Forskrift om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad

DatoFOR-2009-09-15-1194
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse01.03.2010
Sist endretFOR-2010-07-13-1141
EndrerFOR-2001-09-11-1078, FOR-1993-09-30-917
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-12-19-106, LOV-1997-02-28-19
Kunngjort18.09.2009   kl. 14.30
KorttittelOvergangsregler for stønadsmottakere

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 15. september 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2008 nr. 106 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) del XIX.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2009 nr. 1718, 26 feb 2010 nr. 246, 13 juli 2010 nr. 1141.

§ 1.Overgangssak

Forskriften gjelder for saker der et medlem av folketrygden, jf. folketrygdloven kapittel 2, eller en person som har rettigheter iht. avtale med annet land, jf. folketrygdloven § 1-3:

a)har et vedtak om rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad som går ut over 28. februar 2010,
b)har søkt om og fyller vilkårene for rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad før 1. mars 2010,
c)urettmessig har fått avslag på søknad om rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad og får vedtaket omgjort etter 1. mars 2010,
d)har mottatt tidsbegrenset uførestønad og før 1. mars 2010 hadde en hvilende pensjonsrett som medlemmet ville ha kunnet gjøre gjeldende innen 31. desember 2012, eller
e)har et vedtak om rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestønad som går ut over 28. februar 2010 og som etter endt opphold i helseinstitusjon eller lignende eller fengsel igjen kan motta ytelsen.

Overgangssaker etter forskrift 11. september 2001 nr. 1078 om overgangsregler i forbindelse med nye bestemmelser i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kapittel 11 - Ytelser under yrkesrettet attføring, skal beregnes på nytt etter folketrygdloven kapittel 11 - Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader.

§ 2.Overgang til arbeidsavklaringspenger

Et medlem som har en overgangssak etter § 1 skal overføres til arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene skal i overgangssaker etter § 1 første ledd fastsettes etter de særregler som følger av denne forskriften

Hovedytelsen skal fastsettes med grunnlag i den dagsats medlemmet hadde per 28. februar 2010.

§ 3.Overgangsperiode

Overgangsreglene etter denne forskriften kommer til anvendelse ut vedtaksperioden. Overgangsperioden skal likevel ikke vare lenger enn til og med 31. desember 2012.

For et medlem som mottar rehabiliteringspenger skal vedtaksperioden minst fastsettes til 52 uker fra det opprinnelige virkningstidspunktet forutsatt at vilkårene for å motta ytelsen er oppfylt.

§ 4.Barnetillegg

For barn hvor forsørgeransvar er oppstått etter 28. februar 2010, ytes barnetillegg etter folketrygdloven § 11-16 fjerde ledd.

Folketrygdloven § 11-16 femte ledd kommer ikke til anvendelse i overgangssaker etter denne forskriften § 1 første ledd.

§ 5.Kompensasjon for bortfall av behovsprøvd barnetillegg til tidsbegrenset uførestønad

Til et medlem som før 1. mars 2010 ville hatt krav på barnetillegg til tidsbegrenset uførestønad, skal det i stedet for barnetillegg etter folketrygdloven § 11-16 fjerde ledd utbetales en kompensasjon som svarer til det barnetillegget personen ville mottatt per 28. februar 2010. For et medlem som før 28. februar 2010 har søkt om og fyller vilkårene for tidsbegrenset uførestønad, skal kompensasjonen fastsettes med grunnlag i vedkommendes inntekt på det tidspunktet da kravet ble satt fram.

Dersom vilkårene for rett til barnetillegg bortfaller fordi et barn fyller 18 år eller blir selvforsørget, skal tillegget reduseres. Barnets andel av barnetillegget fastsettes da slik at det yngste barnet mottar det som overstiger 17 kroner per stønadsdag til hvert av de eldre barna. Andre endringer fører ikke til ny beregning. Kompensasjon for bortfall av behovsprøvd barnetillegg skal regnes som barnetillegg etter annen lovgivning.

§ 6.Kompensasjon for bortfall av skattemessig særfradrag for alder og uførhet mv. til tidsbegrenset uførestønad

Til et medlem som før 1. mars 2010 ville hatt krav på tidsbegrenset uførestønad med rett til skattemessig særfradrag for alder og uførhet mv. jf. skatteloven § 6-81, skal det utbetales en kompensasjon som svarer til det skattemessige særfradraget vedkommende hadde i alminnelig inntekt.

Kompensasjonen skal utgjøre 39 prosent av særfradraget for 2010 per år for et medlem med en uføregrad på minst 67 prosent, og 19,5 prosent av særfradraget for 2010 per år for et medlem med en uføregrad lavere enn 67 prosent. Senere endringer i særfradragssatsene fører ikke til ny beregning.

0Endret ved forskrift 17 des 2009 nr. 1718 (i kraft 1 mars 2010).
§ 7.Kompensasjon for bortfall av friinntekt til tidsbegrenset uførestønad

Et medlem som før 1. mars 2010 ville hatt krav på tidsbegrenset uførestønad kan arbeide inntil 16 timer per meldeperiode (jf. folketrygdloven § 11-7) uten at arbeidsavklaringspengene reduseres.

§ 8.Reduksjon av ytelse på grunn av samtidig arbeid

Et medlem som før 1. mars 2010 ville hatt krav på rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad kan motta arbeidsavklaringspenger når arbeidsevnen er redusert med minst 20 prosent.

§ 9.Ytelser fra arbeidsgiver

Et medlem som før 1. mars 2010 ville hatt krav på rehabiliteringspenger kan motta fulle ytelser etter kapittel 11 ut overgangsperioden uten hensyn til bestemmelsene i folketrygdloven § 11-19 første og annet ledd.

§ 10.Ytelser under utenlandsopphold

Folketrygdloven § 11-3 kommer i overgangsperioden (jf. denne forskriften § 3) ikke til anvendelse for medlem som før 1. mars 2010 ville hatt krav på rehabiliteringspenger ved yrkesskade eller tidsbegrenset uførestønad.

§ 11.Kompensasjon for nedgang i dagsats

Det gis kompensasjon for nedgang i dagsats som følge av endring i reglene for samordning mellom arbeidsavklaringspenger og andre folketrygdytelser. Kompensasjonen svarer til differansen mellom ny dagsats etter samordning og tidligere dagsats etter samordning. Dagsatsen for arbeidsavklaringspenger etter samordning kan likevel ikke overstige 90 % av beregningsgrunnlaget.

0Tilføyd ved forskrift 26 feb 2010 nr. 246 (i kraft 1 mars 2010).
§ 12.Sykepenger av deltidsstilling

Et medlem som før 1. mars 2010 mottok gradert tidsbegrenset uførestønad og hadde opptjent ny sykepengerett etter å ha vært helt arbeidsfør i 26 uker i forhold til en deltidsstilling etter at vedkommende sist fikk sykepenger fra trygden etter folketrygdloven § 8-12 tredje ledd, beholder sykepengeretten i forhold til stønadstilfeller som inntrer i overgangsperioden. Når stønadstilfellet inntreffer innen 31. desember 2012 kan det utbetales sykepenger ut sykepengeperioden, selv om det innebærer at sykepenger utbetales ut over overgangsperioden.

0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2010 nr. 1141.
§ 13.Unntak fra ventetid

Medlem som før 1. mars 2010 mottok tidsbegrenset uførestønad og hadde rett til friinntekt ved siden av stønaden, unntas fra ventetid for rett til friinntekt dersom det fattes vedtak om uførepensjon før 31. desember 2012.

0Tilføyd ved forskrift 13 juli 2010 nr. 1141.
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 2010.

Forskrift 11. september 2001 nr. 1078 om overgangsregler i forbindelse med nye bestemmelser i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, kapittel 11 - ytelser under yrkesrettet attføring, oppheves med virkning fra 1. mars 2010.

Overgangsregler 30. september 1993 nr. 917 ved yrkesrettet attføring oppheves med virkning fra 1. mars 2010.

0Endret ved forskrift 26 feb 2010 nr. 246 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 11), 13 juli 2010 nr. 1141 (tidligere § 12).