Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn mv.

DatoFOR-2009-06-26-873
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endretFOR-2009-07-01-880
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-2, LOV-2005-06-17-62-§10-12
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelForskrift om unntak for aml arbeidstid, politiet

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2 fjerde ledd og § 10-12 niende ledd. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Endringer: Endret ved vedtak 1 juli 2009 nr. 880.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten med politimyndighet, jf. politiloven § 20, med unntak av tjenestemenn tilhørende påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 55 første ledd nr. 3. Videre gjelder forskriften for sysselmannsbetjent/førstebetjent/overbetjent og sivilt ansatte tjenestemenn med stilling som arrestforvarer eller ledende arrestforvarer.

Utenfor forskriften faller lensmenn som ikke inngår i tjenestelister, i tillegg til tjenestemenn med stilling som politistasjonssjef, eller politiinspektør og som ikke har påtalemyndighet.

§ 2.Daglig arbeidsfri periode kortere enn 11 timer

I tilknytning til overtidsarbeid mellom ordinært arbeid/aktive tjenestesett kan den arbeidsfrie perioden etter arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd være kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, men ikke kortere enn 8 timer. Forutsetningen for slik kortere arbeidsfri periode er at arbeidet er nødvendig for å dekke oppgaver som er ment ivaretatt etter den ordinære tjenestelisten, og som må utføres.

Forkortet arbeidsfri etter denne paragraf kan ikke benyttes i mer enn to påfølgende hvileperioder.

§ 3.Daglig arbeidsfri periode kortere enn 8 timer

I tilknytning til overtidsarbeid kan den arbeidsfrie perioden være kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer dersom det ikke har vært mulig å skaffe annet mannskap i tide og dersom:

a)arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier,
b)arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i alvorlige saker, eller
c)oppdraget vil kunne avsluttes innen en time.
§ 4.Kompenserende hvile og annet passende vern

Når den arbeidsfrie perioden er kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode.

For de tilfeller der den arbeidsfrie perioden er kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer, skal hver tapte time hviletid som gir under 8 timers hvile kompenseres med 2 timer. I tillegg skal det vurderes om det er behov for å gi annet passende vern. Hvorvidt annet passende vern skal gis må vurderes i forhold til risiko for ulykker, tjenestemannens helse og planlagte aktiviteter.

Kompenserende hvile skal i tilfeller som nevnt i annet ledd normalt gis innen 48 timer. Dersom dette unntaksvis ikke er mulig, skal det i tillegg gis en fridag av normal arbeidsdags lengde. Slik fridag skal avvikles innen 14 dager.

§ 5.24-timersperioder

Oppstart av ny arbeidsperiode utløser samtidig oppstart av ny 24-timersperiode dersom arbeidsfri periode på minst 8 timer er avviklet forut for den nye arbeidsperioden. Hvis den arbeidsfrie perioden er kortere enn 8 timer, vil oppstartstidspunktet for ny 24-timersperiode være 24 timer etter at den forrige perioden begynte.

Dersom kompenserende hvile avvikles inn i et ordinært tjenestesett, gjelder oppstart av det ordinære settet som oppstart av 24-timersperioden.

§ 6.Antall arbeidsfrie perioder kortere enn 11 timer

Kortere arbeidsfri periode enn 11 timer kan ikke benyttes oftere enn 10 ganger i løpet av 4 sammenhengende uker eller 36 ganger innenfor en periode på 26 uker.

§ 7.Arbeid under reservetjeneste

Arbeid under reservetjeneste, annet enn utrykning, som er pålagt av overordnet, av inntil 15 minutters varighet, kan forekomme en gang i løpet av en 24-timersperiode, uten at den arbeidsfrie perioden anses avbrutt.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.1

1I kraft 1 juli 2009, jf. vedtak 1 juli 2009 nr. 880.