Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

DatoFOR-2009-09-07-1168
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-06-25-792 fra 01.07.2015
EndrerFOR-2007-08-08-979, FOR-2007-11-23-1283, FOR-2007-11-23-1284
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort11.09.2009   kl. 14.10
KorttittelForskrift om audiovisuelle produksjoner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 7. september 2009 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 april 2010 nr. 526, 16 nov 2011 nr. 1105, 19 juni 2013 nr. 677, 25 juni 2015 nr. 792.
Oppheves ved forskrift 7 okt 2016 nr. 1196 (i kraft 1 jan 2017). Se også ny forskrift 31 okt 2016 nr. 1264 om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gir regler om Norsk filminstitutts tildeling av tilskudd til audiovisuelle produksjoner over Kultur- og kirkedepartementets budsjettkapittel 334 - Film- og medieformål.

Vilkår for bruk av statstilskudd til regionale filmtiltak fastsettes i tilskuddsbrev til de enkelte regionale filmvirksomhetene.

§ 1-2.Overordnet formål

Formålet med tilskuddsordningene er å fremme audiovisuelle produksjoner som kulturuttrykk og bidra til å oppfylle gjeldende politiske mål på det audiovisuelle området.

Tilskuddene skal bidra til kontinuerlig og kostnadseffektiv produksjon av et mangfold av audiovisuelle produksjoner som

-er basert på norsk eller samisk språk, kultur og samfunnsforhold,
-er anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskapning,
-utfordrer og når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Tilskuddene skal også bidra til et profesjonelt og sterkt miljø for audiovisuell produksjon i Norge, til at norske audiovisuelle produksjoner har en sterk posisjon blant barn og unge og skal over tid bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen.

§ 1-3.Forvaltning

Tilskuddsordningen forvaltes av Norsk filminstitutt. Enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften kan påklages til departementet, jf. forvaltningsloven § 28. Vedtak truffet av Norsk filminstitutt etter kunstnerisk vurdering ved konsulent eller et ekspertpanel, kan ikke påklages til departementet når det gjelder det kunstneriske eller filmfaglige skjønn etter denne forskriften, jf. forvaltningsloven § 28 fjerde ledd andre punktum.

Søkere som får avslag som nevnt i første ledd andre punktum etter kunstnerisk vurdering ved konsulent, har krav på en ny og uavhengig kunstnerisk vurdering hos Norsk filminstitutt. Søker må selv be om slik vurdering.

0Endret ved forskrift 19 juni 2013 nr. 677.
§ 1-4.Definisjoner

I denne forskriften betyr

a)audiovisuell produksjon, en fiktiv eller dokumentarisk fremstilling av levende fotografiske bilder i form av en kinofilm, dokumentarfilm, kortfilm, drama- eller dokumentarserie eller interaktiv produksjon, produsert for offentlig visning eller omsetning.
b)kinofilm, en audiovisuell produksjon med visningstid på minimum 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Norsk filminstitutt kan i særskilte tilfeller beslutte at filmer med kortere lengde faller inn under definisjonen av kinofilm.
c)kortfilm, en fiksjonsfilm med visningstid på under 60 minutter produsert for offentlig visning.
d)dokumentarfilm, en enkeltstående audiovisuell produksjon som er produsert for annen offentlig visning enn kino, og som har til hensikt å dokumentere eller vise virkelige hendelser.
e)barnefilm, en kinofilm som er særskilt rettet mot barn under 11 år og har aldersgrense tillatt for alle eller sju år, jf. lov om film og videogram § 5.
f)drama- og dokumentarserie, en fiktiv eller dokumentarisk audiovisuell produksjon i flere deler produsert for offentlig visning.
g)interaktiv produksjon, et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som forutsetter brukermedvirkning.
0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 1-5.Kunngjøring og informasjon om tilskuddsordningene

Norsk filminstitutt skal på egnet måte kunngjøre muligheten for å søke om tilskudd etter denne forskriften, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.2. Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og om hvor søkere kan innhente nærmere informasjon om tilskuddsordningene.

Norsk filminstitutt skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer, målformuleringer, prioriteringer, klageadgang, krav til avleveringsmateriale og regnskapsføring og eventuell annen informasjon som er nødvendig for søkeren.

§ 1-6.Generelle vilkår

Med mindre noe annet følger av denne forskriften gjelder følgende vilkår for tilskudd:

a)Søkeren må være et uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak som er etablert i Norge, et annet EØS-land eller Sveits. Foretaket må være registrert i det norske enhetsregisteret. Med uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak menes her et foretak som har produksjon av audiovisuelle produksjoner som sitt hovedformål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsforetak. Vesentlig grad av tilknytning foreligger der ett enkelt kringkastingsforetak har eierandeler eller stemmerettigheter på 25 prosent eller mer i produksjonsforetaket. Når flere kringkastingsforetak er eiere, er grensen 50 prosent.
b)Søkeren må kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet.
c)Søknaden må gjelde et kulturprodukt. En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:
1.Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
2.Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
3.Handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.
4.Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge, et annet EØS-land eller Sveits.

Tilskudd etter § 2-4, § 3-1 tredje ledd, § 3-2 tredje ledd og § 3-3 tredje ledd kan også gis dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i opphavslandet.

d)Søkeren er ansvarlig part overfor NFI, og må kunne påta seg forpliktelser på vegne av prosjektet. Søkeren skal føre prosjektets regnskap. For minoritets-samproduksjoner skal søkeren føre prosjektregnskap for den norske delen.
e)Søknad om tilskudd skal være datert, undertegnet og utfylt på søknadsskjema fastsatt av Norsk filminstitutt. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden, og alle søknadsdokumenter skal være på norsk. I særlige tilfeller kan Norsk filminstitutt gjøre unntak fra språkkravet.
0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 1-7.Vurdering av og prioritering mellom søknader

Med mindre annet følger av forskriften skal vurdering av og prioritering mellom søknader baseres på en samlet vurdering av kunstneriske, produksjonsmessige, økonomiske, tekniske og markedsmessige hensyn. Det skal i denne sammenheng blant annet legges vekt på

a)formålet med tilskuddsordningene, jf. § 1-2,
b)nærmere formål og hensyn angitt under reguleringen av de forskjellige tilskuddsordningene og
c)prioriterte satsingsområder eller hensyn fastsatt av departementet, jf. § 1-3.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader etter § 2-1, § 3-1 og § 3-2 kan Norsk filminstitutt prioritere prosjekter som bidrar til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere.

§ 1-8.Kumulasjon av offentlig støtte

Dersom produksjonen mottar offentlig støtte fra flere kilder i tillegg til tilskuddet fra Norsk filminstitutt, skal den samlede støtten ikke overstige grensene fastsatt for den enkelte tilskuddsordning.

Med offentlig støtte menes støtte som faller inn under EØS-avtalen artikkel 61 (1), herunder tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner og offentlige investeringer som ikke er på markedsvilkår. Tilskudd fra overnasjonale eller internasjonale organer regnes ikke som offentlig støtte.

§ 1-9.Underretning om vedtak

Når Norsk filminstitutt har fattet vedtak, skal søkeren underrettes skriftlig om dette så snart som mulig, jf. forvaltningsloven § 27.

Underretningen om vedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket, inkludert en henvisning til de regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven § 25.

Underretningen skal videre inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 27.

Når vedtaket innebærer tilsagn om tildeling av tilskudd skal dette bekreftes med et tilskuddsbrev, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.3.

Ved utbetaling av tilskudd anses søkeren for å ha akseptert de forutsetninger for tilskudd og krav til bruken av tilskuddet som framgår av tilskuddsbrevet.

§ 1-10.Opplysningsplikt

Søkeren plikter å gi Norsk filminstitutt alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden, inkludert informasjon om eventuell annen offentlig støtte til produksjonen, jf. § 1-8.

Etter at tilsagn om tilskudd foreligger, plikter tilskuddsmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet. Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet eller tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og skriftlig godkjent av Norsk filminstitutt. En reduksjon av godkjent budsjett som forandrer tilskuddsprosenten vil alltid regnes som en vesentlig endring.

§ 1-11.Rapportering og kontroll

Norsk filminstitutt skal sørge for nødvendig kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Tilskuddmottakere skal innen en frist fastsatt av Norsk filminstitutt avgi rapport om bruken av tilskuddet.

Departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. reglement for økonomistyring i staten § 15 og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Tilskuddsmottaker plikter å oppbevare regnskapet i ti år og skal i denne perioden fremlegge regnskapet på anmodning fra Norsk filminstitutt, Kultur- og kirkedepartementet eller Riksrevisjonen.

§ 1-12.Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd

Norsk filminstitutt skal kreve tilbakebetaling av tilskudd dersom en sluttavregning viser at tilskuddsmottakeren har mottatt for mye i utbetalt beløp, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 6.3.5.

Tilskudd etter denne forskriften er tilskudd mot avregning, det vil si at tilskuddets størrelse fastsettes som del av et budsjett eller faktisk regnskap. Dersom de faktiske utgiftene er lavere enn budsjettert, vil det for slike tilskudd kreves tilbakebetaling slik at tilskuddsprosenten opprettholdes.

§ 1-13.Sanksjoner

Norsk filminstitutt kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom

a)tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten i § 1-10,
b)tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger fastsatt i tilskuddsbrevet etter § 1-9 eller
c)tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i denne forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Norsk filminstitutt med hjemmel i denne forskriften.

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven.

Ved grovt mislighold skal Norsk filminstitutt umiddelbart stanse alle anvisninger av tilskudd og etterhåndstilskudd til vedkommende prosjekt eller tiltak.

Dersom prosjektet helt eller delvis ikke er gjennomført, eller ved grovt mislighold eller konkurs, kan Norsk filminstitutt kreve at alle rettigheter til produksjon og visning av filmen overføres til Norsk filminstitutt.

Dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt, kan tilskuddsmottakeren utelukkes fra tilskuddsordningene i inntil tre år. Dette gjelder også ved gjentatte brudd på regelverk eller forutsetninger som nevnt i første ledd.

Fastsatte sanksjoner må være rimelige og stå i forhold til det aktuelle bruddet på regelverket eller øvrige forutsetninger som tilskuddsmottakeren har gjort seg skyldig i.

§ 1-14.Visningsrettigheter

NFI har rett til ikke-kommersiell visning av audiovisuelle produksjoner som har mottatt tilskudd etter denne forskriften, på festivaler og kulturelle arrangementer.

Norsk filminstitutt skal på forhånd klarere med tilskuddsmottakeren at visning etter første ledd ikke kommer i konflikt med filmens kommersielle interesser.

0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 1-15.Kostnadskontroll

Tilskuddsmottakeren skal ved kjøp og leie av utstyr velge det alternativet som er rimeligst for produksjonen. Vederlag for egne ytelser og leie av eget utstyr skal ikke overstige markedspris.

Innkjøpt utstyr skal avhendes til markedspris etter produksjonen.

§ 1-16.Indeksregulering

Der denne forskriften angir kriterier eller beløpsgrenser i kroner, justeres beløpet med virkning fra 1. januar hvert år tilsvarende endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen). Beregningen skal ta utgangspunkt i indeksnivået i januar 2010 og indeksnivået som offentliggjøres i januar måned det aktuelle året.

§ 1-17.Nærmere bestemmelser

Norsk filminstitutt kan i forskrift fastsette nærmere regler om

a)krav til søknaden,
b)hvilke kostnader som kan godkjennes som utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader,
c)utbetaling av rater og krav til dokumentasjon før utbetaling av rater,
d)krav om føring av filmregnskap,
e)krav til materiale for profilering av produksjonen i utlandet,
f)rapportering om bruken av tilskudd og måloppnåelse. Kravene til rapportering skal tilpasses type tilskudd og størrelsen på det tildelte tilskuddet,
g)dokumenterte inntekter som gir grunnlag for beregning av etterhåndstilskudd etter § 2-5 - § 2-7 og
h)kreditering av Norsk filminstitutt.

Kapittel 2. Tilskudd til kinofilm

§ 2-1.Forhåndstilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm etter kunstnerisk vurdering

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av kinofilmer av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet.

Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av kinofilm. Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan gis til produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller tilsvarende.

For å motta tilskudd må søkeren være organisert som aksjeselskap. I tillegg må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon.

Produksjonstilskudd gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon, skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst.

0Endret ved forskrift 16 nov 2011 nr. 1105 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 2-2.Forhåndstilskudd til produksjon av kinofilm etter markedsvurdering

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av kinofilmer med høyt publikumspotensial.

Tilskudd kan gis til produksjon av kinofilm. Produksjonstilskudd kan gis til produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller tilsvarende.

For å motta tilskudd må produksjonsforetaket være organisert som aksjeselskap. Den ansvarlige produsenten for filmen samt andre nøkkelmedarbeidere, må ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon. Filmen må etter Norsk filminstitutts vurdering ha et forventet høyt publikumsbesøk på kino i Norge.

Produksjonstilskudd gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon, skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal Norsk filminstitutt særlig legge vekt på filmens forventede publikumspotensial.

Produksjonstilskudd skal ikke overstige 50 prosent av filmens regnskapsførte produksjonskostnader.

0Endret ved forskrifter 16 april 2010 nr. 526, 16 nov 2011 nr. 1105 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser).
§ 2-3.Forhåndstilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon av flere kinofilmer

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke produksjonsforetakenes mulighet til langsiktig kunstnerisk satsing på utvikling og produksjon av filmprosjekter. Videre er formålet å bidra til langsiktig samarbeid mellom produksjonsforetak og filmskapere.

Tilskudd kan gis til

a)utvikling av tre til seks kinofilmer. Norsk filminstitutt fastsetter antallet filmer som inngår i rammen.
b)produksjon av inntil tre kinofilmer. Norsk filminstitutt fastsetter antallet filmer som inngår i rammen.

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan gis til produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller tilsvarende.

For å motta tilskudd må søkeren være organisert som aksjeselskap og ha vært hovedansvarlig for minst en kinofilm med ordinær kinodistribusjon de siste fem årene før søknad.

Produksjonstilskudd etter annet ledd bokstav b, gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon, skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader skal Norsk filminstitutt særlig legge vekt på produksjonsforetakets soliditet, erfaring og dokumenterte resultater, samt produksjonsforetakets kompetanse innen prosjektutvikling og dets evne til å skape et kreativt miljø. For tilskudd etter annet ledd bokstav b skal det i tillegg legges vekt på samarbeid mellom produsent, regissør og manuskriptforfatter og på regissørens dokumenterbare kunstneriske resultater. Tildelingene skal bidra til å oppnå målet om likestilling i filmbransjen.

Samlet tilskudd fra Norsk filminstitutt til hver enkelt film skal ikke overstige grensene fastsatt i § 2-8.

0Endret ved forskrifter 16 nov 2011 nr. 1105 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 2-4.Forhåndstilskudd til utvikling og samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av kinofilmer av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, samt å bidra til kunstnerisk og produksjonsmessig profesjonalisering av norsk filmbransje gjennom økt internasjonalt samarbeid.

Norske produksjonsforetak kan motta tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm i samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent. Produksjonstilskudd kan gis til produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller tilsvarende.

For å motta tilskudd må søkeren være organisert som aksjeselskap. I tillegg må produksjonen ha et visst norsk bidrag.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal Norsk filminstitutt legge vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, prosjektets kreative og tekniske norske bidrag og andelen av filmens budsjett som er brukt i Norge.

Tilskuddet beregnes ut i fra den norske andelen i prosjektet.

0Endret ved forskrifter 16 april 2010 nr. 526, 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 2-5.Etterhåndstilskudd til kinofilm som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utnyttelse av markedspotensialet til kinofilmer, økt produksjon av barnefilm og å stimulere til høyest mulig andel av privat kapital i norsk filmproduksjon.

Kinofilmer som har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt etter kapittel 2, og som har solgt minimum 35 000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge, er berettiget til etterhåndstilskudd. Norsk filminstitutt kan i særlige tilfeller fastsette lavere terskel for dokumentarfilmer og filmer som har mottatt forhåndstilskudd etter kunstnerisk vurdering.

Etterhåndstilskudd gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon, skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst.

0Endret ved forskrifter 16 april 2010 nr. 526, 16 nov 2011 nr. 1105 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 2-6.Etterhåndstilskudd til kinofilmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utnyttelse av markedspotensialet til kinofilmer, økt produksjon av barnefilm og å stimulere til høyest mulig andel av privat kapital i norsk filmproduksjon.

Kinofilmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd til produksjon fra Norsk filminstitutt, vil være berettiget til etterhåndstilskudd dersom filmen

a)har solgt minimum 35 000 billetter gjennom ordinær kinodistribusjon i Norge og
b)oppfyller alle kriteriene i § 1-6 bokstav c.

For å motta etterhåndstilskudd etter denne bestemmelsen må søkeren være organisert som aksjeselskap.

Etterhåndstilskudd gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon, skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst.

Forhåndstilsagn om etterhåndstilskudd gis på grunnlag av prosjektets produksjons- og lanseringsbudsjett. Endelig etterhåndstilskudd fastsettes på grunnlag av godkjent sluttregnskap.

0Endret ved forskrifter 16 april 2010 nr. 526, 16 nov 2011 nr. 1105 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 2-7.Beregning av etterhåndstilskudd

Etterhåndstilskuddet etter § 2-5 og § 2-6 skal tilsvare 100 prosent av produksjonsforetakets dokumenterte inntekter eksklusiv merverdiavgift fra salg av rettighetene til filmen de tre første år etter filmens første offentlige kinopremiere i Norge. Dersom filmen har dokumenterte inntekter fra forhåndssalg, vil disse også danne grunnlag for etterhåndstilskudd.

Dersom en kinofilm ikke primært retter seg mot det norske kinofilmmarkedet, vil etterhåndstilskudd kun tilsvare 100 prosent av produksjonsforetakets dokumenterte inntekter i Norge.

For barnefilm skal etterhåndstilskuddet tilsvare 200 prosent av dokumenterte inntekter.

§ 2-8.Prosenttak for offentlig tilskudd til kinofilm

Samlet offentlig tilskudd til kinofilm skal ikke overstige 50 prosent av utviklings-, produksjons- og lanseringskostnadene. Dersom lanseringskostnadene overstiger 4 millioner kroner, vil det overskytende beløp ikke være en del av grunnlaget for utregning av tilskuddsprosenten.

Dersom kinofilmen har begrenset markedspotensial eller et produksjonsbudsjett på under 17,2 millioner kroner, kan tilskuddssatsen likevel settes til 75 prosent. En kinofilm har begrenset markedspotensial dersom den oppfyller ett av følgende vilkår:

a)Filmen inneholder mer enn 50 prosent norsk eller samisk dialog.
b)Filmen er av tydelig kunstnerisk karakter.
c)Filmen bruker eksperimentelt eller innovativt filmspråk.
d)Filmen fokuserer på norsk kultur eller historie.
e)Filmen er rettet mot barn eller unge og basert på et originalmanuskript skrevet av norsk manusforfatter.

En kinofilm som oppfyller kriteriene i andre eller tredje ledd og får tilskudd etter § 2-1 eller § 2-3, kan motta tilskudd på opptil 85 prosent av sine utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader dersom Norsk filminstitutt vurderer filmen å ha spesielt høy kunstnerisk kvalitet og særlig begrenset markedspotensial.

For samproduksjoner av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent gjelder prosenttaket for den norske andelen i prosjektet.

0Endret ved forskrift 16 april 2010 nr. 526.
§ 2-9.Absolutte tak for etterhåndstilskudd

Etterhåndstilskudd til norske kinofilmer skal ikke overstige 7 millioner kroner. Barnefilmer kan motta etterhåndstilskudd opp til 9 millioner kroner. I særlige tilfeller kan filmer med spesielt stort behov for risikokapital i finansieringen, motta opptil 15 millioner kroner.

§ 2-10.Absolutt tak på tilskudd fra Norsk filminstitutt til én kinofilm

Samlet tilskudd fra Norsk filminstitutt til én enkelt kinofilm - inkludert utviklings-, produksjons-, lanserings- og etterhåndstilskudd - skal ikke overstige 35 millioner kroner.

Kapittel 3. Tilskudd til andre audiovisuelle produksjoner

§ 3-1.Forhåndstilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av kortfilmer av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet.

Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av kortfilm for offentlig visning. Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller tilsvarende. Tilskudd etter denne ordningen gis ikke til utvikling og produksjon av dokumentarfilm.

Norske produksjonsforetak kan motta tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm med utenlandsk hovedprodusent, dersom produksjonen er definert som et kulturprodukt i opphavslandet. Ved vurdering av og prioritering mellom søknader etter dette ledd skal Norsk filminstitutt legge vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, prosjektets kreative og tekniske norske bidrag og andelen av filmens budsjett som er brukt i Norge.

Samlet offentlig tilskudd skal ikke overstige 100 prosent av filmens regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader.

0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 3-2.Forhåndstilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til produksjon av dokumentarfilmer av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet. Videre er formålet å styrke produksjonsforetakenes mulighet til langsiktig kunstnerisk satsing på utvikling av dokumentarfilmprosjekter, samt langsiktig samarbeid mellom produksjonsforetak og filmskapere.

Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av enkeltstående dokumentarfilmer.

Norske produksjonsforetak kan motta tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm med utenlandsk hovedprodusent, dersom produksjonen er definert som et kulturprodukt i opphavslandet. Ved vurdering av og prioritering mellom søknader etter dette leddet skal NFI legge vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, prosjektets kreative og tekniske norske bidrag og andelen av filmens budsjett som er brukt i Norge.

Tilskudd kan også gis til pakkefinansiert utvikling av tre til seks enkeltstående dokumentarfilmer. NFI fastsetter antallet filmer som inngår i rammen. Ved vurdering og prioritering mellom søknader etter dette leddet skal NFI legge vekt på produksjonsforetakets soliditet, erfaring og dokumenterte resultater, samt produksjonsforetakets kompetanse innen prosjektutvikling og dets evne til å skape et kreativt miljø.

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, pilot, finansieringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende.

For å motta tilskudd må nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon.

Samlet offentlig tilskudd skal ikke overstige 90 prosent av filmens regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader. For samproduksjoner med utenlandsk samprodusent gjelder prosenttaket for den norske andelen i prosjektet.

0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 3-3.Forhåndstilskudd til utvikling og produksjon av drama- og dokumentarserier

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å heve den kunstneriske og produksjonsmessige kvaliteten på drama- og dokumentarserier.

Tilskudd kan gis til utvikling og produksjon av drama- og dokumentarserier for offentlig visning.

Norske produksjonsforetak kan motta tilskudd til utvikling og produksjon av drama- og dokumentarserier med utenlandsk hovedprodusent, dersom produksjonen er definert som et kulturprodukt i opphavslandet. Ved vurdering av og prioritering mellom søknader etter dette leddet skal NFI legge vekt på samarbeidet mellom samprodusentene, prosjektets kreative og tekniske norske bidrag og andelen av filmens budsjett som er brukt i Norge.

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, pilot, forundersøkelser, finansieringsarbeid og liknende. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende.

For å motta tilskudd må

a)søkeren være organisert som aksjeselskap,
b)nøkkelmedarbeidere i produksjonen ha betydelig profesjonell erfaring med audiovisuell produksjon,
c)søkeren ha inngått en avtale med et fjernsynsforetak, nett-tv-, strømmetjenesteforetak eller lignende som skal bidra med en vesentlig andel av finansieringen.

Samlet tilskudd til utvikling og produksjon skal ikke overstige 50 prosent av seriens regnskapsførte utviklings- og produksjonskostnader. I særlige tilfeller kan NFI godkjenne lavere egenfinansiering for dokumentarserier og serier for barn og unge. For samproduksjoner med utenlandsk samprodusent gjelder prosenttaket for den norske andelen i prosjektet.

0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 3-4.Forhåndstilskudd til utvikling av interaktive produksjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge tilgang til norskspråklige interaktive produksjoner av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet.

Tilskudd kan gis til utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. Det kan ikke gis tilskudd til prosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter, versjoneringer av eksisterende prosjekter eller lignende. Det kan heller ikke gis tilskudd til opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.

For å motta tilskudd til utvikling av større produksjoner må søkeren være organisert som aksjeselskap og nøkkelmedarbeidere i produksjonen må ha profesjonell erfaring med utvikling av interaktive produksjoner.

Utviklingstilskudd skal ikke overstige 75 prosent av den interaktive produksjonens regnskapsførte utviklingskostnader.

Kapittel 4. Tilskudd til lansering og teksting av audiovisuelle produksjoner

§ 4-1.Forhåndstilskudd til lansering av kinofilm i Norge

Formålet med tilskuddsordningen er at filmkunst og filmkultur skal nå et størst mulig publikum i Norge.

Tilskudd kan gis til lansering av kinofilm for ordinær kinodistribusjon, herunder markedsføring og fremstilling av kopier. I særlige tilfeller kan det gis tilskudd til kinolansering av kortfilm og sammensatte kortfilmprogram.

Lanseringstilskudd gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i ordinær kinodistribusjon, skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst.

For å motta lanseringstilskudd etter denne bestemmelsen må søkeren være organisert som aksjeselskap. Nøkkelmedarbeidere tilknyttet prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring med filmlanseringsarbeid.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal Norsk filminstitutt legge vekt på fremlagte lanseringsplaner, lanseringstidspunkt og filmens forventede publikumspotensial.

Norsk filminstitutt kan fastsette satser for lanseringstilskuddet.

Tilskudd til lansering skal ikke overstige 50 prosent av regnskapsførte lanseringskostnader eller 2 millioner kroner.

0Endret ved forskrifter 16 nov 2011 nr. 1105 (i kraft 1 jan 2012, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 4-2.Forhåndstilskudd til lansering av interaktive produksjoner i Norge

Formålet med tilskuddsordningen er at interaktive produksjoner skal nå et størst mulig publikum i Norge.

Tilskudd kan gis til lansering, herunder markedsføring, av interaktive produksjoner.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal Norsk filminstitutt legge vekt på fremlagte lanseringsplaner. Norsk filminstitutt kan prioritere prosjekter som har fått forhåndstilskudd til utvikling etter § 3-4.

Norsk filminstitutt kan fastsette satser for lanseringstilskuddet.

Tilskudd til lansering skal ikke overstige 50 prosent av regnskapsførte lanseringskostnader eller 1 mill. kroner.

0Endret ved forskrifter 16 april 2010 nr. 526, 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 4-3.Forhåndstilskudd til lansering i utlandet

Formålet med tilskuddsordningen er å profilere filmkunst og filmkultur i utlandet og nå et størst mulig publikum internasjonalt.

Tilskudd kan gis til lansering av audiovisuelle produksjoner på festivaler eller salgsmarkeder.

Ved vurdering av og prioritering mellom søknader om tilskudd skal NFI legge vekt på fremlagte lanseringsplaner, filmens forventede salgspotensial og festivalen/salgsmarkedets internasjonale stilling.

NFI kan fastsette satser for lanseringstilskuddet.

Tilskudd til lansering skal ikke overstige godkjente regnskapsførte lanseringskostnader.

0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 792 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 4-4.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 16 nov 2011 nr. 1105.)

Kapittel 5. Ikrafttredelse og overgangsregler

§ 5-1.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 og gjelder for søknader som mottas etter dette tidspunkt. Forskriften gjelder også for søknader om tilskudd med søknadsfrist etter 1. januar 2010, uavhengig av når søknaden er mottatt.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. august 2007 nr. 979 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift 23. november 2007 nr. 1283 om tilskudd til produksjonsselskaper og forskrift 23. november 2007 nr. 1284 om tilskudd til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino. Disse forskriftene får likevel anvendelse for søknader som etter første ledd ikke skal behandles etter ny forskrift.