Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater

DatoFOR-2009-09-10-1186
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse10.09.2009
Sist endretFOR-2017-02-08-151
EndrerFOR-2008-12-18-1508
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§20, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort18.09.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om import av kjøtt mv. fra tredjestater

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 10. september 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 12, § 15, § 16, § 19 og § 20.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (beslutning 2007/777/EF (sist endret ved forordning (EU) 2017/193) og beslutning 2000/572/EF (sist endret ved forordning (EU) 2016/1832)).
Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 2010 nr. 10, 25 okt 2010 nr. 1374, 29 okt 2010 nr. 1377, 6 juni 2011 nr. 572, 24 juni 2011 nr. 789, 7 okt 2011 nr. 1002, 23 feb 2012 nr. 178, 26 juni 2012 nr. 683, 5 sep 2012 nr. 859, 13 nov 2012 nr. 1050, 8 jan 2013 nr. 18, 11 feb 2013 nr. 171, 1 mars 2013 nr. 239, 26 april 2013 nr. 418, 13 juni 2013 nr. 612, 2 okt 2013 nr. 1165, 15 sep 2014 nr. 1196, 26 jan 2015 nr. 64, 4 mars 2015 nr. 189, 20 mars 2015 nr. 274, 7 april 2015 nr. 346, 17 juni 2015 nr. 672, 19 aug 2015 nr. 972, 19 jan 2016 nr. 51, 7 juni 2016 nr. 584, 11 okt 2016 nr. 1197, 27 okt 2016 nr. 1262, 8 feb 2017 nr. 151.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å forebygge spredning av smittsomme sykdommer ved import og transitt av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer av husdyr, fjørfe, haredyr, oppdrettsvilt og viltlevende vilt.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter folkehelse-, dyrehelse- og dyrevelferdskrav ved import og transitt av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer av husdyr, fjørfe, haredyr, oppdrettsvilt og viltlevende vilt til humant konsum fra tredjestater.

Unntatt er produkter som nevnt i første ledd og som importeres eller transitteres til konsum for personell og passasjerer innen internasjonal transport.

Unntatt er import av naturtarm som er rengjort, skrapet og enten saltet med NaCl i 14 dager, bleket eller tørket etter skrapingen.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Kjøttprodukter: foredlede produkter som er fremstilt ved foredling av kjøtt eller ved videre foredling av slike foredlede produkter, slik at snittflaten viser at produktet ikke lenger har kjennetegnene til ferskt kjøtt.
b)Tilberedt kjøtt: ferskt kjøtt, herunder kjøtt som er findelt, som er tilsatt næringsmidler, smaksingredienser eller tilsetningsstoffer, eller som har gjennomgått en foredling som ikke er tilstrekkelig til å endre den indre muskelfiberstrukturen i kjøttet og dermed fjerne de egenskaper som kjennetegner ferskt kjøtt.
c)Kjøtt: alle spiselige deler av dyreartene nevnt i forskriften, herunder blod.
d)Ferskt kjøtt: kjøtt som ikke er behandlet på noen annen måte enn ved kjøling, frysing eller hurtigfrysing for å sikre holdbarheten, herunder kjøtt som er vakuumpakket eller pakket i kontrollert atmosfære.
e)Behandlede mager, blærer og tarmer: mager, blærer og tarmer som etter at de er tatt ut og rengjort, er blitt behandlet ved salting, varmebehandling eller tørking.
f)Fjørfe: høns, kalkuner, perlehøns, ender, gjess, vakler, duer, fasaner og åkerhøne som oppdrettes eller holdes i fangenskap for avl, produksjon av kjøtt eller egg eller for utsetting av vilt.
g)Husdyr: storfe, svin, småfe og hest.
h)Fuglevilt: viltlevende fugler som det drives jakt på til konsum.
i)Haredyr: kaniner, harer og gnagere.
j)Oppdrettsvilt: struts og ville landpattedyr som oppdrettes som husdyr.
k)Viltlevende vilt: ville landpattedyr som det drives jakt på, herunder ville pattedyr som lever i innhegnet område under liknende frihetsvilkår som ville dyr.
l)Offentlig veterinær: veterinær gitt offentlig myndighet av kompetent sentral myndighet i den aktuelle staten.
m)Tredjestater: stater som ikke er medlem i Den Europeiske Union (EU) eller gjennom EØS-avtalen har inngått avtale med EU om handel.
§ 4.Godkjente tredjestater

Det er kun tillatt å importere kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra godkjente tredjestater, områder, soner eller segmenter av tredjestater som angitt i vedleggene II og III. Forklaring på regioner i tredjestater fremgår av vedlegg I. Forklaring på kodene, som angir krav til produkter, brukt i vedlegg II og III fremgår av vedlegg IV.

Det er kun tillatt å importere tilberedt kjøtt som stammer fra ferskt kjøtt som kommer fra en godkjent tredjestat eller et område i en tredjestat opplistet i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2010 nr. 1374, 15 sep 2014 nr. 1196.
§ 5.Krav om at tredjeland har godkjent reststoffprogram

Animalske næringsmidler kan bare importeres fra tredjeland som som er oppført i vedlegg til forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler.

0Endret ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789.
§ 7.Godkjente virksomheter

Det er kun tillatt å importere tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra godkjente virksomheter, publisert på Mattilsynets internettside.

§ 8.Helse- og hygienesertifikat

Forsendelser av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer skal følges av et sertifikat som angitt i vedlegg V og VI. Sertifikatet skal være underskrevet av offentlig veterinær.

§ 9.Krav til helsestatus

Import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater skal oppfylle kravene som er angitt i respektivt sertifikatet i vedlegg V.

§ 10.Særskilte krav til kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer

Kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer som har gjennomgått en uspesifikk behandling som angitt i vedlegg IV skal inneholde ferskt kjøtt som er godkjent for import til EØS.

Kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer som har gjennomgått en spesifikk behandling som angitt i vedlegg IV skal:

1.inneholde kjøtt og/eller kjøttprodukter fra en enkelt art og ha gjennomgått minst den spesifikke behandlingen som er påkrevd for arten,
2.inneholde ferskt, bearbeidet eller delvis bearbeidet kjøtt fra mer enn én dyreart, eller mer enn ett dyr, som etter blanding har gjennomgått en spesifikk behandling som er minst like omfattende som den av behandlingsmåtene i vedlegg IV som er den mest omfattende for dyreartene som inngår i produktet, eller
3.de ferdige kjøttproduktene eller de behandlede mager, blærer og tarmer skal være fremstilt ved blanding av forbearbeidet kjøtt eller behandlede mager, blærer og tarmer fra mer enn én dyreart eller enkeltdyr, og hvor hver av kjøttartene som inngår i produktet tidligere har gjennomgått en spesifikk behandling i henhold til vedlegg IV og i henhold til vedleggene II og III for den enkelte dyreart.
§ 11.Unntak for innmat og visse virksomheter

Innmat som på grunn av dyrehelsekrav ikke tillates importert, kan importeres som kjøttprodukt eller som behandlede mager, blærer og tarmer, eller brukes i et kjøttprodukt dersom behandling som angitt i vedlegg II er gjennomført og folkehelsekravene er oppfylt.

Virksomheter beliggende i en tredjestat som er angitt i vedleggene II og III, kan tillates å fremstille kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer i henhold til behandlingskravene B, C eller D i vedlegg IV, selv om virksomheten er beliggende i en tredjestat eller område i en tredjestat som ikke er godkjent for eksport av ferskt kjøtt til EØS, dersom folkehelsekravene er oppfylt.

§ 12.Transitt og lagring av kjøttprodukter mv.

Kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater som lagres midlertidig eller transporteres videre til en tredjestat i henhold til forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, skal oppfylle følgende krav:

1)Produktene skal komme fra en godkjent tredjestat eller områder i en godkjent tredjestat som angitt i vedlegg I, II eller III. Produktene skal, for de respektive dyreartene, ha gjennomgått behandling som beskrevet i vedlegg IV.
2)Produktene skal følges av et transittsertifikat angitt i vedlegg VI. Sertifikatet skal være undertegnet av offentlig veterinær.
3)Produktene skal oppfylle dyrehelsekravene i importsertifikatet for kjøttprodukter mv. som er angitt i vedlegg V.
4)Offentlig veterinær på grensekontrollstasjonen skal attestere at produktene er godkjent til transitt eller lagring.
§ 13.Transitt og lagring av tilberedt kjøtt

Tilberedt kjøtt som lagres midlertidig eller transporteres videre til en tredjestat i henhold til forskrift 18. oktober 1999 nr. 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, skal oppfylle følgende krav:

1)Produktene skal komme fra en tredjestat eller et område i en tredjestat angitt i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater.
2)Produktene skal følges av et transittsertifikat angitt i vedlegg VI. Sertifikatet skal være undertegnet av offentlig veterinær.
3)Produktene skal oppfylle de dyrehelsekravene som er beskrevet i helsesertifikatet for den respektive dyrearten i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater.
4)Offentlig veterinær på grensekontrollstasjonen skal attestere at forsendelsen er godkjent til transitt eller lagring.
0Endret ved forskrift 25 okt 2010 nr. 1374.
§ 14.Tilsyn mv.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23.

§ 15.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 16.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak truffet i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 17.Ikrafttredelse og overgangsordninger

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2008 nr. 1508 om import av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer av landpattedyr og fjørfe, struts og fuglevilt fra tredjestater.

Fram til 31. mars 2017 kan forsendelser av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer følges av et helse- og hygienesertifikat som angitt i vedlegg V del 1a eller del 2a, og som senest er utstedt 28. februar 2017.

0Endret ved forskrifter 13 juni 2013 nr. 612, 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Vedlegg I. De regionaliserte områder i tredjestater som fastsatt i vedleggene II og III og som er godkjente for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området (vedtak 2007/777/EF, sist endret ved forordning (EU) 2017/193) 

pdf.gif

0Endret ved forskrifter 7 okt 2011 nr. 1002 (i kraft 9 okt 2011), 23 feb 2012 nr. 178, 26 juni 2012 nr. 683, 5 sep 2012 nr. 859, 8 jan 2013 nr. 18, 4 mars 2015 nr. 189, 20 mars 2015 nr. 274 (i kraft 23 mars 2015), 7 april 2015 nr. 346, 17 juni 2015 nr. 672, 7 juni 2016 nr. 584, 8 feb 2017 nr. 151.

Vedlegg II. Tredjestater og områder av tredjestater som er godkjente for import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS (vedtak 2007/777/EF sist endret ved forordning (EU) 2017/193) 

pdf.gif

0Endret ved forskrifter 6 jan 2010 nr. 10, 29 okt 2010 nr. 1377 (i kraft 5 nov 2010), 6 juni 2011 nr. 572, 7 okt 2011 nr. 1002 (i kraft 9 okt 2011), 23 feb 2012 nr. 178, 26 juni 2012 nr. 683, 5 sep 2012 nr. 859, 13 nov 2012 nr. 1050 (i kraft 28 nov 2012), 8 jan 2013 nr. 18, 11 feb 2013 nr. 171, 13 juni 2013 nr. 612, 2 okt 2013 nr. 1165, 4 mars 2015 nr. 189, 19 aug 2015 nr. 972, 19 jan 2016 nr. 51 (i kraft 5 feb 2016), 7 juni 2016 nr. 584, 11 okt 2016 nr. 1197, 8 feb 2017 nr. 151.

Vedlegg III. Tredjestater eller områder i tredjestater som ikke er godkjente for produkter etter «A behandling», men hvorfra det er tillatt å importere biltong/tørket kjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter til EØS (vedtak 2007/777/EF sist endret ved beslutning (EU) 2015/1353) 

pdf.gif

0Endret ved forskrifter 6 jan 2010 nr. 10, 6 juni 2011 nr. 572, 7 okt 2011 nr. 1002 (i kraft 9 okt 2011), 23 feb 2012 nr. 178, 1 mars 2013 nr. 239, 19 aug 2015 nr. 972.

Vedlegg IV. Koder og behandlingskrav for produktene som angitt i vedleggene II og III 

pdf.gif

Behandlingskrav

0Endret ved forskrift 2 okt 2013 nr. 1165.

Vedlegg V. Sertifikatmodeller for import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater

0Vedlegg V endret ved forskrifter 26 april 2013 nr. 418, 15 sep 2014 nr. 1196, 26 jan 2015 nr. 64, 4 mars 2015 nr. 189, 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Del 1. Standard helse- og hygienesertifikat for import av tilberedt kjøtt fra tredjestater, jf. § 8 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Del 1a. Standard helse- og hygienesertifikat for import av tilberedt kjøtt fra tredjestater, jf. § 17 annet ledd 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Del 2. Standard helse- og hygienesertifikat for import av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater, jf. § 8 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Del 2a. Standard helse- og hygienesertifikat for import av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater, jf. § 17 annet ledd 

pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 27 okt 2016 nr. 1262 (i kraft 7 nov 2016).

Vedlegg VI. Sertifikatmodeller for transitt av kjøttprodukter og tilberedt kjøtt 

pdf.gif
Transitt
Kjøttprodukter
pdf.gif
Transitt
Tilberedt kjøtt
0Endret ved forskrift 4 mars 2015 nr. 189.

Vedlegg VII. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789.