Forskrift om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)

DatoFOR-2009-06-18-666
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2011-07-13-781
EndrerFOR-1987-03-17-175
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort19.06.2009   kl. 14.30
KorttittelBemanningsforskriften 2009

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 18. juni 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 15, § 16, § 43 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Endringer: Endret ved forskrift 13 juli 2011 nr. 781.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse og lasteskip med en bruttotonnasje på 50 og derover, med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

For skip som kun anvendes i opplærings- og undervisningsøyemed og skip i los- eller redningstjeneste kommer forskriften bare til anvendelse i den utstrekning dette er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i det enkelte tilfelle.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)bruttotonnasje: Bruttotonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer 1969 med senere endringer, slik denne tonnasje er angitt i fartøyets målebrev. For fartøy som har en nasjonal bruttotonnasje anført i anmerkningsrubrikken, er det den nasjonale tonnasje som skal legges til grunn
b)fartsområde: For inndeling av fartsområder gjelder det som er fastsatt i forskrift 4. november 1981 nr. 3793 om fartsområder og forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart, kapittel 2 om passasjerskipklasser
c)forpleining: Arbeid og tjenester i forbindelse med personers underbringelse om bord
d)fremdriftsmaskineriets effekt: Den totale maksimale kontinuerlige merkeytelsen i kilowatt av skipets samlede hovedfremdriftsmaskineri som er angitt på skipets registreringsbevis eller annet offisielt dokument (1 kW = 1,36 HK)
e)hurtiggående passasjerskip:
1.utenriks fart: Passasjerskip som etter sitt sertifikat kan føre mer enn 12 passasjerer, og som er i stand til å oppnå en hastighet i meter pr. sekund (m/s) som er lik eller større enn: 3.7 Ñ0.1667

der:

Ñ = deplasement tilsvarende konstruksjonsvannlinjen (m³ )

2.innenriks fart: Passasjerskip som nevnt i nr. 1 og som kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.
f)lasteskip: Ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter eller fritidsfartøy
g)passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlige sertifikat til å føre passasjerer.
§ 3.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 4.Begjæring og dokumentasjon
(1) Rederiet skal sende begjæring om bemanningsoppgave til Sjøfartsdirektoratet. Begjæringen skal inneholde følgende dokumentasjon på kontrollskjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet
a)begrunnet forslag til sikkerhetsbemanning ved operasjon av fartøyet, jf. § 8 og § 9. Forslaget settes opp i tabellform med bruksområder og farvann. Tabellen skal inneholde stillingsbetegnelser med tilhørende sertifikater og kvalifikasjonsbevis i henhold til forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger
b)dokumenterte synspunkter fra skipsfører og tillitsmannsapparatet. Dersom det ikke er mulig å innhente disse synspunktene fra tillitsmannsapparatet skal synspunktene fra skipsfører komme frem
c)evakueringsanalyse for passasjerskip.
(2) Sjøfartsdirektoratet kan kreve tilleggsdokumentasjon innenfor de områder som er angitt i første ledd.
(3) Oversikt over dokumentasjonen mv. skal alltid finnes om bord.
0Endret ved forskrift 13 juli 2011 nr. 781.
§ 5.Sakkyndig råd - Rådet for maritime sertifikater og bemanning

Sjøfartsdirektoratet kan bestemme at saker av prinsipiell betydning blir forelagt Rådet for maritime sertifikater og bemanning.

§ 6.Arbeidstid, hviletid og arbeidstidsordninger

Arbeidstiden og hviletiden skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om arbeidstid og hviletid i lov, forskrift og gyldig tariffavtale.

§ 7.Fastsettelse av sikkerhetsbemanning

Hvert enkelt skip skal ha sikkerhetsbemanning fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, med bestemte stillingsbetegnelser og kvalifikasjonskrav mv. som er nødvendig for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet og hindre forurensning av det marine miljø.

§ 8.Forslag til sikkerhetsbemanning
(1) Rederiet skal foreslå den sikkerhetsbemanning (safe manning) som er nødvendig for å ivareta skipets og de ombordværendes sikkerhet, samt hindre forurensning av det marine miljø.
(2) Det innsendte forslaget til sikkerhetsbemanning skal baseres på
a)sikkerhetsstyringssystem
b)risikoanalyse
c)evakueringsanalyse, for skip som har krav til det
d)organisasjonsplan
e)stillingsinstruks for hver stilling i organisasjonen
f)skipets tekniske standard, type, størrelse og fartsområde
g)maskineriets fremdriftseffekt
h)alternering
i)stillingskombinasjoner eller/og overlappende kompetanse
j)arbeidsordning som skal legges til grunn i det enkelte tilfelle
k)passasjerantall.
(3) Den sikkerhetsbemanning som foreslås skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker operasjon av skipet, herunder
a)vakthold både på sjøen og ved landligge, samt sikkerhets- og beredskapsøvelser
b)operasjon og vedlikehold av sikkerhetskritiske driftssystemer, herunder fremdriftsmaskineri og rednings- og beredskapssystemer
c)operasjon og vedlikehold av teknisk utstyr på bro og i maskinrom, samt andre kontrollrom
d)operasjon og vedlikehold av internt og eksternt kommunikasjonsutstyr
e)vedlikehold av kritiske komponenter
f)forpleining av besetning, samt påbudt renhold
g)ankring og fortøyning, samt klargjøring av skipet før reisen
h)maritime operasjoner som navigasjon, manøvrering, stabilitet med mer
i)overvåke lasting og lossing, sikring og plassering av last (farlig last osv.)
j)førstehjelp, skadebehandling og medisinsk bistand
k)sikkerhetsopplæring og annet sikkerhetsarbeid, herunder de oppgavene som følger av forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger
l)familiarisering av nye besetningsmedlemmer
m)føre tilsyn med inntak av bunkers, proviant og forråd
n)øvrige operasjoner av betydning for sikkerhetsbemanningen.
(4) Det skal legges til rette for størst mulig trivsel om bord både i arbeid og fritid. Det skal også tas hensyn til den administrative arbeidsbelastningen som rapportering i henhold til sikkerhetsstyringssystemet, lover og forskrifter pålegger skipets besetning.
(5) Sikkerhetsbemanningen for ferger tilknyttet det nasjonale veisambandet skal i tillegg vurderes etter samband, tonnasje og kapasitet.
0Endret ved forskrift 13 juli 2011 nr. 781.
§ 9.Minstekrav til sikkerhetsbemanning
(1) På skip med største lengde på 15 meter og derover eller på skip som i henhold til målebrev utstedt før 16. desember 1983 er på 25 brutto register tonn eller derover, skal den som tjenestegjør som skipsfører eller dekksoffiser ha sertifikat i henhold til skipssikkerhetsloven § 16.
(2) På skip hvor fremdriftsmaskineriets effekt er på 750 kW eller mer, skal den som tjenestegjør som maskinoffiser ha sertifikat i henhold til skipssikkerhetsloven. Sjøfartsdirektoratet kan i det enkelte tilfelle kreve sertifikat for å gjøre tjeneste som maskinoffiser på skip med mindre fremdriftsmaskineri enn nevnt i første punktum, dersom skipets type, virksomhet, type maskineri, dets tekniske utstyr, fartsområde, operasjonsområde eller andre spesielle sikkerhetsmessige forhold gjør det nødvendig.
(3) Maskinoffiser kreves ikke på hurtiggående passasjerskip i innenriks fart med flermotoranlegg hvor fremdriftsmaskineriets effekt er mindre enn 1.500 kW og hvor det er minst to uavhengige maskinrom.
§ 10.Bemanningsoppgave
(1) Skip omfattet av denne forskriften skal være utstyrt med en bemanningsoppgave som inneholder opplysninger om bemanningens størrelse, sammensetning, kvalifikasjonskrav og om operasjons- eller fartsområde, jf. § 8 og § 9.
(2) Bemanningsoppgaver utstedt av Sjøfartsdirektoratet før denne forskriftens ikrafttredelse gjelder inntil ny bemanningsoppgave er utstedt og tatt i bruk i henhold til denne forskriften.
(3) Bemanningsoppgaven skal være oppslått om bord på en slik måte at alle ombordværende uten vanskelighet kan gjøre seg kjent med innholdet. Det samme gjelder ethvert annet offentlig dokument referert til i bemanningsoppgaven.
(4) Før sikkerhetsbemanning fastsettes skal alle nødvendige opplysninger innsendes til Sjøfartsdirektoratet, jf. § 4. I den forbindelse skal det blant annet angis om det tas sikte på konvensjonelle stillingskategorier, alternering eller skipsmekanikere, jf. § 8, § 9 og § 11.
§ 11.Mangelfull sikkerhetsbemanning

Dersom bemanningen ikke oppfyller kravene til fastsatt sikkerhetsbemanning kan skipet ikke gå fra havn med mindre det dreier seg om en kort reise hvor de angitte funksjoner i § 8 tredje ledd blir ivaretatt og under forutsetning av at arbeidsordningen og bestemmelser om hviletiden ikke blir berørt. I slike tilfeller skal avvik fra fastsatt bemanning innføres i skipets dagbok. Sjøfartsdirektoratet skal informeres ved utdrag av dagboken.

§ 12.Tilleggsbemanning
(1) Rederiet og skipsføreren skal for å sikre forsvarlig bemanning utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og bestemmelser i forskriften her, herunder vurdere om det er nødvendig med tilleggsbemanning. Tilleggsbemanning er den ekstra bemanning rederiet i samarbeid med skipsføreren finner det nødvendig å ha om bord for å kunne utføre operasjoner som ikke kan ivaretas av sikkerhetsbemanningen alene uten å redusere sikkerhetsnivået for skipet og de ombordværende. Skipsføreren skal melde fra til rederiet dersom det er behov for tilleggsbemanning.
(2) Spørsmålet om eventuell tilleggsbemanning avgjøres av rederiet i samråd med skipsføreren. Før avgjørelse treffes skal det innhentes uttalelse fra den øvrige skipsledelse (overstyrmann, maskinsjef, førstemaskinist og forpleiningssjef), tillitsmannsapparatet og skipets verne- og miljøutvalg. Ved vurderingen av eventuell tilleggsbemanning skal det særlig legges vekt på i hvilken utstrekning besetningen tiltenkes andre oppgaver enn slike som er forutsatt i § 8.
(3) Skipets sikkerhets- og tilleggsbemanning skal være tilstrekkelig stor i forhold til alle oppgaver som utføres av skipets besetning i tilknytning til skipets drift, om bord eller annet sted, til at alt personell som omfattes av de til enhver tid gjeldende bestemmelser om hviletid, blir i stand til å overholde disse bestemmelser.
§ 13.Bemanning under forflytning

Når skipet er under forflytning og ikke fører last, passasjerer eller ikke er under oppdrag, kan rederiet fastsette bemanningen i samråd med skipsfører. Bemanningen skal da være sikkerhetsmessig forsvarlig.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009. Fra samme tid oppheves forskrift 17. mars 1987 nr. 175 om bemanning av norske skip.