Forskrift om bruk av skipsarrest om bord på norske skip

DatoFOR-2009-08-06-1032
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2009 hefte 9
Ikrafttredelse01.09.2009
Sist endretFOR-2013-08-19-1012 fra 20.08.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§40, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, LOV-2013-06-21-102-§9-3, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort11.08.2009   kl. 13.10
KorttittelForskrift om skipsarrest på norske skip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 6. august 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 15 og § 40 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 9-3 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.
Endringer: Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske skip som er utstyrt med minst et bestemt rom om bord beregnet til forvaring av personer (skipsarrest).

§ 2.Bruk av skipsarrest
(1) Skipsføreren kan beslutte å benytte skipsarrest overfor enhver person om bord når vilkårene i skipsarbeidsloven § 9-3 annet ledd eller skipssikkerhetsloven § 40 første eller annet ledd foreligger.
(2) Vakthavende på bro skal straks varsles når skipsarresten tas i bruk.
(3) Rederiet skal sørge for at det er utarbeidet prosedyrer for bruk av skipsarrest, herunder for evakuering av arrestanten i en nødssituasjon.
0Endret ved forskrift 19 aug 2013 nr. 1012 (i kraft 20 aug 2013).
§ 3.Utrustning mv.
(1) Skipsarrester skal være avmerket på skipets brannkontrolltegninger, ha forsvarlig nærhet til nødutgang, og i størst mulig grad være utformet og utstyrt på en slik måte at arrestanten ikke kan skade seg selv.
(2) Skipsarrester kan være utstyrt med teknisk utstyr i den grad det er nødvendig for å ivareta kommunikasjon og sikkerhet. Teknisk utstyr i skipsarresten skal bare benyttes for å ivareta den innsattes helseforhold. Slik overvåkning skal varsles med godt synlige oppslag ved inngangen til skipsarresten.
§ 4.Krav til journalføring
(1) Det skal føres en individuell arrestrapport for alle som blir satt i skipsarrest. I arrestrapporten skal følgende alltid noteres:
a)Arrestantens navn og fødselsdato.
b)Tidspunkt for innbringelse og løslatelse.
c)Bakgrunnen for innbringelsen.
c)Registrering av fratatte gjenstander.
d)Opplysninger som skal anmerkes i henhold til § 5.
(2) Den innsattes navn, fødselsdato og tidspunkt for innbringelse og løslatelse skal også noteres i dekksdagboken.
(3) Arrestanten skal ved løslatelse motta kopi av arrestrapporten.
§ 5.Tilsyn med arrestanten
(1) Før innsettelse i skipsarrest skal behovet for helsehjelp vurderes. Tidspunktet for eventuell helseundersøkelse og tiltak som følge av denne skal anmerkes i arrestrapporten.
(2) Arrestanten skal spørres om personer om bord på skipet bør informeres om hvor vedkommende befinner seg. Varsling skal skje dersom det er praktisk mulig. Varsling skal gjennomføres på en hensynsfull måte overfor den eller de som varsles, og på en måte som ikke er til sjenanse overfor andre passasjerer.
(3) Arrestanten skal anbringes slik at vedkommende ikke kommer til skade eller utsettes for unødige lidelser, og slik at andre ikke kan påføres skade. Den innsatte skal fratas gjenstander som kan benyttes til å skade seg selv eller andre.
(4) Rengjort madrass og tepper eller tilsvarende skal gjøres tilgjengelig. Dersom hensynet til den enkelte arrestant tilsier det, kan utlevering av tepper eller tilsvarende utsettes av sikkerhetsmessige grunner. Eventuell utsettelse skal anmerkes i arrestrapporten.
(5) Arrestanten skal tilbys nødvendig mat og drikke.
(6) Det skal føres tilsyn med arrestanten hver time, med mindre omstendighetene tilsier hyppigere tilsyn. Den som utfører tilsynet skal ved selvsyn kontrollere arrestantens situasjon, og kvittere med tidspunkt og signatur i arrestrapporten.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2009.