Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten

DatoFOR-2009-06-26-856
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-18
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelForskrift om pengestrømmer fra petroleumsvirks.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 10-18 første ledd. Fremmet av Olje- og energidepartementet.

I

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til gjennomsiktighet i pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten til staten. Forskriften gjennomfører i Norge initiativet for gjennomsiktighet i utvinningsindustrien (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI).

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med

a)departementet, Det Kongelige Olje- og energidepartement
b)petroleumsloven, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.

Petroleumslovens definisjoner gjelder for forskriften.

§ 3.Rapportering av betalinger

Rettighetshaver skal innen 1. august hvert år særskilt innrapportere alle betalinger i foregående kalenderår som er blitt gjort i tilknytning til petroleumsvirksomheten i medhold av følgende lovgivning:

-lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
-lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
-forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter kapittel 3-19 om avgift på utslipp av NOx
-petroleumsloven § 4-10.

Petoro AS skal, som forvalterselskapet for statens deltakerandeler i henhold til petroleumsloven kapittel 11, innen 1. august hvert år særskilt innrapportere alle betalinger i foregående kalenderår til staten i forbindelse med statens deltakerandeler.

StatoilHydro ASA skal innen 1. august hvert år særskilt innrapportere alle betalinger i foregående kalenderår til staten som følge av selskapets avsetning av statens petroleum, jf. avsetningsinstruks fastsatt på generalforsamling i Statoil ASA 25. mai 2001 med senere endringer.

Alle rapporteringspliktige etter denne paragraf skal også innrapportere alle andre innbetalinger til staten eller til statlige ansatte som er gjort i foregående kalenderår og som vedrører petroleumsvirksomheten.

All rapportering i medhold av denne paragraf skal skje til den administrative enheten som er utpekt i medhold av § 6.

§ 4.Rapportering av mottatte betalinger

Ligningsmyndighetene, Oljedirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Petoro AS og Norges Bank skal innen 1. august hvert år rapportere til den administrative enheten som er utpekt i medhold av § 6, alle betalinger de har mottatt i foregående kalenderår på grunnlag av de innbetalingsplikter som er omhandlet i § 3 første til fjerde ledd.

§ 5.Interessentgruppen

Kongen skal oppnevne en gruppe som har til oppgave å overvåke og evaluere gjennomføringen av denne forskriften.

Gruppen skal bestå av minst 5 representanter fra selskaper, organisasjoner og forvaltningsorganer, samt enkeltpersoner med særskilt kunnskap, som har interesser knyttet til åpenhet om betalinger til staten i tilknytning til petroleumsvirksomheten.

Det kan oppnevnes en vararepresentant for hver representant. Representantene og vararepresentantene oppnevnes for 2 år av gangen. Gruppen ledes av departementets representant. Departementet er sekretariat for gruppen.

§ 6.Den administrative enheten

Kongen skal utpeke en administrativ enhet, etter samråd med interessentgruppen, som skal sammenstille og avstemme betalinger og inntekter, samt utarbeide rapport som nevnt i § 7.

§ 7.Utarbeidelse av rapport

Den administrative enhet skal sammenstille og avstemme de betalinger og inntekter som nevnt i § 3 og § 4. Ved eventuelle avvik skal enheten søke å klarlegge årsaken til avviket.

Enheten skal utarbeide en årlig rapport der enheten redegjør for det rapporterte betalinger og inntekter, jf. § 3 og § 4, og for eventuelle avvik og andre forhold det er særlig grunn til å fremheve for å gi et riktig bilde av pengestrømmene fra petroleumsvirksomheten.

Utkast til rapport skal legges fram for interessentgruppen innen 1. oktober. Gruppen skal innen 1. november avgi eventuelle merknader til utkastet. Enheten skal deretter ferdigstille rapporten innen 15. november. Enheten skal sørge for publisering av den endelige rapporten.

§ 8.Validering

Departementet skal, i samråd med interessentgruppen, engasjere en validator som skal gjennomgå praktiseringen av denne forskrift og rapporten som nevnt i § 7. Slik validering skal skje hvert femte år.

§ 9.Skjema for rapportering, utfyllende bestemmelser og dispensasjon

Departementet kan, etter forutgående konsultasjon med interessentgruppen, fastsette skjema for rapportering av betalinger og mottatte betalinger i henhold til denne forskrift.

Departementet kan, etter forutgående konsultasjon med interessentgruppen, ved enkeltvedtak eller forskrift fastsette bestemmelser til gjennomføring, utfylling og avgrensing av bestemmelsene i denne forskrift.

Departementet kan dispensere fra de frister gitt i denne forskrift.

§ 10.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

II

Olje- og energidepartementet delegeres myndighet til å utpeke administrativ enhet etter forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten § 6 første gangen dette skjer.