Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

DatoFOR-2009-10-02-1229
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse05.10.2009
Sist endretFOR-2017-01-12-29 fra 01.02.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-05-55-§1-2, LOV-1994-08-05-55-§3-8, LOV-1994-08-05-55-§7-11, LOV-2011-06-24-30-§3-2, LOV-2011-06-24-30-§11-2
Kunngjort06.10.2009   kl. 14.00
KorttittelForskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. oktober 2009 med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 fjerde ledd og § 2-3 femte ledd og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd, § 3-8 første ledd og § 7-11 første ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd og § 11-2 andre ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 okt 2009 nr. 1278, 26 juni 2014 nr. 882, 18 des 2015 nr. 1740, 27 mai 2016 nr. 544, 12 jan 2017 nr. 29.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder kommunens tilbud om vaksinasjon i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

§ 2.Kommunens plikt til å tilby vaksinering

Kommunen skal tilby og gjennomføre vaksinering mot smittsomme sykdommer, jf. smittevernloven § 3-8. Befolkningen skal gis nødvendig informasjon om vaksinasjonsprogrammet og kommunens gjennomføring av dette.

0Endret ved forskrift 26 juni 2014 nr. 882 (i kraft 1 juli 2014).
§ 3.Innhold i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder følgende vaksinasjonstilbud:

a)Barnevaksinasjoner, jf. § 4.
b)Influensavaksinasjoner:
-Vaksinasjon mot sesonginfluensa, jf. § 5 første ledd
-Vaksinasjon mot pandemisk influensa, jf. § 5 annet ledd.

Folkehelseinstituttet gir faglige retningslinjer for gjennomføring av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, herunder målgrupper, hyppighet og den tekniske sammensetningen av vaksinene.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet skal tilbys alle barn i førskole- og grunnskolealder og gjennomføres i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jf. forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunen har ikke anledning til å ta betalt for vaksinasjoner etter denne bestemmelsen.

Følgende vaksiner inngår i programmet:

a)Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), pneumokokksykdom, meslinger, kusma, røde hunder, humant papillomavirus (HPV), rotavirussykdom og hepatitt B.
b)Vaksine mot tuberkulose (BCG) til barn i risikogrupper som definert av Folkehelseinstituttet.
0Endret ved forskrifter 26 juni 2014 nr. 882 (i kraft 1 juli 2014), 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016), 12 jan 2017 nr. 29 (i kraft 1 feb 2017).
§ 4a.Opphentingsprogram for vaksine mot humant papillomavirus (HPV) knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) skal tilbys kvinner som er født i 1991 eller senere som en del av et opphentingsprogram. Vaksinen i opphentingsprogrammet skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. For rett til vaksine etter denne paragrafen er det et krav at vaksinasjon er påbegynt senest to år fra opphentingsprogrammets oppstart.

Kommunen kan ikke ta betalt for vaksinasjoner nevnt i første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 27 mai 2016 nr. 544 (i kraft 1 juli 2016 og gjelder til 1 juli 2019).
§ 5.Influensavaksinasjonsprogrammet

Vaksine mot sesonginfluensa skal årlig tilbys alle personer med økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med influensa. Folkehelseinstituttet definerer risikogruppene.

Vaksine mot pandemisk influensa skal tilbys etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Kommunen kan ta betalt for vaksinasjoner nevnt i første og annet ledd.

0Endret ved forskrifter 16 okt 2009 nr. 1278, 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Organisering av influensavaksinasjonsprogrammet og opphentingsprogram for vaksine mot humant papillomavirus (HPV) knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet

Kommunen skal organisere vaksinasjonene slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning.

Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom de kommunale tjenestene som skal sørge for at oppgaver etter denne forskriften blir utført, og eventuelle private helsepersonellutøvere som kommunen har avtale med.

0Endret ved forskrift 27 mai 2016 nr. 544 (i kraft 1 juli 2016).
§ 7.Meldeplikt til SYSVAK

Helsepersonell som gir vaksinasjoner etter denne forskrift skal registrere og melde opplysninger som fastsatt i SYSVAK-registerforskriften § 2-1.

§ 8.Internkontroll

Kommunens vaksinasjonstilbud etter denne forskrift skal omfattes av internkontrollsystemet etter forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 5. oktober 2009.