Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften)

DatoFOR-2009-06-26-861
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2009, 01.01.2010
Sist endretFOR-2012-03-22-676 fra 01.01.2013
EndrerFOR-2004-05-10-736
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§2-1, LOV-2008-06-27-71-§2-2, LOV-2008-06-27-71-§11-1, LOV-2008-06-27-71-§12-1, LOV-2008-06-27-71-§12-5
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
Rettet11.08.2009 (§ 9)
KorttittelKart- og planforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 26. juni 2009 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 2-1, § 2-2, § 11-1, § 12-1 og § 12-5.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 des 2009 nr. 1539, 29 juni 2010 nr. 1033, 29 des 2010 nr. 1828, 1 mars 2011 nr. 207, 22 mars 2012 nr. 676.

Kapittel 1. Fellesbestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal legge til rette for enkel tilgang til pålitelig stedfestet informasjon. Informasjonen skal kunne sammenstilles og brukes på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller, og skal gi en samlet oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene i Norge etter plan- og bygningsloven.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a)endelig vedtatt arealplan, arealplan med tilhørende bestemmelser som gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning
b)digital arealplan, arealplan egnet for elektronisk databehandling i en form som representerer planen på en fullstendig og entydig måte
c)plankart, framstilling av arealplan på kart
d)plandata, geodata i digital arealplan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningsloven
e)basiskart, geodata i plankart som ikke er gjenstand for vedtak
f)det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har ansvar for og som består av et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold
g)planarkiv, et kommunalt arkiv som oppfyller kravene i arkivlova og som inneholder alle endelig vedtatte arealplaner
h)digitalt planregister, database med fullstendig og systematisert informasjon over endelig vedtatte arealplaner mv.
i)planregister med planoversikt, en enkel fortegnelse eller oppstilling over endelig vedtatte arealplaner mv. i dokumentform
j)nasjonal arealplan-ID, et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan.
§ 3.Datasikkerhet

Den som har ansvaret for driften av digitalt planregister, offentlig kartgrunnlag og planarkiv, skal påse at disse blir håndtert og oppbevart på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, herunder at det jevnlig tas sikkerhetskopier av databaser.

§ 4.Årsversjoner av planregister og det offentlige kartgrunnlaget

Kommunen skal ved utgangen av året utarbeide årsversjoner av planregisteret. Det samme gjelder det offentlige kartgrunnlaget så langt kommunen har ansvaret for dette.

Kapittel 2. Det offentlige kartgrunnlaget

§ 5.Etablering og tilgang til det offentlige kartgrunnlaget

Kommunen skal i samarbeid med staten sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag for kommunens areal ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene. Det offentlige kartgrunnlaget skal være egnet til å løse kommunens oppgaver etter plan- og bygningsloven samt andre offentlige og private formål.

Kommunen skal stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak.

Offentlig kartgrunnlag skal følge spesifikasjoner godkjent av Statens kartverk og være i henhold til gjeldende geodataplan for området. Kommunen kan i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel fastsette hvilke nøyaktighets- og detaljeringsklasser kartgrunnlaget skal følge i de ulike deler av kommunen.

Det offentlige kartgrunnlaget skal være stedfestet med koordinater i det nasjonale geodetiske grunnlaget. Kommunen kan benytte lokalt geodetisk grunnlag for høydereferanser. Lokale høydegrunnlag skal være sikret med et tilstrekkelig antall fastmerker til å gjenskape grunnlaget i alle områder der det lokale grunnlaget gjelder.

§ 6.Krav om kartlegging

Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag, konsekvensutredning eller søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, skal framskaffe geodata når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget. Slikt krav kan bare framsettes dersom det offentlige kartgrunnlaget ikke er nøyaktig eller detaljert nok til å kunne ta stilling til forslaget. Kommunen skal så tidlig som mulig informere om at slikt krav kan bli aktuelt og grunnen til dette.

Kommunen kan innarbeide mottatte geodata i det offentlige kartgrunnlaget. Dersom kommunen ikke selv innarbeider slike data i det offentlige kartgrunnlaget, skal den stille dem til rådighet for andre relevante offentlige organ i den grad det må antas å være anvendelig.

Kommunen skal gi opplysninger om endelig vedtatte formålsgrenser i arealplan med så stor nøyaktighet at forslagsstiller uten ytterligere undersøkelser kan legge informasjonen til grunn for sitt forslag.

0Endret ved forskrift 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010).
§ 7.Krav om å levere geodata og privat detaljreguleringsforslag i digital form

Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag skal levere planen i digital form. Kommunen skal så tidlig som mulig i planprosessen informere om at slikt krav kan bli aktuelt. Geodata som kommunen skal stille til rådighet for forslagsstiller, skal i så fall også foreligge i digital form.

Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for konsekvensutredning eller søknad om tiltak, som kan ha slike vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn at tiltaket faller inn under bestemmelsene om konsekvensutredning.

For planforslag, konsekvensutredning eller søknad om tiltak som omfattes av forskrift 26. juni 2009 nr. 855 om konsekvensutredninger vedlegg I, kan slikt krav settes fram uavhengig av hvilken form kommunens egne geodata foreligger i.

0Endret ved forskrift 29 juni 2010 nr. 1033 (i kraft 1 juli 2010).
§ 8.Krav til den private kartleggingen

Geodata avlevert fra privat forslagsstiller til kommunen etter bestemmelsene i § 6 første ledd og § 7 første ledd skal være utarbeidet i henhold til nasjonale standarder og georeferert til gjeldende nasjonale geodetiske grunnlaget og projeksjoner.

Kommunen kan i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel fastsette at det for bestemte geografiske områder i kommunen med særlig høy grad av utnytting eller mulighet for høyt konfliktnivå, kan kreve utarbeidet geodata etter en strengere nøyaktighets- og detaljeringsklasse.

0Endret ved forskrift 29 des 2010 nr. 1828 (i kraft 1 jan 2011).

Kapitel 3. Framstilling av arealplan

§ 9.Krav til endelig vedtatt arealplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-ID mv.

Endelig vedtatt arealplan består av

a)plankart
b)planbestemmelser, eventuelt med vedlegg eller illustrasjoner som er gjort juridisk bindende gjennom bestemmelse
c)planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige vedtakelse, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.

Arealplan skal ha et navn og en entydig nasjonal arealplan-ID i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Forslag til arealplan skal tildeles nasjonal arealplan-ID når den er tatt under behandling i kommunen.

Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for hvert nivå når dette er nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å forstå. Arealplan kan inneholde ett eller flere av følgende vertikalnivåer:

a)under grunnen
b)på grunnen/vannoverflaten
c)over grunnen
d)på bunnen
e)i vannsøylen.

Vertikalnivå kan inndeles i egne lag.

Arealplan skal framstilles med arealbruksformål og hensynssoner slik de framgår av vedlegg I og II til denne forskriften. Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Navnsetting i arealplan skal være i samsvar med bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Plankart skal vise innhold og rettslige virkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen. Planen skal på en tydelig måte skille mellom plandata og basiskart.

Plankart skal ha plannavn, nasjonal arealplan-ID, tegnforklaring, nordpil, målestokktall, målestokklinjal og markering av koordinatnettet. Kartet skal gi opplysninger om hvilket horisontalt geodetisk grunnlag, høydegrunnlag og hvilken kartprojeksjon som er benyttet, og dato og kilde for geodata som er brukt i basiskartet. Det skal opplyse hvem som er forslagstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt revidert kartet og ha informasjon om planens behandling. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige virkninger og annen informasjon. Arealplaner som består av flere kartutsnitt skal ha system for å skille og identifisere de ulike utsnittene fra hverandre og vise sammenhengen mellom dem.

0Endret ved forskrift 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010).
§ 10.Særskilte krav til digital arealplan

Digital arealplan skal inneholde nødvendig informasjon for å kunne behandle og anvende planen med hjelp av elektronisk databehandling, herunder informasjon for å kunne presentere planen som et entydig plankart. Plandataene skal angi de enkelte geografiske områdene med gitte formål og tilhørende bestemmelser. Områdene skal angis som separate og entydige objekter kodet i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Basiskartet i arealplan skal ha identiske eiendomsgrenser som i matrikkelen.

Arealplan som inneholder flere vertikalnivåer, skal framstilles slik at hvert vertikalnivå kan forvaltes for seg og slik at det er mulig å framstille sømløse datasett for hvert av vertikalnivåene.

For at en arealplan skal anses å oppfylle definisjonen i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd, må datasettet som planforslaget består av tilfredsstille de nasjonale tekniske kvalitetskravene. Kommunen skal så raskt som mulig etter mottakelsen av planen gi forslagsstiller melding hvis kravene ikke er oppfylt, og summarisk oppgi avvikene. 12-ukersfristen etter § 1 i forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven stopper å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.

0Endret ved forskrift 29 des 2010 nr. 1828 (i kraft 1 jan 2011).
§ 11.Endelig vedtatt plan, planarkiv mv.

Plankart skal være signert og datert. Plankart i papirformat skal være på arkivbestandig papir. Digitale planer skal være på godkjent digitalt arkivformat for dokumenter.

Digital arealplan kan ha digital signatur. Ved slik signering skal vedkommende planmyndighet benytte elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillig selvdeklarasjonsordning § 5 og som er oppført på publisert liste i henhold til § 11 første ledd i nevnte forskrift.

Når kommuneplanens arealdel er endelig vedtatt med rettsvirkning, skal kommunen sende ett eksemplar på papir eller godkjent digitalt arkivformat for dokumenter til Miljøverndepartementet, fylkesmannen, fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter.

Endelig vedtatt plan skal arkiveres i et arkiv som oppfyller kravene i arkivlova.

Kopi av endelig vedtatt plankart skal gi identisk informasjon som originalen.

Kommunen kan ved digitalisering av endelig vedtatte analoge planer, gjøre rene tekniske tilpasninger til nytt basiskart. Det må ikke foretas endringer uten at planen behandles i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-17 eller § 12-14.

Kapittel 4. Kommunalt planregister

§ 12.Digitalt planregister

Digital arealplan som kommunen har hatt ansvar for å fremstille eller som den har krevd levert inn i digital form etter § 7 første ledd første punktum, skal føres inn i digitalt planregister. Digital arealplan som statlig eller regional myndighet har utarbeidet med virkning for en eller flere kommuner, skal oversende disse i digital form til kommunen som fører dem inn i registeret.

Digitalt planregister skal inneholde

a)endelig vedtatte arealplaner i kommunen, herunder planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt etter plan- og bygningsloven § 6-3, § 6-4, § 8-4 og § 8-5, og markaloven. Planen skal føres inn med navn og nasjonal arealplan-ID, plantype, vedtaksdato, ikrafttredelsesdato hvis denne er en annen enn vedtaksdato, kunngjøringsdato, planstatus og identifisering av planens vertikalnivåer når det er flere enn ett slikt nivå. Når plan er endret, skal også endringene til planen føres inn i registeret. Dette gjelder for planer som er fremstilt i vektorformat i henhold til SOSI-standarden versjon 4.0 eller nyere versjoner.
b)dokumentasjon for vedtatte mindre endringer i endelig vedtatte arealplaner, jf. plan- og bygningsloven § 11-17 og § 12-14, med vedtaksdato, saksnummer og det endrede området inntegnet på kart;
c)dispensasjoner fra endelig vedtatte arealplaner, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, med vedtaksdato, saksnummer og nasjonal arealplan-ID til plan som det dispenseres fra. En dispensasjon skal vises med georeferering når det er dispensert fra
-forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, jf. plan- og bygningsloven § 1-8
-arealformålene grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf. plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 3, 5 og 6 og § 12-5 første ledd nr. 3, 5 og 6
-sikrings-, støy- og faresoner, infrastruktursone, randsone rundt verneområder, båndleggingssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav a, b og d.

Når det er flere dispensasjoner i samme vedtak som berører strekpunktene foran, skal hver enkelt ha sin egen georeferanse;

d)vedtatte midlertidige forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 13 med vedtaksdato, saksnummer og nasjonal arealplan-ID på planer som berøres av forbudet;
e)planer som er tatt under behandling (planforslag), med nasjonal arealplan-ID og planområdet inntegnet på kart;
f)opplysninger om innsigelser til og klager på arealplaner, eventuelt at det er vedtatt utsatt iverksetting av vedtak, jf. forvaltningsloven § 42.

Digitalt planregister skal oppfylle kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Innholdet i digitalt planregister etter tredje ledd bokstav a til f, skal være egnet for anvendelse til statistikkformål, og omfatte tilstrekkelige metadata for at brukere av registeret skal kunne søke fram og bruke dataene.

0Endret ved forskrifter 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010), 29 des 2010 nr. 1828 (i kraft 1 jan 2011), 1 mars 2011 nr. 207.
§ 13.Planregister med planoversikt

Kommuner som ikke skal føre arealplan i digitalt planregister etter § 12, skal føre planregister med planoversikt.

Planregister med planoversikt skal inneholde en opplisting av

a)endelig vedtatte arealplaner i kommunen, herunder planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt etter plan- og bygningsloven § 6-3, § 6-4, § 8-4 og § 8-5, og markaloven. Planen skal føres inn med navn og nasjonal arealplan-ID, plantype, vedtaksdato, ikrafttredelsesdato hvis denne er en annen enn vedtaksdato, og kunngjøringsdato. Omriss av planområdet skal vises inntegnet på kart;
b)vedtatte mindre endringer i endelig vedtatte arealplaner, jf. plan- og bygningsloven § 11-17 og § 12-14, med vedtaksdato, saksnummer og nasjonal arealplan-ID til planen som er endret;
c)dispensasjoner som nevnt i § 12 annet ledd bokstav c til endelig vedtatte arealplaner, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, med vedtaksdato, saksnummer og nasjonal arealplan-ID til plan som det dispenseres fra;
d)vedtatte midlertidige forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 13 med vedtaksdato, saksnummer og nasjonal arealplan-ID på planer som berøres av forbudet;
e)planer som er tatt under behandling (planforslag), med nasjonal arealplan-ID og planområdet inntegnet på kart.
0Endret ved forskrifter 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010), 1 mars 2011 nr. 207.
§ 14.Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag

Alle har rett til gratis å gjøre seg kjent med innholdet i kommunens planregister og det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen skal herunder sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett. Informasjon fra planregister med planoversikt skal også være tilgjengelig på Internett.

Kommunen kan ta betalt for utlevering eller nedlasting av arealplaner i samsvar med bestemmelsene forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta) § 4. Det kan ikke tas betalt for planer eller data som skal benyttes i forbindelse med uttalelse til planer etter offentlig utlegging, til bruk i klagebehandling eller ved innsigelse.

Kommunen skal sørge for at data fra digitalt planregister etter § 12 annet ledd bokstav a til f er tilgjengelig for nedlasting via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt) etter de til enhver tid gjeldende spesifikasjoner som gjelder for dette samarbeidet.

§ 15.Forvaltning og vedlikehold

Kommunen skal ha system for forvaltning og vedlikehold av sitt planregister som sikrer at det blir løpende oppdatert. Opplysninger om nye vedtak og andre endringer skal føres inn i registeret snarest mulig. Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret innen kunngjøringen finner sted.

Kommuner kan inngå interkommunalt samarbeid om felles planregister.

Kommunen kan bestemme at eldre endelig vedtatte digitale arealplaner skal føres inn i digitalt planregister. Slike planer skal da registreres med nasjonal arealplan-ID og reglene i denne forskrift kommer til anvendelse på planen så langt de passer. Planområdet skal alltid være inntegnet på kart.

Statens kartverk skal veilede kommunene om etablering av planregister og bistå kommunene med å kontrollere den tekniske kvaliteten til det offentlige kartgrunnlaget, digitale arealplaner og digitale planregistre.

Kapittel 5. Overgangsbestemmelser, ikrafttredelse

§ 16.Overgangsbestemmelser

Bestemmelsene om nasjonal arealplan-ID i § 9, § 12, § 13 og § 15 gjelder fra 1. januar 2010.

Bestemmelsene om etablering av digitalt planregister og metadata i § 12 gjelder fra 1. mars 2010. Alle planer som er endelig vedtatt etter 1. januar 2010, skal føres inn i registeret.

Bestemmelsene om etablering av planregister med planoversikt i § 13 gjelder for arealplaner som legges ut til offentlig ettersyn etter 1. juli 2009.

Bestemmelsene om føring av dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak i planregister med planoversikt i § 13 annet ledd bokstav c og d gjelder fra 1. mars 2010. Alle dispensasjoner og midlertidige forbud mot tiltak som er vedtatt etter 1. januar 2010, skal føres inn i registeret.

0Endret ved forskrift 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010).
§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. juli 2009.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. mai 2004 nr. 736 om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen.

Vedlegg I til kart- og planforskriften

Jf. forskriften § 9 annet ledd og plan- og bygningsloven § 12-5 tredje ledd. Arealformål og underformål med koder, gjelder kommuneplanens arealdel (kp) og reguleringsplan (rp).

FormålKode kpKode rp
Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
Bebyggelse og anlegg10011001
Boligbebyggelse11101110
boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse1111
boligbebyggelse-konsentrert-småhusbebyggelse1112
boligbebyggelse-blokkbebyggelse1113
garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse1119
Fritidsbebyggelse11201120
fritidsbebyggelse-frittliggende1121
fritidsbebyggelse-konsentrert1122
fritidsbebyggelse-blokk1123
kolonihage1124
Sentrumsformål11301130
Kjøpesenter11401140
Forretninger11501150
Offentlig eller privat tjenesteyting11601160
barnehage1161
undervisning1162
institusjon1163
kirke/annen religionsutøvelse1164
forsamlingslokale1165
administrasjon1166
annen offentlig eller privat tjenesteyting1169
Fritids- og turistformål11701170
utleiehytter1171
fornøyelsespark1172
campingplass1173
leirplass1174
Råstoffutvinning12001200
steinbrudd og masseuttak1201
Næringsbebyggelse13001300
kontor1310
hotell/overnatting1320
bevertning1330
industri1340
lager1350
bensinstasjon/vegserviceanlegg1360
annen næring1390
Idrettsanlegg14001400
skianlegg1410
skiløypetrasé1420
idrettsstadion1430
nærmiljøanlegg1440
golfbane1450
motorsportanlegg1460
skytebane1470
andre idrettsanlegg1490
Andre typer bebyggelse og anlegg15001500
godsterminal1501
godslager1502
energianlegg1510
fjernvarmeanlegg1520
vindkraftanlegg1530
vann- og avløpsanlegg1540
vannforsyningsanlegg1541
avløpsanlegg1542
renovasjonsanlegg1550
øvrige kommunaltekniske anlegg1560
telekommunikasjonsanlegg1570
småbåtanlegg i sjø og vassdrag1587
småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone1588
uthus/naust/badehus1589
annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg1590
Uteoppholdsareal16001600
lekeplass1610
gårdsplass1620
parsellhage1630
annet uteoppholdsareal1690
Grav- og urnelund17001700
krematorium1710
nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund1730
Kombinert bebyggelse og anleggsformål18001800
bolig/forretning1801
bolig/forretning/kontor1802
bolig/tjenesteyting1803
bolig/kontor1804
forretning/kontor1810
forretning/kontor/industri1811
forretning/industri1812
forretning/kontor/tjenesteyting1813
forretning/tjenesteyting1814
næring/tjenesteyting1824
kontor/lager1825
industri/lager1826
kontor/industri1830
kontor/tjenesteyting1831
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål- - -1900

Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)20012001
Veg20102010
kjøreveg2011
fortau2012
torg2013
gatetun2014
gang-/sykkelveg2015
gangveg/gangareal/gågate2016
sykkelveg/-felt2017
annen veggrunn - teknisk anlegg2018
annen veggrunn - grøntareal2019
Bane (nærmere angitte baneformål)20202020
trasé for jernbane2021
trasé for sporveg/forstadsbane2022
trasé for taubane2023
stasjons-/terminalbygg2024
holdeplass/plattform2025
leskur/plattformtak2026
tekniske bygninger/konstruksjoner2027
annen banegrunn - tekniske anlegg2028
annen banegrunn - grøntareal2029
Lufthavn20302030
lufthavn - landings-/taxebane2031
lufthavn - terminalbygg2032
lufthavn - hangarer/administrasjonsbygg2033
landingsplass for helikopter o.a.2034
Havn20402040
kai2041
havneterminaler2042
havnelager2043
Hovednett for sykkel20502050
Kollektivnett20602060
trasé for nærmere angitt kollektivtransport2061
Kollektivknutepunkt20702070
kollektivanlegg2071
kollektivterminal2072
kollektivholdeplass2073
pendler-/innfartsparkering2074
Parkering20802080
rasteplass2081
parkeringsplasser2082
parkeringshus/-anlegg2083
Trasé for teknisk infrastruktur21002100
energinett2110
fjernvarmenett2120
vann- og avløpsnett2140
vannforsyningsnett2141
avløpsnett2142
overvannsnett2143
avfallssug2150
telekommunikasjonsnett2160
andre tekniske infrastrukturtraseer2180
kombinerte tekniske infrastrukturtraseer2190
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer28002800
Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål- - -2900

Nr. 3 - Grønnstruktur
Grønnstruktur30013001
Naturområde30203020
Turdrag30303030
turvei3031
Friområde30403040
badeplass/-område3041
Park30503050
vegetasjonsskjerm3060
Kombinerte grønnstrukturformål38003800
Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål3900

Nr. 4 - Forsvaret
Forsvaret40014001
Ulike typer militære formål40104010
skytefelt/øvingsområde40204020
forlegning/leir40304030
kombinerte militærformål48004800
Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål- - -4900

Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag51005100
landbruksformål5110
jordbruk5111
skogbruk5112
seterområde5113
gartneri5114
pelsdyranlegg5115
naturformål5120
friluftsformål5130
reindriftformål5140
LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv.52005200
spredt boligbebyggelse52105210
spredt fritidsbebyggelse52205220
spredt næringsbebyggelse52305230
naturvern5300
jordvern5400
særlige landskapshensyn5500
vern av kulturmiljø eller kulturminne5600
LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål- - -5900

Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone60016001
Ferdsel61006100
Farleder62006200
hoved- og biled6210
havneområde i sjø6220
småbåthavn62306230
bøyehavn6240
Fiske63006300
fiskebruk6310
kaste- og låssettingsplasser6320
oppvekstområde for yngel6330
Akvakultur64006400
akvakulturanlegg i sjø og vassdrag6410
akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg6420
Drikkevann65006500
Naturområde66006600
naturområde i sjø og vassdrag6610
naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone6620
Friluftsområde67006700
friluftsområde i sjø og vassdrag6710
friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone6720
idrett og vannsport6760
badeområde6770
Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone68006800
Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål- - -6900
0Vedlegg I endret ved forskrifter 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010), 29 juni 2010 nr. 1033 (i kraft 1 juli 2010), 29 des 2010 nr. 1828 (i kraft 1 jan 2011), 22 mars 2012 nr. 676 (i kraft 1 juli 2012 og 1 jan 2013. Forslag til arealdel til kommuneplan og reguleringsplan som var lagt ut til offentlig ettersyn ved endringens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder endringene fullt ut.).

Vedlegg II til kart- og planforskriften

Jf. forskriften § 9 annet ledd. Hensynssoner med koder som gjelder for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-8, jf. § 12-6. Det kan angis flere soner for samme areal.

SonerKodeTekst
§ 11-8 a, jf. § 12-6
sikringssone
a.1) sikringssoner
110nedslagsfelt drikkevann
120område for grunnvannsforsyning
130sikringssone transport (= byggeforbud rundt veg, bane og flyplass)
140frisikt
190andre sikringssoner
støysone
a.2) støysoner
210rød sone iht. T-1442
220gul sone iht. T-1442
230grønn sone iht. T-1442
290andre støysoner
faresone
a.3) faresoner
310ras- og skredfare
320flomfare
330radonfare
350brann-/eksplosjonsfare
360skytebane
370høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)
380sone for militær virksomhet
390annen fare
§ 11-8 b, jf. § 12-6
infrastruktursone
b) særlig krav til infrastruktur
410krav vedrørende infrastruktur
430rekkefølgekrav infrastruktur
440rekkefølgekrav samfunnsservice
450rekkefølgekrav grønnstruktur
§ 11-8 c, jf. § 12-6
sone med angitte særlige hensyn
c) sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med angivelse av interesse
510hensyn landbruk
520hensyn reindrift
530hensyn friluftsliv
540hensyn grønnstruktur
550hensyn landskap
560bevaring naturmiljø
570bevaring kulturmiljø
580randområder til nasjonalpark/landskapsvernområde
§ 11-8 d, jf. § 12-6
båndleggingsone
d) båndlegging
710båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven
720båndlegging etter lov om naturvern
730båndlegging etter lov om kulturminner
740båndlegging etter andre lover
750båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven
§ 11-8 e, jf. § 12-6
gjennomføringssone
e) Krav om felles planlegging, omforming og fornyelse
810krav om felles planlegging
820omforming
830fornyelse
§ 11-8 f, jf. § 12-6
videreføring av reg.plan
f) sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde
910gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde
0Vedlegg II endret ved forskrifter 14 des 2009 nr. 1539 (i kraft 1 jan 2010), 22 mars 2012 nr. 676 (i kraft 1 juli 2012. Forslag til arealdel til kommuneplan og reguleringsplan som var lagt ut til offentlig ettersyn ved forskriftsendringens ikrafttreden, kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de ble lagt ut. For andre planer gjelder endringene fullt ut.).