Forskrift om overgangsbestemmelser til § 4-21 i lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven

DatoFOR-2009-06-26-875
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-45, LOV-1992-07-17-100-§4-21
Kunngjort30.06.2009   kl. 15.50
KorttittelForskrift om overgangsbestemmelser, barnevernloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven del II. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 1.§ 4-21 første ledd første punktum skal gjelde for saker som bringes inn for fylkesnemnda etter lovens ikrafttredelse. Ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak skal de regler som gjaldt da fylkesnemnda behandlet saken anvendes.
§ 2.Forskriften her trer i kraft 1. juli 2009.