Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

DatoFOR-2009-09-24-1210
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-12-08-1469 fra 14.12.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-07-17-100-§2-5
Kunngjort25.09.2009   kl. 14.40
KorttittelForskrift om Barnesakkyndig kommisjon

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) 24. september 2009 med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnevernloven) § 2-5.
Endringer: Endret ved forskrift 8 des 2015 nr. 1469.

§ 1.Kommisjonens sammensetning

Medlemmene av Barnesakkyndig kommisjon oppnevnes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for inntil fire år av gangen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fastsetter antall medlemmer og oppnevner en leder for kommisjonen. Høy barnefaglig kompetanse skal vektlegges ved oppnevnelsen.

0Endret ved forskrift 8 des 2015 nr. 1469 (i kraft 14 des 2015).
§ 2.Kommisjonens oppgaver

Barnesakkyndig kommisjon skal gjennomgå innsendte sakkyndige rapporter avgitt til barneverntjeneste, fylkesnemnd eller domstol. Også rapporter avgitt av sakkyndige engasjert av private parter skal gjennomgås. Forskrift 18. desember 2008 nr. 1486 om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l., fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 15 fjerde ledd gjelder så langt den passer for sakkyndige som ikke er helsepersonell.

Kommisjonen skal nytte retningslinjer for sakkyndig arbeid som underlag for sin vurdering.

Kommisjonen underretter oppdragsgiver og den som har avgitt rapporten om sin vurdering. Kommisjonen kan også pålegge de sakkyndige å avgi en tilleggsrapport innen en gitt frist.

Kommisjonens uttalelser legges ved de sakkyndige rapporter i saken.

Kommisjonen og sekretariatet kan tillegges andre tilgrensede oppgaver.

Kommisjonen skal gi departementet en årlig beretning om sin virksomhet.

§ 3.Kommisjonens sekretariat

Kommisjonen skal ha et sekretariat.

§ 4.Kommisjonens saksbehandling

Kommisjonen skal uten opphold behandle de sakene som sendes inn. Hver sak skal behandles av minst to medlemmer. Kommisjonens leder bestemmer hvilke medlemmer som skal behandle den enkelte sak, og hvilken tidsfrist saken skal behandles innenfor. Kommisjonens leder kan også bestemme at en sak skal behandles i felles møte.

Kommisjonens vurdering av de innsendte rapporter og eventuelle dissenser, skal utformes skriftlig.

Når kommisjonens leder krever det, trer kommisjonen sammen til felles møte.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.