Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 27. mars 2009 nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon)

DatoFOR-2009-10-09-1262
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-03-27-16, LOV-1992-07-17-100
Kunngjort14.10.2009   kl. 13.25
KorttittelOvergangsbestemmelser til lov 2009:16, endr bvl

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 2009 med hjemmel i lov 27. mars 2009 nr. 16 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. (barnesakkyndig kommisjon) del II. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet.

§ 1.§ 2-5, § 4-3 fjerde ledd, § 7-17 annet ledd og § 7-24 tredje ledd gjelder for sakkyndige i barnevernsaker som er engasjert etter lovens ikrafttredelse.
§ 2.Forskriften her trer i kraft 1. januar 2010.