Forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

DatoFOR-2009-07-07-992
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2010
Sist endretFOR-2010-06-24-966 fra 01.07.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§31, LOV-2007-02-16-9-§32, LOV-2007-02-16-9-§33, LOV-2009-06-19-100-§28
Kunngjort14.07.2009   kl. 13.55
Rettet04.02.2011 (vedlegg 2 pkt. 1)
KorttittelBallastvannforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 7. juli 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 31, § 32 og § 33 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 28 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 nov 2009 nr. 1415, 24 juni 2010 nr. 966.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i norsk territorialfarvann, herunder i territorialfarvannet rundt Svalbard og Jan Mayen, og i norsk økonomisk sone for alle skip som er bygget for å føre ballastvann. Som skip regnes også neddykkbare fartøy og flyttbare innretninger under transport.

Forskriften gjelder ikke for:

a)skip som utelukkende går i norsk territorialfarvann og norsk økonomisk sone,
b)skip med permanent ballastvann i forseglede tanker og
c)skip som er mindre enn 50 meter med maksimalt 8 kubikkmeter ballastvannkapasitet, som benyttes utelukkende for rekreasjon, i konkurransesammenheng eller som hovedsakelig benyttes til letings- og redningsoperasjoner. Slike skip skal likevel skifte ut ballastvann utenfor havnefarvann og så langt fra kysten som praktisk mulig.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)Ballastvann: Vann, medregnet suspendert stoff, tatt om bord på et skip for å kontrollere skipets styrlast, slagside, dypgang, stabilitet eller spenninger i skroget.
b)Ballastvannkapasitet: Samlet volumetrisk kapasitet i tanker, rom eller områder på et skip som brukes til å føre, ta inn eller slippe ut ballastvann, herunder flerbrukstanker, flerbruksrom eller flerbruksområder utformet slik at de kan føre ballastvann.
c)Sedimenter: Bunnfall fra ballastvann.
§ 3.Unntak

Forskriften gjelder ikke når utilsiktet utslipp eller inntrengning av ballastvann og sedimenter skjer som følge av skade på et skip eller et skips utstyr, og alle rimelige forholdsregler er tatt for å hindre eller minske utslippet før og etter skaden, eller etter utslippet ble oppdaget.

Forskriftens krav om håndtering av ballastvann og sedimenter gjelder ikke i nødssituasjoner når inntak eller utslipp av ballastvann og sedimenter er nødvendig av hensyn til skipets sikkerhet, de ombordværendes helse eller for å redde liv til sjøs.

Sjøfartsdirektoratet kan i særskilte tilfeller med økt risiko for introduksjon av fremmede arter, for eksempel ved algeoppblomstringer, fastsette strengere krav til håndtering av ballastvann og sedimenter enn hva som følger av denne forskriften.

§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad gi fravik fra forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig, og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fraviket må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

Kapittel 2. Krav til håndtering av ballastvann

§ 5.Håndtering av ballastvann

Skip som skal slippe ut ballastvann, og som har tatt dette opp fra områder utenfor regionen i vedlegg 1 punkt 1.1, eller fra et annet område innen regionen enn det området det skal slippes ut i, skal håndtere ballastvannet ved utskifting, rensing eller levering til mottaksanlegg i henhold til dette kapittelet.

§ 6.Utskifting av urenset ballastvann

Ved utskifting av ballastvann skal minst 95 prosent av volumet i samtlige av de ballastvanntanker som skal benyttes ved havneanløp skiftes ut. Gjennompumping av tre ganger volumet i hver ballastvanntank er likestilt med dette kravet.

Urenset ballastvann kan kun slippes ut på havdyp over 200 meter minst 200 nautiske mil fra nærmeste land. Dersom dette ikke er mulig, kan ballastvann slippes ut på havdyp over 200 meter minst 50 nautiske mil fra nærmeste land. Nærmeste land måles fra grunnlinjen der territorialfarvannet beregnes.

I havområder der avstanden fra land eller dyp ikke oppfyller kriteriene i andre ledd, skal ballastvann skiftes ut i utskiftingsområder som er inntatt i vedlegg 1 punkt 1.2 til forskriften. Dersom heller ikke dette er mulig, skal ballastvann skiftes ut før skipet ankommer norsk territorialfarvann.

Kravene til utskifting gjelder ikke dersom skipet må avvike fra sin planlagte reise eller blir unødig forsinket. Utskifting av ballastvann skal likevel gjennomføres så langt fra kysten som mulig.

Kravene til utskifting gjelder ikke dersom skipsføreren med rimelig grunn finner at utskiftingen vil sette sikkerheten eller stabiliteten til skipet, mannskapet eller passasjerene i fare på grunn av dårlig vær, utformingen av eller påkjenningene på skipet, utstyrssvikt eller annet ekstraordinært forhold.

0Endret ved forskrift 24 juni 2010 nr. 966 (i kraft 1 juli 2010).
§ 7.Rensing av ballastvann

Dersom rensing benyttes skal ballastvannet renses med teknologi som er godkjent i henhold til IMOs retningslinjer før det slippes ut.

Renset ballastvann som slippes ut, skal inneholde færre enn 10 levedyktige organismer pr. kubikkmeter større enn eller lik 50 mikrometer i minstemål, og færre enn 10 levedyktige organismer pr. milliliter mindre enn 50 mikrometer i minstemål og større enn eller lik 10 mikrometer i minstemål.

Utslippet av indikatorbakterier skal ikke overstige følgende konsentrasjoner:

a)Vibrio cholerae O1 og O139 (toksigene kolerabakterier): mindre enn 1 kolonidannende enhet (kde) pr. 100 milliliter eller mindre enn 1 kde pr. 1 gram (våtvekt) dyreplanktonprøver
b)Escherichia coli (E. coli; tarmbakterie): mindre enn 250 kde pr. 100 milliliter
c)Intestinale enterokokker (tarmbakterier): mindre enn 100 kde pr. 100 milliliter.

Kravene i første til tredje ledd gjelder ikke for skip som deltar i et program for utprøving av ny ballastvannteknologi de første fem årene etter at skipet har installert slik teknologi eller skulle ha installert godkjent ballastvannteknologi. Programmet må være godkjent i henhold til IMOs retningslinjer.

§ 8.Levering av ballastvann til mottaksanlegg

Dersom ballastvann leveres til mottaksanlegg skal det skje til et mottaksanlegg i henhold til forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20.

§ 9.Plan for håndtering av ballastvann og sedimenter fra ballastvanntanker

Ethvert skip skal ha om bord en plan for håndtering av ballastvann og sedimenter.

Planen skal være spesifikk for det enkelte skip og inneholde en detaljert beskrivelse av hvilke tiltak og rutiner som skal treffes for å oppfylle forskriftens krav for håndtering av ballastvann og sedimenter.

Det skal framgå av planen hvilke offiserer om bord som har ansvaret for at planen gjennomføres på en forsvarlig måte.

Planen skal være skrevet på arbeidsspråket til skipet. Dersom det brukes et annet språk enn engelsk, fransk eller spansk, skal det ligge ved en oversettelse til et av disse språkene.

Planen skal være godkjent i henhold til IMOs retningslinjer.

§ 10.Ballastvanndagbok

For norske skip skal ballastvanndagbok føres i samsvar med forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger.

For utenlandske skip skal føring skje i ballastvanndagbok eller dekksdagboken i henhold til følgende krav:

a)Ballastvanndagboken skal inneholde opplysninger som framgår av vedlegg 2.
b)Ballastvanndagboken skal være skrevet på arbeidsspråket som benyttes om bord på skipet. Dersom det brukes et annet språk enn engelsk, skal det ligge ved en oversettelse til engelsk.
c)Ved utslipp av ballastvann, i forbindelse med levering til mottaksanlegg, eller ved utilsiktet eller uvanlig utslipp av ballastvann, skal det gjøres en innførsel i ballastvanndagboken der forholdene rundt, og årsaken til, utslippet beskrives.
d)Hver arbeidsoperasjon som gjelder ballastvann skal innføres fullstendig og uten forsinkelse i ballastvanndagboken. Hver innførsel skal undertegnes av offiseren som er ansvarlig for vedkommende operasjon, og hver utfylt side skal undertegnes av skipsføreren.
e)Når det kreves av et skip at det skal gjennomføre ballastvannutskiftning, og skipet ikke gjør det i samsvar med § 6, skal årsakene innføres i ballastvanndagboken.
f)Dagbøker skal, unntatt på ubemannede skip under slep, oppbevares om bord på et slikt sted at de er lett tilgjengelige for kontroll til enhver rimelig tid. De skal oppbevares i minst 3 år etter at siste innførsel er blitt foretatt og deretter under rederiets kontroll i minst 2 år til. Selges skipet skal skipets tidligere eier (selgeren) oppbevare dagbøkene i land.
0Endret ved forskrift 24 juni 2010 nr. 966 (i kraft 1 juli 2010).
§ 11.Besiktelse og sertifisering

Norske skip som benytter teknologi for rensing av ballastvann og med bruttotonnasje på 400 eller mer, skal besiktes og sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet. Dette kravet gjelder ikke for flyttbare innretninger.

Kapittel 3. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010.

0Endret ved forskrift 27 nov 2009 nr. 1415.

Vedlegg 1

1.1 Region for opptak av ballastvann: 

Regionen består av følgende områder;

I: Barentshavet, Norskehavet

II: Nordsjøen 

sf-20090707-0992-01-02.jpg 

Koordinater for regionen og områdene;

OmrådeGrense i nordGrense i østGrense i sørGrense i vest
Område I
Barentshavet
Norskehavet
NordpolenØ 51° fra Nordpolen til den russiske kysten, videre sør langs den russiske og den norske kysten til N 62°Fra norske kysten vestover langs N 62° til V 05°
Fra N 62° V 05° sørover langs V 05° til N 60°
Fra N 60° V 05° vestover langs N 60° til V 08°
Fra N 60° V 08° nordvestover til N 62° til V 10°
Fra N 62° til V 10° vestover til N 62° til V 30°
Fra N 62° V 30°: trekk en linje til St. Johns Newfoundland (N 47° V 53°)
Linjen vil krysse V 42° nær N 55°
Fra N 59° V 42° til N 59° V 44°
Sør for N 59°: V 42° Nord for N 59°: V 44° og kystlinjen til Grønland
Område II
Nordsjøen
N 62°I Kattegat, nordover ved linjen fra Hasenore Hoved (DK) til Gniben Odde (DK) og fra Gilbjerg Hoved (DK) til Kullen (S)
For øvrig kystlinjen til Norge, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike
N 48° fra kysten av Bretagne til N 48° V 05°V 05° og den britiske kystlinje

1.2 Utskiftingsområder for ballastvann 

Områder for utskifting av urenset ballastvann: 

Oversiktskart

sf-20090707-0992-02-02.jpg 

1. Røst–Tromsø: Området er avgrenset sørover av område 2. Mot kysten er grensen langs territorialgrensen (12 nm). Vest er området avgrenset 50 nm fra kysten. Nordlig grense går ved Tromsøflaket.

sf-20090707-0992-03-02.jpg 

Koordinater for utskiftingsområde 1:

NordØstNordØst
66° 53′010° 04′69° 52′016° 47′
67° 25′009° 40′69° 41′016° 44′
67° 51′009° 52′69° 31′015° 43′
68° 13′010° 43′69° 14′014° 46′
68° 45′011° 22′68° 51′013° 53′
68° 54′011° 58′68° 28′013° 15′
69° 16′012° 32′68° 18′012° 41′
69° 38′013° 24′68° 01′012° 17′
69° 59′014° 29′67° 49′012° 9′
70° 12′015° 36′67° 35′011° 25′
70° 54′017° 11′67° 24′011° 18′
70° 12′017° 24′66° 49011° 51′
 

2. Norskehavet: Utskiftingsområdet er avgrenset sørover av Møreplatået. Mot kysten er grensen lagt langs 20 nm, mens det er avgrenset 50 nm vestover.

sf-20090707-0992-04-02.jpg 

Koordinater for utskiftingsområde 2:

NordØst
62° 35′004° 13′
62° 41′003° 34′
63° 16′004° 40′
63° 43′005° 55′
64° 28′006° 59′
64° 43′007° 43′
65° 12′008° 41′
66° 53′010° 04′
66° 50′011° 29′
66° 26′010° 56′
65° 43′010° 28′
64° 59′009° 43′
64° 28′008° 45′
64° 10′007° 49′
63° 29′006° 48′
63° 18′006° 26′
63° 17′005° 26′
 

3. Vestlandskysten: Området er avgrenset sør- og vestover av forekomsten av offshoreinstallasjoner. Mot kysten er grensen lagt langs 12 nm. I nord er grensen satt der Møreplatået begynner.

sf-20090707-0992-05-01.jpg 

Koordinater for utskiftingsområde 3:

NordØst
57° 44′002° 53′
60° 27′003° 6′
60° 59′002° 46′
61° 47′002° 51′
62° 41′003° 35′
62° 28′004° 55′
62° 16′004° 40′
61° 41′004° 09′
61° 01′004° 05′
60° 16′004° 30′
59° 40′004° 40′
59° 16′004° 27′
59° 09′004° 32′
58° 55′005° 00′
58° 34′005° 12′
58° 14′005° 40′
57° 49′004° 49′
0Vedlegg I endret ved forskrift 24 juni 2010 nr. 966 (i kraft 1 juli 2010).

Vedlegg 2

Mal for ballastvanndagbok

Internasjonal konvensjon om kontroll og

behandling av ballastvann og sedimenter fra skip 

Tidsrom: fra ........................ til .......................

Skipets navn ....................................................

IMO-nummer ....................................................

Bruttotonnasje ..................................................

Flagg ...........................................................

Samlet ballastvannkapasitet (i kubikkmeter) .....................

Skipet har ballastvannbehandlingsplan

Skisse av skipet som viser ballasttanker: 

1. Innledning

I samsvar med regel B–2 i vedlegget til Den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sediment fra skip skal hver ballastvannoperasjon dagbokføres. Dette omfatter utslipp til sjø og levering til mottaksanlegg. 

2. Ballastvann og ballastvannbehandling

Med «ballastvann» menes vann medregnet suspendert stoff tatt om bord på et skip for å regulere skipets styrlast, slagside, dypgang, stabilitet eller spenninger. Behandlingen av ballastvann skal skje i samsvar med en godkjent plan for behandling av ballastvann samtidig basert på retningslinjer utarbeidet av organisasjonen. 

3. Innførsler i ballastvanndagboken

Det skal gjøres en innførsel i ballastvanndagboken i hvert av følgende tilfeller: 

Når ballastvann tas om bord:

-Dato, klokkeslett og havnens eller inntaksanleggets posisjon (havn eller lengdegrad/breddegrad), dybde dersom utenfor havn
-Anslått inntatt volum i kubikkmeter
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen. 

Når ballastvann sirkuleres eller behandles:

-Dato og klokkeslett for operasjonen
-Anslått volum som er sirkulert eller behandlet (i kubikkmeter)
-Om det er utført i samsvar med plan for behandling av ballastvann
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen. 

Når ballastvann slippes ut til sjø:

-Dato, klokkeslett og havnens eller utslippsanleggets posisjon (havn eller lengdegrad/breddegrad)
-Anslått utsluppet volum i kubikkmeter og gjenværende volum i kubikkmeter
-Om godkjent ballastvannbehandlingsplan var gjennomført før utslippet
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen. 

Når ballastvann leveres til et mottaksanlegg:

-Dato, klokkeslett og inntakssted
-Dato, klokkeslett og utslippssted
-Havn eller anlegg, anslag av utslipp eller inntatt volum, i kubikkmeter
-Om godkjent ballastvannbehandlingsplan var gjennomført før utslippet
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen. 

Utilsiktet eller annet uvanlig inntak eller utslipp av ballastvann:

-Dato og klokkeslett da hendelsen fant sted
-Havn eller skipets posisjon ved hendelsen
-Anslått volum som er sluppet ut
-Omstendighetene rundt inntak, utslipp, utstrømming eller tap, årsak og allmenne merknader
-Om godkjent plan for behandling av ballastvann var gjennomført før utslippet
-Underskrift av offiseren som er ansvarlig for operasjonen. 

Supplerende driftsmetode og generelle merknader kan føres her: 

4. Volum av ballastvann

Volumet av ballastvann om bord bør anslås i kubikkmeter. Ballastvanndagboken inneholder mange henvisninger til anslått volum av ballastvann. Det erkjennes at det kan være vanskelig å anslå volumet av ballastvann nøyaktig. 

REGISTRERING AV BALLASTVANNOPERASJONER 

Eksempel på side i ballastvanndagboken

Skipets navn: ...................................................

Kjenningsnummer eller bokstaver .................................

DatoPunkt (nummer)Arbeidsoperasjoner/underskrift av ansvarshavende offiser/offiserer


Underskrift av skipsfører .......................................

0Vedlegg II tilføyd ved forskrift 24 juni 2010 nr. 966 (i kraft 1 juli 2010).