Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved fremsetting av krav om direkte økonomisk oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

DatoFOR-2009-10-15-1287
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2009 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§22-2
Kunngjort23.10.2009   kl. 14.20
KorttittelForskrift om elektronisk kommunikasjon (HELFO)

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 15. oktober 2009 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 22-2.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å etablere elektronisk kommunikasjon ved innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør fra leger til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør for utgifter til legehjelp som pliktes godtgjort etter lov om folketrygd § 5-4 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

§ 3.Pålegg om elektronisk kommunikasjon med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Leger skal sende krav om direkte økonomisk oppgjør som nevnt i § 2 elektronisk over linje til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

§ 4.Formkrav

Helsedirektoratet, eller det organ direktoratet bestemmer, kan fastsette nærmere bestemmelser om direkte økonomisk oppgjør.

§ 5.Dispensasjon

Når særlige grunner foreligger kan Helsedirektoratet, eller det organ direktoratet bestemmer, etter søknad fra den enkelte lege, gi dispensasjon fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk oppgjør elektronisk over linje.

Nærmere bestemmelser om en slik dispensasjonsordning fastsettes av Helsedirektoratet.

§ 6.Manglende oppfyllelse av forskriften

Oversendelse av krav om direkte økonomisk oppgjør på annen måte enn elektronisk over linje kan avvises av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Avviste krav kan, innenfor gjeldende frister, fremmes på nytt i henhold til forskriftens bestemmelser.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2010.