Overgangsregler til lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)

DatoFOR-2009-06-19-707
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse19.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-60
Kunngjort23.06.2009   kl. 15.15
KorttittelOvergangsregler til lov 2009:60, endr. revisorloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 60 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) del IX første ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

I medhold av Lagtingets lovvedtak del IX første ledd tredje punktum gis følgende overgangsregler:

a.Plikten til å velge revisjonsutvalg samt reglene om revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsutvalg) del III, IV, V og VIII gjelder for de enkelte sparebanker, forretningsbanker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper etter neste ordinære valg av styremedlem, men likevel ikke senere enn 30. juni 2010.
b.Plikten til å velge revisjonsutvalg samt reglene om revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsutvalg) del VII gjelder for det enkelte allmennaksjeselskap etter at det neste gang er avholdt ordinær generalforsamling, jf. allmennaksjeloven § 5-6.