusert stillingsandel eller arbeidstid, dersom samlet fravær i antall timer utgjør mer enn to uker (eks. ammepermisjon, redusert arbeidstid ved egen sykdom eller ved omsorg for barn og nær familie).

For stipendiater kan ansettelsesorganet i særskilte tilfeller gi forlengelse av ansettelsesperioden for forhold som har vært til hinder for progresjonen i forskerutdanningen. Slike forhold kan være særlige omsorgsbelastninger og uforutsette hindringer av arbeidsmessig art som ikke kan lastes stipendiaten. Når slike forhold medfører forsinkelse, kan det gis forlengelse av ansettelsesperioden, forutsatt at stipendiaten vil kunne fullføre forskerutdanningen innen forlengelsestidas utløp, jf. departementets forskrift § 2-3 (6). Det kan gis forlenget ansettelsestid utover lov- og avtalefestet permisjon på inntil tre måneder etter lengre fravær knyttet til personlige helsemessige påkjenninger (eks. svangerskap, fødsel og spedbarnsomsorg). Eventuell forlengelse på særlig grunnlag skal anbefales av veileder og institutt og godkjennes av fakultetet.

Det enkelte fakultet er ansvarlig for å sikre at midler blir avsatt til finansiering av ekstraordinære kostnader ved forlengelse relatert til lov- og avtalefestet permisjon.

Ansettelsesforholdet opprettholdes ved lov- og avtalefestet permisjon. Dersom ansettelsesperioden utløper under permisjon, skal stipendiaten gis mulighet til å sluttføre stipendiatperioden etter endt permisjon.

NTNU-ansatte stipendiater skal likebehandles med hensyn til permisjon og forlengelse uavhengig av finansieringskilde.

§ 5.Ansettelsessted

Stipendiater ansettes ved det fakultet vedkommende tas opp på doktorgradsprogram, normalt ved det fakultet kandidaten har sin hovedveileder og sin daglige arbeidsplass. Dette fakultetet har arbeidsgiveransvar for stipendiaten. Vitenskapsmuseet har rett til å utlyse og ansette egne stipendiater. Disse tas normalt opp på relevant doktorgradsprogram ved NTNU.

Dersom stipendiaten har arbeidssted ved annet fakultet eller eksternt, avtaler partene hvordan nødvendig utstyr og driftsmidler skal finansieres og stilles til rådighet for stipendiaten.

Pliktarbeid disponeres av det fakultet som stipendiaten er ansatt ved og normalt av det institutt hvor stipendiaten har sitt arbeidssted. For stipendiater tilknyttet program eller senter kan dekanus fastsette andre vilkår for disposisjon av pliktarbeidet.

§ 6.Ansettelsesvilkår og maksimal ansettelsesperiode

Ansettelsesperioden kan ikke gå ut over maksimal studietid i henhold til NTNUs Phd-forskrift § 7 nr. 1. Maksimal studietid etter Phd-forskriften er 6 år fra dato for vedtak om opptak på doktorgradsprogram til dato for innlevering av avhandling til bedømmelse fratrukket pliktarbeid og permisjoner. Permisjon fra stilling regnes som permisjon fra doktorgradsprogram.

Ansettelsesperioden begrenses til tre måneder etter disputas. Disse tre månedene forutsettes brukt til publisering av forskningsresultater og utvikling av nye forskningsprosjekter.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet seinest tre måneder etter tiltredelse. Frist for opptak til doktorgradsprogram må framgå av arbeidsavtalen. Videre må det framgå når endelig plan for forskerutdanningen skal være framlagt. Planen skal navngi hvem som har faglig veiledningsplikt for stipendiaten. Dersom opptaksavtale ikke foreligger innen den tidsfrist som framgår av arbeidsavtalen, kan det gi grunnlag for arbeidsgiver å vurdere å heve arbeidsavtalen, jf. departementets forskrift § 1-3 (8).

Med dette forstås at stipendiaten skal være opptatt på doktorgradsprogram i henhold til NTNUs Phd-forskrift § 5 nr. 1 seinest tre måneder etter tiltredelse i stillingen som stipendiat. Dersom stipendiaten ikke oppfyller vilkårene for opptak til doktorgradsprogram ved NTNU, faller grunnlaget for ansettelsen bort og ansettelsesforholdet avsluttes i henhold til tjenestemannslovens bestemmelser.