Forskrift om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften)

DatoFOR-2009-06-26-851
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2013-10-10-1215 fra 15.10.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-2009-06-19-100-§18, FOR-2000-10-27-1074, FOR-2012-12-14-1229
Kunngjort26.06.2009   kl. 14.45
Rettet06.07.2009 (§ 2)
KorttittelInnlandsfiskeforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15, § 16 og § 18. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 27. oktober 2000 nr. 1074 og delegeringsvedtak 14. desember 2012 nr. 1229.
Endringer: Endret ved forskrifter 28 des 2009 nr. 1816, 10 okt 2013 nr. 1215.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for fiske av innlandsfisk og fangst av kreps på det norske fastland. Forskriften gjelder også for katadrome og marine arter når de befinner seg i vassdrag.

§ 2.Arter det er tillatt å fiske etter

Det er bare tillatt å fiske etter følgende arter: abbor, bekkerøye, brasme, dvergmalle, gjedde, gullbust, gullfisk, gullvederbuk, harr, hork, hvitfinnet steinulke, kanadarøye, karpe, karuss, krøkle, lagesild, lake, laue, mort, regnbueørret, regnlaue, røye, sandkryper, sik, skrubbe, stam, steinsmett, suter, sørv, trepigget stingsild, vederbuk, ørekyt, ørret.

Det er tillatt å fiske etter marine arter i vassdrag i den tiden det er åpnet for fiske i vassdraget dersom det er tillatt å fiske etter den aktuelle arten i sjøen.

Fylkeskommunen kan forby fiske av arter det er tillatt å fiske på etter denne bestemmelsen dersom arten lokalt eller regionalt er truet.

0Endret ved forskrift 28 des 2009 nr. 1816 (i kraft 1 jan 2010).
§ 3.Fiske etter andre arter

Miljødirektoratet kan tillate fiske og fangst av andre arter i samsvar med vilkårene angitt i naturmangfoldloven § 16 tredje og fjerde ledd.

Fylkesmannen kan tillate fiske av gjørs, asp og flire og andre arter for hele eller deler av fylket herunder i nærmere bestemte vassdrag, innsjøer eller vassdragsavsnitt, dersom det lokalt er høstingsverdige bestander av disse artene og fisket ikke utgjør noen trussel mot bestandene. Det samme gjelder for fangst av edelkreps.

Fylkesmannen kan forby fiske av arter det er tillatt å fiske på etter § 2 dersom fisket medfører betydelig bifangst av arter det ikke er tillatt å fiske på. Fylkesmannen kan også forby fiske på arter som det er tillatt å fiske på etter § 3, første ledd dersom arten lokalt eller regionalt er truet.

For å hindre videre spredning av arter kan fylkesmannen forby fiske av arter det ellers er tillatt å fiske på etter § 2 og § 3 første og annet ledd. Fylkesmannen kan også innføre forbud mot fiske i nærmere avgrensede områder med samme formål.

0Endret ved forskrifter 28 des 2009 nr. 1816 (i kraft 1 jan 2010), 10 okt 2013 nr. 1215 (i kraft 15 okt 2013).
§ 4.Regler om fiske og bifangst

Fylkesmannen eller fylkeskommunen, jf. § 2 og § 3, kan fastsette nærmere regler om reguleringer i fisket, herunder fisketid, redskapstyper, fangstmetoder og bifangst. Fylkesmannen og fylkeskommunen kan i tillegg gi regler om fangstrapportering.

0Endret ved forskrift 28 des 2009 nr. 1816 (i kraft 1 jan 2010).
§ 5.Særskilt uttak av fisk

Miljødirektoratet kan tillate uttak av fisk i samsvar med naturmangfoldloven § 18. Fylkeskommunen kan gi tillatelse til uttak av fisk til vitenskapelige formål for de arter fylkeskommunen har ansvaret for, jf. naturmangfoldloven § 18, bokstav f. Det samme gjelder fylkesmannen for de arter fylkesmannen har ansvaret for.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1215 (i kraft 15 okt 2013).
§ 6.Overgangsbestemmelser

Forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., som gjelder fiske av ål, oppheves. Forskrifter eller enkeltvedtak som gjelder andre arter gjelder til annet blir bestemt.

Det er tillatt å fiske gjørs, asp og flire fra denne forskriften trer i kraft til og med 31. desember 2010, dersom ikke annet følger av forskrift eller enkeltvedtak. Det samme gjelder for fangst av edelkreps.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2009.