Forskrift om overgangsregler til lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover

DatoFOR-2009-06-26-908
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2009 hefte 8
Ikrafttredelse26.06.2009
Sist endretFOR-2009-09-30-1224
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-48, FOR-2009-06-19-693, LOV-2005-06-10-44 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort02.07.2009   kl. 13.20
KorttittelOvergangsregler til lov 2009:48, verdipapirfond

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover del XV, jf. ikrafttredelsesvedtak 19. juni 2009 nr. 693.
Endringer: Endret ved forskrift 30 sep 2009 nr. 1224.

§ 1.Overgangsregler til endringene i forsikringsvirksomhetsloven

Bestemmelsene i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 11-9 nytt tredje ledd, § 11-13 annet ledd og § 11-14 annet ledd, skal gjelde for kontrakter som er sagt opp av kunden 1. juli 2009 eller senere.

Bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven § 11-13 første ledd og § 11-14 første ledd, skal gjelde for kontrakter som sies opp av kunden 1. oktober 2009 eller senere.

0Endret ved forskrift 30 sep 2009 nr. 1224.
§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.