Forskrift om ferdselsforbud ved automatisk freda kulturminner ved Midterhuken, Bellsund

DatoFOR-2009-09-23-1220
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§42
Kunngjort02.10.2009   kl. 13.50
KorttittelForskrift om ferdselsforbud ved Midterhuken

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 23. september 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 42 tredje ledd.

§ 1.Formålet med forskriften er å beskytte automatisk freda kulturminner av særlig stor vitenskapelig verdi mot ferdselsslitasje og annen menneskelig påvirkning.
§ 2.Ilandstigning og ferdsel på land er forbudt hele året i et nærmere avgrenset område ved Midterhuken, Bellsund som vist på vedlagte kart.
§ 3.Ferdselsforbudet gjelder ikke ambulanse-, politi-, rednings- eller oppsynsvirksomhet.
§ 4.Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra ferdselsforbudet:
a)for vitenskapelige undersøkelser
b)når andre særlige grunner foreligger

Dispensasjon kan bare gis for virksomhet som ikke kommer i strid med forskriftens formål.

§ 5.Forvaltningen av forskriften tillegges Sysselmannen på Svalbard.
§ 6.Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010.

Kart 

sf-20090923-1220-01-01.gif