Forskrift om selskapets opplysningsplikt før og etter generalforsamlingen i visse allmennaksjeselskaper

DatoFOR-2009-07-06-983
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse03.08.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-45-§5-11b, FOR-2009-06-26-877
Kunngjort10.07.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om selskapets opplysningsplikt

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 6. juli 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 5-11b nr. 2 og 3, jf. delegeringsvedtak 26. juni 2009 nr. 877.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10g (direktiv 2007/36/EF).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder allmennaksjeselskaper med aksjer som er opptatt til notering på regulert marked, jf. lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder § 3, som ligger i eller har virksomhet i EØS-området.

§ 2.Opplysninger i innkallingen til generalforsamling

I tillegg til kravene som følger av allmennaksjeloven § 5-10, skal innkallingen til generalforsamling inneholde en tydelig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåtene som aksjeeierne må følge for å kunne delta og stemme på generalforsamlingen. Dette omfatter opplysninger om:

a)aksjeeiernes rettigheter etter allmennaksjeloven § 5-11, i den grad disse rettighetene kan utøves etter at innkallingen er sendt ut, og aksjeeiernes rettigheter etter allmennaksjeloven § 5-15 første ledd, samt fristene for å utøve disse rettighetene. Det er tilstrekkelig å opplyse om fristene for når disse rettighetene kan utøves, dersom innkallingen inneholder en henvisning til nærmere opplysninger om rettighetene på selskapets internettsider,
b)fremgangsmåten for å avgi stemme ved fullmakt, særlig hvilke skjemaer som da skal benyttes, og under hvilke omstendigheter selskapet godtar elektroniske meldinger om valg av fullmektig innenfor rammen av allmennaksjeloven § 5-2 annet ledd, jf. § 18-5 annet ledd,
c)fremgangsmåten for å avgi stemme elektronisk eller per brev etter allmennaksjeloven § 5-8a og § 5-8b hvis det er adgang til slik stemmegivning.

Innkallingen skal også angi hvor og hvordan man kan finne den fullstendige teksten til dokumentene og forslagene til beslutninger omhandlet i § 3 første ledd bokstav c og d, og den skal oppgi adressen til nettstedet der opplysningene nevnt i § 3 vil bli gjort tilgjengelige.

§ 3.Opplysninger til aksjeeierne på selskapets internettsider før generalforsamlingen

Senest fra den 21. dagen før dagen for generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen skal selskapet holde følgende opplysninger tilgjengelige for selskapets aksjeeiere på selskapets internettsider:

a)innkallingen, jf. allmennaksjeloven § 5-10,
b)det samlede antallet aksjer og stemmeretter på datoen for innkallingen, herunder det samlede antallet for hver aksjeklasse der selskapets aksjer er inndelt i to eller flere aksjeklasser,
c)dokumentene som skal legges frem på generalforsamlingen,
d)forslag til beslutning eller, når det ikke er foreslått at generalforsamlingen skal treffe beslutning, en uttalelse fra styret om hvert punkt på den foreslåtte dagsordenen for generalforsamlingen,
e)eventuelle skjemaer som skal brukes for å stemme ved fullmakt eller for å stemme per brev, med mindre disse skjemaene er sendt direkte til hver enkelt aksjeeier.

Forslag til beslutning som er satt frem av en aksjeeier etter allmennaksjeloven § 5-11, skal legges ut på selskapets internettsider så snart som praktisk mulig etter at selskapet har mottatt forslaget.

Dersom skjemaene nevnt i første ledd bokstav e av tekniske årsaker ikke kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider, skal selskapet angi på sine internettsider hvordan man kan få tak i skjemaene i papirform. Selskapet skal i så fall sende skjemaene kostnadsfritt per post til alle aksjeeiere som ber om det.

Dersom innkallingen til generalforsamlingen i samsvar med reglene i verdipapirhandelloven § 6-17 sjette ledd eller allmennaksjeloven § 5-11b nr. 1 annet punktum sendes ut senere enn 21 dager før generalforsamlingen, forkortes tidsrommet i første ledd tilsvarende.

§ 4.Offentliggjøring av avstemningsresultater

Selskapet skal innen 15 dager etter generalforsamlingen offentliggjøre utfallet av avstemningene på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-16 annet ledd, på sine internettsider.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 3. august 2009.