Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde

DatoFOR-2009-09-11-1188
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forLongyearbyen
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§71, LOV-2001-06-15-79-§72, FOR-2002-06-24-724-§9, FOR-2002-06-24-724-§15
Kunngjort18.09.2009   kl. 14.30
KorttittelForskrift om avfall mv. i Longyearbyen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 11. september 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 71 og § 72 og forskrift 24. juni 2002 nr. 724 om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard § 9 og § 15.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for håndtering av avfall m.m. i Longyearbyen arealplanområde. Kapittel 2 gir regler om sortering, levering og innsamling av husholdnings- og næringsavfall og installering og bruk av avfallskvern for matavfall. Kapittel 3 gir regler om avfallsgebyr og innkreving av gebyret.

Kapittel 4 gjelder opplysninger om planlagt og faktisk håndtering av byggavfall i forbindelse med tiltak som krever søknad og tillatelse i henhold til forskrift 24. februar 2003 nr. 274 Byggesaksforskrift for Longyearbyen (byggesaksforskriften) § 14, jf. plan- og bygningsloven § 93 - § 99.

Andre forskrifter om regulering av avfall supplerer denne forskriften dersom ikke annet uttrykkelig fremkommer.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)avfall: kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander, og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg mv., men ikke avløpsvann eller avgasser.
b)husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, hytter og fritidshus, herunder større gjenstander som inventar og liknende.
c)næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
d)farlig avfall: avfall som ikke skal behandles sammen med annet avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr, og som for øvrig omfattes av forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 vedlegg 1 (den europeiske avfallslisten, EAL) og vedlegg 3.
e)matavfall: lett nedbrytbart organisk avfall, planterester og vått husholdningspapir.
f)smittefarlig avfall: avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner, som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.
g)boenhet: bruksenhet brukt som bolig. Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel.
h)avfallsprodusent: alle som genererer avfall eller etterlater seg løsøregjenstander eller anlegg som kan anses som avfall.
i)lovlig mottak: mottak på fastlandet som er lovlige etter regelverket der, og mottak for behandling av avfall på Svalbard som er lovlig etter forskrift 24. juni 2002 nr. 724 om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard (forurensningsforskriften) § 11.
j)byggavfall: materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg, men ikke gravemasser fra byggevirksomhet.
k)ansvarlig søker: tiltakshavers bindeledd overfor bevilgende myndighet, jf. byggesaksforskriften § 14 jf. plan- og bygningsloven § 93 - § 99.

Kap. 2. Sortering, levering og innsamling av avfall

§ 3.Plikt til å kildesortere avfall

Alle avfallsprodusenter som er omfattet av forskriften, plikter å kildesortere avfallet for de avfallstyper som Longyearbyen lokalstyre har etablert innsamlings- og mottaksordninger for.

§ 4.Avfallskvern

Alle bygningseiere plikter å sørge for installasjon, drift og vedlikehold av avfallskvern for matavfall i alle kjøkken med avløp. For eksisterende bygg er fristen 1. juli 2010. Longyearbyen lokalstyre er ansvarlig for anskaffelse av avfallskverner. Alle avfallsprodusenter skal destruere alt egnet matavfall gjennom avfallskvernen.

§ 5.Plikt til å levere sortert husholdningsavfall

Alle avfallsprodusenter skal levere alt husholdningsavfall, med unntak av matavfall, i de lokalt etablerte oppsamlingsenhetene og sortert for den enkelte avfallstype, jf. § 6 i forskriften her. Eventuelle luker i oppsamlingsenheten skal lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Brenning av husholdningsavfall er ikke tillatt.

Følgende avfall skal leveres direkte til lovlig mottak:

-avfall som er for stort eller tungt til å kunne legges i oppsamlingsenhetene,
-avfallstyper det ikke er etablert særskilt mottak for lokalt,
-farlig avfall, flytende avfall, smittefarlig avfall, varm aske, større mengder dyre-/fiskeavfall, asbest, eksplosivt eller selvantennelig avfall.
§ 6.Oppsamlingsenheter for sortert husholdningsavfall og innsamling av dette

Longyearbyen lokalstyre skal anskaffe og vedlikeholde oppsamlingsenheter og samle inn avfall fra disse. Enhetene skal være av en slik type at avfallet sikres mot nedbør, vind og skadedyr.

Alle oppsamlingsenheter må plasseres på plant underlag, slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med tømming.

Innsamling og tømming skal foregå slik at det medfører minst mulig ulempe med hensyn til støy, støv og lukt og lignende. Under transport skal avfallet sikres slik at ikke noe faller av. Eventuelt søl skal fjernes av renovatør.

§ 7.Plikt til å levere sortert næringsavfall

Næringsavfall skal sorteres og leveres til lovlig mottak. Brenning av næringsavfall er ikke tillatt.

Kap. 3. Avfallsgebyr

§ 8.Gebyrplikt

Bruker av boenhet som er omfattet av denne forskriften, skal betale gebyr for avfallsordningen. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Avfallsgebyrets størrelse fastsettes av Sysselmannen eller den departementet bemyndiger.

Det kan fastsettes graderte gebyrsatser. Gebyrene settes slik at de fullt ut dekker kostnadene ved investering og drift av avfallsordningen, men samlet ikke overstiger disse kostnadene. For øvrig fastsettes satsene slik at de skal fremme avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

§ 9.Innkreving, renter, mv.

Avfallsgebyr med påløpne renter og omkostninger er sikret med lovbestemt pant jf. forurensningsforskriften § 16. Tilsvarende gjelder for inndriving av avfallsgebyr og renteplikt ved for sen betaling.

Kap. 4. Byggavfall

§ 10.Opplysninger om planlagt håndtering av byggavfall (avfallsplan)

Ansvarlig søker skal sørge for at det utarbeides en oversikt over byggavfall som forventes å oppstå i forbindelse med bygge-, rehabiliterings- og rivingstiltak som er søknadspliktige etter Byggesaksforskrift for Longyearbyen. Avfallsprodusenten skal gjøre rede for planlagt håndtering og disponering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper.

Ansvarlig søker skal sende inn avfallsplanen i samsvar med første ledd sammen med byggesøknad, jf. byggesaksforskriften § 14.

Avfallsplan skal utformes i samsvar med mal fastsatt av Sysselmannen.

§ 11.Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

I forbindelse med rehabilitering og riving skal ansvarlig søker sørge for kartlegging av bygningsdeler, byggtekniske installasjoner, inventar og lignende som vil utgjøre farlig avfall og at det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. Miljøkartlegging og miljøsanering skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. Beskrivelsen skal som et minimum inneholde opplysninger om:

a)hvem kartleggingen er utført av
b)dato for kartleggingen
c)resultatet av representative materialprøver og analyser
d)forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
e)plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
f)hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
g)hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
h)hvor det farlige avfallet er planlagt levert
i)alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell
j)byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.

Ved rehabilitering og riving av all bolig- og fritidsbebyggelse, kan miljøsaneringsbeskrivelsen utarbeides ved å bruke standard skjema fastsatt av Sysselmannen.

§ 12.Opplysninger om faktisk håndtering av byggavfall (sluttrapport)

Ansvarlig søker skal levere sluttrapport til Longyearbyen lokalstyre senest ved anmodning om ferdigattest. Rapporten skal beskrive hvordan byggavfall som har oppstått i forbindelse med tiltaket har blitt disponert. Dokumentasjon på leverte mengder avfall til gjenvinning eller lovlig mottak skal vedlegges. Dersom avfallsmengder eller disponering avviker vesentlig fra det som er oppgitt i avfallsplanen, jf. § 11, skal dette grunngis og dokumenteres særskilt.

Sluttrapporten skal utformes i samsvar med mal fastsatt av Sysselmannen.

Ansvarlig søker skal sørge for at dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel fra planansvarlig eller miljøvernmyndighet.

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Unntak

Sysselmannen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften her.

§ 14.Tilsyn

Sysselmannen fører tilsyn med at forskriften blir overholdt.

§ 15.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir gjennomført, kan Sysselmannen fastsette tvangsmulkt etter svalbardmiljøloven § 96.

§ 16.Klage

Enkeltvedtak som er fattet etter forskriften her, kan påklages til overordnet miljøvernmyndighet etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 17.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Er det inntrådt eller foreligger det fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 3 år anvendes.

§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010.