Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten

DatoFOR-2009-10-02-1285
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endretFOR-2015-03-20-312 fra 01.04.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§21-4
Kunngjort23.10.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 2. oktober 2009 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 21-4.
Endringer: Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å etablere og videreutvikle elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312 (i kraft 1 april 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder det til enhver tid gjeldende informasjonssett av «Vurdering av arbeidsmulighet/Sykmelding» og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» jf. folketrygdloven § 21-4 annet ledd.

Forskriften gjelder også elektronisk toveis-kommunikasjon i form av dialogmeldinger, som for eksempel forespørsel om pasient, innkalling til og svar på innkalling til dialogmøte og mottak av oppfølgingsplan fra arbeidsgiver.

0Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312 (i kraft 1 april 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 3.Pålegg om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten

Leger skal sende inn opplysninger som nevnt i § 2 elektronisk over linje til Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312 (i kraft 1 april 2015. Eksisterende systemstøtte for elektronisk innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten kan likevel benyttes fram til 1. mars 2016.)
§ 4.Formkrav

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om innsending av helseopplysninger og bruk av dialogmeldinger som nevnt i § 2, herunder på hvilken måte opplysningene skal sendes, samt definere hvilke nødvendige opplysninger som til enhver tid skal inngå i informasjonssettene «Vurdering av arbeidsmulighet/Sykmelding» og «Legeerklæring ved arbeidsuførhet».

Aktuelle dialogmeldinger som nevnt i § 2 utformes av Arbeids- og velferdsdirektoratet i henhold til gjeldende meldingsstandarder i Norsk Helsenett.

0Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312 (i kraft 1 april 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 5.Unntak

Når særlige grunner foreligger, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet, eller det organ direktoratet bestemmer, etter søknad fra den enkelte lege, gjøre unntak fra kravet om elektronisk kommunikasjon.

Nærmere bestemmelser fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312 (i kraft 1 april 2015, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 6.Manglende oppfyllelse av forskriften

Innsending av opplysninger som nevnt i § 2 på annen måte enn elektronisk over linje medfører at Arbeids- og velferdsetaten ikke er pliktig til å utbetale honorar for disse.

0Endret ved forskrift 20 mars 2015 nr. 312 (i kraft 1 april 2015. Eksisterende systemstøtte for elektronisk innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten kan likevel benyttes fram til 1. mars 2016.)
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010.