Forskrift om godkjenning av simulatorer for fly og helikopter

DatoFOR-2009-07-02-968
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9 (vedlegg i pdf-format)
Ikrafttredelse01.07.2009
Sist endret
EndrerFOR-2004-09-23-1331, FOR-2002-03-04-277, FOR-2005-04-14-338, FOR-2004-09-23-1332, FOR-2002-10-22-1221, FOR-2005-04-14-336, FOR-2005-04-14-337
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort07.07.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om godkjenning av simulatorer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 2. juli 2009 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-4 og § 5-3, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273. 

Med forskriften er vedlagt to vedlegg (JAR-FSTD A og JAR-FSTD H) som skal gjelde som forskrift.

§ 1.Gjennomføring i norsk rett

Joint Aviation Requirements Flight Simulation Training Devices Airplane (JAR-FSTD A) og Joint Aviation Requirements Flight Simulation Training Devices Helicopter (JAR-FSTD H), begge datert 1. mai 2008 gjelder som forskrift.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder kvalifisering av flygesimulatorer i henhold til JAR-FSTD A/H.

§ 3.Formål

Forskriften gjennomfører felleseuropeiske krav for kvalifisering av flygesimulatorer i norsk rett.

Formålet med bestemmelsene i JAR-STD A/H er å sikre at flygesimulatorer er i en slik stand at de på bakgrunn av flysikkerhetshensyn egner seg for operativ trening.

§ 4.Myndighet

Når det i JAR-FSTD A og H står «authority», skal det leses som Luftfartstilsynet.

§ 5.Godkjenningens varighet

Godkjenningen er gyldig i 12 måneder med mindre Luftfartstilsynet har bestemt en annen gyldighetsperiode, se JAR-FSTD A eller H punkt 020.

§ 6.Tilbakekall

Hvis vilkårene for godkjenningen ikke lengre er oppfylt eller krav i gjeldende regelverk ikke overholdes, kan Luftfartstilsynet tilbakekalle eller begrense godkjenningen inntil videre eller for resten av gyldighetstiden.

Tilbakekalt godkjenning skal straks sendes Luftfartstilsynet.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Fra samme tidspunkt oppheves

a)forskrift 23. september 2004 nr. 1331 om gjennomføring av JAR-STD 1A om kvalifisering av flygesimulatorer,
b)forskrift 4. mars 2002 nr. 277 om gjennomføring av JAR-STD 2A - kvalifisering av flygetreningsinnretning,
c)forskrift 14. april 2005 nr. 338 om gjennomføring av JAR-STD 3 A om syntetiske flyge- og navigasjonsprosedyretrenere for fly,
d)forskrift 23. september 2004 nr. 1332 om gjennomføring av JAR-STD 4A om kvalifisering av instrumenttreningsinnretninger for fly,
e)forskrift 22. oktober 2002 nr. 1221 om gjennomføring av JAR-STD 1H - Kvalifisering av helikoptersimulatorer,
f)forskrift 14. april 2005 nr. 336 om gjennomføring av JAR-STD 2 H om syntetiske treningsinnretninger for helikopter,
g)forskrift 14. april 2005 nr. 337 om gjennomføring av JAR-STD 3 H om syntetiske flyge- og navigasjonsprosedyretrenere for helikopter.

Vedlegg 1. JAR-FSTD A 

For å lese vedlegg 1 se her: pdf.gif

Vedlegg 2. JAR-FSTD H 

For å lese vedlegg 1 se her: pdf.gif