Forskrift om offentlig kontrollert telling av rein

DatoFOR-2009-06-22-842
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse22.06.2009
Sist endretFOR-2013-12-18-1598 fra 01.01.2014
EndrerFOR-1997-08-29-1537
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§81
Kunngjort26.06.2009   kl. 14.45
KorttittelForskrift om offentlig telling av rein

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 81.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598.

§ 1.Formål

Denne forskrift skal sikre at det foreligger kontrollerte oppgaver over antall rein i reinbeitedistrikter og tamreinlag. Kunnskap om reintall er et viktig grunnlag for ressursforvaltningen i reindriften og ulike tiltak for å nå de reindriftspolitiske mål.

§ 2.Offentlig kontrollert telling

Fylkesmannen kan gjennomføre offentlig kontrollert telling av rein i siidaer, siidaandeler og tamreinlag.

Offentlig kontrollerte tellinger gjennomføres på det tidspunkt og på den måte som fylkesmannen finner mest hensiktsmessig.

Fylkesmannen skal varsle reinbeitedistriktet, siidaen eller tamreinlaget, fortrinnsvis ved leder, og leder av siidaandel, før tellingen gjennomføres.

Leder av siidaandel plikter å legge forholdene til rette for kontroll av reintall utført av fylkesmannen. Leder av eller representant for siidaandel plikter å delta ved slik kontroll. Siida og tamreinlag plikter å delta med minst to representanter. Manglende tilrettelegging eller deltakelse kan medføre sanksjoner i henhold til reindriftsloven kapittel 11.

0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Klage

Vedtak fattet i henhold til denne forskrift kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 29. august 1997 nr. 1537 om telling av rein fastsatt av Landbruksdepartementet 29. august 1997.